Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Zatrudnianie

4. Trzeba również pamiętać, iż od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego osób, które pracują na podstawie kilku umów o świadczenie usług (patrz więcej: News: Zmiana przepisów dotyczących obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzanych przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło).

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby wykonujące usługi na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło, czy też innej umowy o świadczenie usług objęte są co do zasady obowiązkowym ubezpieczeniem z tego tytułu, który powstał najwcześniej, chyba że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne  w danym miesiącu będzie niższa od wynagrodzenia minimalnego.

Inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o świadczenie usług, prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą. Wówczas co do zasady podlega ono obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność (art. 9 ust. 2 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Najniższą podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą określa art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Stanowi ją zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2016 r. wynosi ona 4.055,00 zł.

Należy również pamiętać, iż w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest uprawniony do obliczania składek na podstawie niższej podstawy wymiaru - zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 18a o systemie ubezpieczeń społecznych). Jednak w tym przypadku, osoba zatrudniona na podstawie umowy o świadczenie usług, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące będzie zobowiązana do oprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne ze wszystkich tytułów, chyba że przekroczy pułap minimalnego wynagrodzenia.

Trzeba również pamiętać, iż ulga dotycząca pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie dotyczy wykonujących działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywano w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (art. 18a ust. 2 pkt 2).

Dla celów niniejszej porady przygotowaliśmy Załącznik, w którym przedstawiamy proponowane klauzule do zastosowania w umowach lub odrębnie, aby pracodawca miał pewność, że nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne za samozatrudnianiego.

5. Rozwijają się bardzo dynamicznie różnego typu serwisy, portale, działalność usługodawców, którzy na swoich bądź czyichś stronach www, platformach oferują publikowanie ofert zatrudnienia tak od strony pracodawców (oferujących pracę), jak i pracowników (poszukujących pracy)[1]. Powstają wyspecjalizowane firmy zajmujące się różnymi rynkami pracy tak w rozumieniu zawodowym, form pracy, jak i terytorialnym. Można dziś, a w przyszłości prawdopodobnie w szerszym i bogatszym zakresie, poszukiwać pracowników jak i pracodawców, w bardzo specjalistycznych zawodach lub do specjalistycznych szczególnych czynności, jak i do pracy w różnych warunkach, porach dnia i miejscach[2]. Są także bardzo specjalistyczne, swoiste giełdy pracy, targi pracy i rankingi, na których w wąskich zakresach przedmiotów działalności, pracodawców, miejsc pracy, można znaleźć oferty do i dla przykładowo: spawaczy podwodnych, programistów, kierowców dźwigów samojezdnych, myśliwych, pilotów śmigłowców, chemików chemii gospodarczej. Aktualnie rola publicznych instytucji jak Urzędy pracy znacznie zmalała tak, więc przedsiębiorca przede wszystkim powinien najpierw szukać na specjalistycznych platformach i stronach www bądź ofert pracowników poszukujących pracy bądź ofert usługodawców podejmujących się zebrać, skompletować i zweryfikować oraz przedstawić oferty pracy w określonym zawodzie przy określonych sprecyzowanych przez przedsiębiorcę oczekiwaniach czy też wedle wypełnionego tzw. profilu pracy. Ilość usług w tym zakresie, stron i ofert osób poszukujących pracy jest bardzo duża tak, więc jeżeli przedsiębiorca chciałby sam  dokonać wyboru zapoznając się z dużą liczbą ofert potrzebowałby na to co najmniej kilkunastu godzin pracy, a więc kilku dni pracy. Dlatego lepiej posłużyć się przy wyszukiwaniu osobą lub usługodawcą zajmującym się tym zawodowo albo zatrudnić na zlecenie lub umowę o dzieło osobę, która będzie potrafiła i miała czas to zrobić, oczywiście przede wszystkim określając warunki, jakie powinna spełniać poszukiwana osoba i wskazując, jaka forma zatrudnienia jest preferowana, czy ma być to pracownik zatrudniony w siedzibie przedsiębiorcy czy w formie telepracy, zatrudniony na umowę o pracę np. na czas wykonania określonej pracy, osoba, która wykona pracę jako rezultat z umowy o dzieło czy też będzie wykonywać określone czynności na umowę zlecenia. Tutaj też trzeba dopuścić alternatywne zapotrzebowanie co do formy zatrudnienia ze względu na jego cel, bo może wystarczy oferta na nabycie licencji bądź praw majątkowych do utworu, a nie koniecznie umowa o wykonywanie dzieła.

Jeżeli otrzymamy lub sami zbierzemy oferty to należy pamiętać, iż nie powinno ich być mniej niż 3 - 5, ale i nie więcej niż 10 - 15. Jeżeli ofert jest dużo lub można uzyskać więcej przy spełnieniu oczekiwanych warunków, kryteriów z profilu, to należy wprowadzić wstępną selekcję w oparciu o przypisanie wartości decydującym kryteriom. Ostatecznym celem przedsiębiorcy przy wyborze kandydatów powinno być przeprowadzenie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z co najmniej trzema osobami jednak nie więcej niż 6 -7. Dobrze jest też, aby umawiając spotkania kwalifikacyjne poprosić kandydatów o ich listy motywacyjne i szczegółowe Cv, jeżeli dotychczas ocenianie Cv były bardzo zróżnicowane i w części niedokładne. Rekomendować też można, aby kandydaci do pracy udzielili wcześniej odpowiedzi na pytania związane ze specyfiką pracy u danego pracodawcy na konkretnym stanowisku, na którym pracownik ma być zatrudniony, są to m. in.:

  • częste wyjścia służbowe z pracy i wykonywanie pracy poza podstawowym miejscem pracy np. u klientów, na terenie miasta, w miejscach publicznych, na wolnym powietrzu;
  • wyjazdy służbowe poza siedzibę czy miejsce pracy do innych miejscowości tzw. delegacje z określona częstotliwością ( miesięcznie, kwartalnie);
  • szczególne warunki pracy i konieczność stosowania odzieży i urządzeń ochronnych jak np. hałas i nauszniki, maski przeciw pyłowe, sterylne warunki pracy i kombinezony, dysponowanie samochodem własnym do celów służbowych, dysponowanie własnym sprzętem komputerowym o określonych parametrach, znajomość określonych szczególnych programów informatycznych lub sprzętu informatycznego.

Mając w drodze mail-owej odpowiedź na dodatkowe pytania unikniemy zbędnych rozmów kwalifikacyjnych i będzie można przeprowadza rozmowę z osobami, które rzeczywiście będą mogły wykonywać pracę na określonym stanowisku.

Trzeba też pamiętać, że część pracowników fizycznych, gdy wystarczające jest zatrudnienie osób przy mniejszych wymaganiach, o niższych kwalifikacjach, lecz  oczekiwanych umiejętnościach i możliwości wykonania określonej pracy nie składa ofert zamieszczając je w Internecie. Poszukując takich osób można nadal rekomendować korzystanie z urzędów pracy, biur pośrednictwa pracy starego typu czy też wręcz z rekrutacji w miejscach zwyczajowo na danym rynku służących za swoiste targi pracy, gdzie następuje bezpośredni kontakt pracodawcy z oczekującymi na pracę w danym miejscu pracownikami. Oczywiście także tradycyjne ogłoszenia o pracę w prasie mogą by źródłem kontaktu z osobami poszukującymi pracy, lecz wówczas należy rekomendować, iż o ile jest to możliwe wcześniej przeprowadzić tzw. wywiady telefoniczne i poprosić w miarę możliwości o przesłanie Cv, oferty pracy lub sporządzić notatkę z wywiadu zawierającą podstawowe dane wedle takich samych kryteriów dla wszystkich, z którymi przeprowadza się wywiad na dane stanowisko. Zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną można wówczas tylko te osoby, które na podstawie wywiadów przeprowadzonych telefonicznie spełniają oczekiwania pracodawcy.

Rozmowy kwalifikacyjne[3], o ile jest to możliwe, lepiej, aby przeprowadzały osoby, które zajmują się sprawami pracowniczymi lub zawodowo rekrutacją pracowników, a przynajmniej uczestniczyły w rozmowach przedsiębiorcy z kandydatami. Jeżeli przedsiębiorca nie może bądź nie widzi potrzeby posłużenia się taką osoba i może jedynie sam przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne to wówczas powinien się do takiej rozmowy przygotować z góry układając sobie zakres pytań związanych z jednej strony z Cv pracownika, a z drugiej z rodzajem i sposobem wykonywania pracy na oferowanym stanowisku pracy. Powinien także przygotować się do krótkiej prezentacji swojego przedsiębiorstwa, siebie i zespołu, w którym pracownik będzie pracował, pamiętając, iż ważne jest również pozytywne nastawienie pracownika do jego przyszłej pracy i miejsca pracy oraz przekazanie rzetelnej wiedzy o warunkach pracy, tak aby pracownik potem nie był rozczarowany lub aby się nie okazało, że nie może podołać warunkom pracy i uzyskać oczekiwanych rezultatów.

 

[1] R. Jakrzewski, Jak rekrutowac pracowników przez Internet, Oddk- Wydawnictwo dla biznesu;

[2]Zob. m.in.: gazetapraca.pl/,www.praca.pl/,www.jobs.pl/,praca.money.pl/,praca.gratka.pl/,Serwis Urzędów Pracy -www.praca.gov.pl/,www.goldenline.pl/praca-GoldenLine  jest społecznością skupioną na rozwoju kariery i życia zawodowego, itp;

[3] W tym zakresie zob. R. Świerzyński, Rozmowa kwalifikacyjna- jak wybrać najlepszych kandydatów, Oddk – Wydawnictwo dla biznesu;


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.