Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zleceniach

1. Nowa regulacja

 Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły  w życie zmiany do ustawy  z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U 2015 r. poz. 2008 ze zm.), dalej ustawy, wprowadzone ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz. U. Poz.1265),  zwaną  dalej ustawą nowelizującą.

Do końca 2016 roku zleceniodawca mógł stosować dowolne wynagrodzenie zwierając umowę zlecenie , obecnie wprowadzono minimalną stawkę godzinową. Generalnie stawka ta   dotyczy wszystkich umów zleceń oraz umów o świadczenie usług podpisywanych przez zleceniobiorców lub usługobiorców z osobami fizycznymi z wyjątkiem tych wskazanych w znowelizowanej ustawie. Natomiast w przypadku umowy z inną osobą lub jednostką minimalne wynagrodzenie nie ma zastosowania.

 Przez umowę zlecenia , zgodnie z art 734  §1 k.c ,  przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia różni się od innych umów nazwanych tym, że zleceniobiorca powinien:

●    wykonywać zlecenie osobiście (patrz art. 738 par. 1 Kc)

●    stosować się do wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia,

●    w braku odpowiednich wskazówek  powinien kierować się przedmiotem zobowiązania, obowiązującym prawem

●    działać z odpowiednią starannością (patrz art. 737 Kc).

O charakterze i typie danej umowy przesądzają jej treść i cel  a nie jej nazwa (  wyrok SN z 25 listopada 2010 r., sygn.akt I CSK. 703/09)..

Zgodnie z art 740 k.c,  przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

Zleceniobiorcę może zastąpić osoba trzecia  jedynie w szczególnych sytuacjach , wskazanych w art 378 k.c., czyli wówczas, gdy  wynika  to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy zleceniobiorca jest do tego zmuszony przez niezamierzone okoliczności.

W  takim wypadku  zleceniobiorca obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

 Zastępca odpowiedzialny jest za wykonanie zlecenia także względem dającego zlecenie. Jeżeli przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna.

Ważne:  umowę zlecenia zalicza się do umów starannego działania, a nie rezultatu. Odróżnianie umowy o dzieło od umowy zlecenia, patrz wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 25 października 2016 r., sygn. akt: I UK 446/15:

1. Kryterium odróżnienia umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług stanowi także możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Brak ustalenia w umowie, jak i podczas wykonywania pracy tych parametrów uniemożliwia weryfikację domniemanego dzieła.

2. Wynagrodzenie z umowy o dzieło generalnie określa się w sposób ryczałtowy lub kosztorysowy. W odniesieniu do umowy o dzieło wynagrodzenie jest związane z samym dziełem i jego wykonaniem, a nie z ilością, jakością i rodzajem wykonanej pracy, jak ma to miejsce w przypadku umów starannego działania (umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług). W konsekwencji, w przypadku zastosowania przez strony umowy wynagrodzenia czasowego (np. za każdą godzinę pracy) ujawnia się kolejna cecha umowy o świadczenie usług. Legalis.

2. Wysokość wynagrodzenia

W przypadku umów  zlecenia , o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c,  wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby  za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług kwota nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

Ustawodawca ustalił w przypadku zlecenia minimalną stawkę godzinową na poziomie 12 zł na godzinę, ale jednocześnie postanowił, że kwota ta zostanie zwaloryzowana przed dniem jej wejścia w życie (art. 7 ustawy nowelizującej). Przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej  w  2017 roku   2000 zł,  minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych  wynosi  13 zł za godzinę (ok. 9,7 zł netto za godzinę) :

•   2000 zł : 1850 zł = 1,08 - wskaźnik,

•   12 zł × 1,08 zł = 12,96 zł; po zaokrągleniu 13 zł.

Taką też kwotę zawiera obowiązujące obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. z dnia 21 września 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 934).

Jak wynika  z treści  art 2 ust 1  pkt 1 ustawy,  Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego  propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości.

A jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w informacji z  21 lipca 2016 r., dostępnej na stronie internetowej www.mpips.gov.pl: "(...) minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników). Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie - zgodnie z  przepisami ustawy - 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracê. (...)

Minimalne wynagrodzenie ma zastosowanie zarówno do umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej, jak i umów wykonywanych poza taką działalnością (art. 1 ust. 1b ustawy).

Uwaga: jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, minimalną gwarancją wynagrodzenia objęta jest każda z tych osób (art. 8a ust. 3 ustawy).

Przykład

Pani A i pani B jako osoby fizyczne , wspólnie podjęły się sprzątania biura  firmy X pięć dni w tygodniu w godz 15- 16.. Sporządzając umowę zlecenia Firma X musi zapewnić obu paniom stawkę za godzinę pracy nie niższą niż 13 zł brutto .

Wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej podlega szczególnej ochronie, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, , nie może też  przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę (art. 8a ust. 4 ustawy).

W tym kontekście pojawia się pytanie o możliwość świadczenia, nieodpłatnych usług przez np. wolontariuszy  na rzecz fundacji.

Kodeks cywilny w art . 735. § 1 Kc jednoznacznie zakłada możliwość wykonywania zlecenia pod tytułem darmym.: „Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie”.

Zatem wynagrodzenie jest należne dopiero w sytuacji, kiedy  albo z umowy albo z okoliczności wynika odpłatność zlecenia. A więc w kontekście powyższego  nie można zrzec się czegoś, do czego nie ma się prawa a zakazem zrzeczenia się wynagrodzenia nie może być objęta umowa, która jako taka jest nieodpłatna , o ile nie stoi to w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego .

Uwaga! W związku ze wprowadzeniem minimalnej stawki wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy świadczenia usług, należy zachować szczególną ostrożność przy zawieraniu umowy pod tytułem darmym.

Należy zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 640 ze zm.), zgodnie z którymi do jej kompetencji należy również kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o czym szerzej poniżej. Może to wiązać się z ustalaniem, że umowa była pozorna, dla obejścia prawa w sytuacji jej nie odpłatności.

Przepisy nie określają , jakie  składniki mieszczą się w minimalnej stawce godzinowej – należy przyjąć, że minimalna stawka godzinowa to   wynagrodzenie za realizację zlecenia lub usługi. Art 8a  ustawy stanowi jedynie o obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej i wypłacie wynagrodzenia wynikającego z tej stawki w formie pieniężnej.

Natomiast w przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje i tak wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5 ustawy czyli 13 z brutto .

Ważne: przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej  uwzględnione są też w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na zasadach analogicznych jak regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalna stawka godzinowa będzie również stosowana przy przetargach publicznych.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.