Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika

Przedsiębiorco, zatrudniając pracownika musisz dopełnić szeregu formalności, których uchybienie może wiązać się zarówno z ukaraniem karą grzywny, jak i roszczeniami cywilnymi np. w niektórych sytuacjach związanych z wypadkiem przy pracy pracownika. Poniższa instrukcja wskaże Ci jakie obowiązki ciążą na Tobie w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę

Krok pierwszy – weryfikacja danych dotyczących przyszłego pracownika

Zanim zatrudnisz pracownika, masz prawo, zgodnie z art. 22(1) § 1-3 k.p. w celu zweryfikowania podanych przez niego informacji, żądać podania przez kandydata na pracownika, a następnie pracownika danych osobowych w formie oświadczenia lub ich udokumentowanie w zakresie wskazanym poniżej:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. imiona rodziców;
 3. datę urodzenia;
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 5. wykształcenie;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia

A już po podpisaniu umowy o pracę

 1. innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
 2. numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Podanie danych określonych w pkt (vii) powinno nastąpić tylko w sytuacjach, gdy pracownik chce korzystać ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, np. w zakresie przynależności wyznaniowej i uzyskiwania zwolnień od pracy w celu umożliwienia obchodzenia świąt albo informację o posiadanych dzieciach, w celu skorzystania np. urlopu wychowawczego czy wolnych dni na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat. Innymi słowy pracownik dane określone w pkt (vii) powinien ujawnić tylko w przypadku, gdy chce korzystać ze szczególnych uprawnień.

Zazwyczaj podawanie danych wymienionych w pkt. (vii)-(viii) powyżej następuje w formie kwestionariusza osobowego (patrz Krok drugi).

Przedsiębiorco! Oprócz ww. danych osobowych od pracownika (kandydata na pracownika) możesz również żądać podania innych jego danych osobowych ale tylko jeżeli potrzeba ich podania wynika z odrębnych przepisów (art. 22(1) § 4 k.p.).

Przykład: na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1036) pracodawca ma prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Oczywiście pracodawca może się zapoznać z ogólnodostępnymi informacjami w sieci na stronach z wpisami kandydata do pracy, jego CV czy blogiem, jednak gromadzić te dane, przetwarzać, może tylko za zgodą pracownika.

Krok drugi – uzupełnienie kwestionariusza osobowego przez kandydata pracownika

Oprócz uzyskania oświadczenia o ww. danych osobowych pracownika i ewentualnego poparcia tych informacji stosownymi dokumentami, zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.), możesz żądać odo osoby ubiegającej się o zatrudnienie również złożenia następujących dokumentów.

 1. wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi Załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia)
 1. świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 2. dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. świadectwa ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 4. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 5. innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

Przedsiębiorco pamiętaj! Odpisy lub kopie składanych przez pracownika dokumentów musisz przechowywać w aktach osobowych pracownika. Możesz również żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.

Wyjątkowo, w przypadku konkursów, wyboru na stanowiska kierownicze lub wymagające szczególnych predyspozycji, możliwe jest za zgodą kandydatów poddanie ich testom kwalifikacyjnym lub tylko sprawnościowym lub psychologicznym. W takich przypadkach konieczne jest już przy ogłaszaniu naboru, zapraszania do składania ofert powiadamianie o przewidywanych testach.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.