Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Zarządzanie zasobem i procesem zatrudnienia od strony obowiązków pracodawcy w zakresie bhp, ewidencji oraz ochrony danych osobowych

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników, w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i osoby na podstawie innych umów niż umowa o pracę, musi  spełniać ciąże na nim obowiązki mające na celu zapewnienie także tzw. samozatrudnionym prawidłowej organizacji i warunków pracy. Poniżej przedstawiamy podstawowe obowiązki każdego pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ewidencji pracowniczej, ochrony zdrowia oraz ochrony danych osobowych.

Na proces zarządzania zatrudnieniem  wpływa wiele czynników tak zewnętrznych (to co dzieje się w otoczeniu przedsiębiorcy), jak i wewnętrznych (to co dzieje się wewnątrz organizacji). Istotnym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na zarządzanie zasobem i procesami zatrudnienia  są czynniki gospodarcze, społeczne, finansowe i polityczno-prawne. Skupiając się na otoczeniu prawnym, należy wskazać, iż tworzą je przepisy różnych dziedzin prawa, zawarte w wielu aktach prawnych tak rangi ustawowej, jak i wykonawczej, przede wszystkim prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagania medycyny pracy, sanitarne i zdrowotne, które warunkują kwestie: zawierania umów o pracę i innych form zatrudniania oraz sposoby i formy ich zakańczania, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ewidencji pracy i sprawozdawczości, odprowadzania składek, obowiązki w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień, kwalifikacji, doszkalania i wiele innych, które wpływają na strategię zarządzania kadrami. Przy czym, można tu, zauważyć zależność, iż im mniejszy przedsiębiorcy, tym bardziej jest zaangażowany i odpowiedzialny osobiście za obowiązki w przywołanych wyżej obszarach. U dużych przedsiębiorców jest odmiennie, zarządzanie kadrami jest wyodrębnione instytucjonalnie, tworzy się specjalne stanowiska lub komórki w tym zakresie tj. tworzenie specjalnych stanowisk, a nawet komórek organizacyjnych wyspecjalizowanych poszczególnymi zadaniami w sferze zarządzania kadrami (np. specjalista ds. rekrutacji, systemu informacji personalnej, szkoleń itp.). Przedsiębiorca zatrudniający pracowników, w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i osoby na podstawie innych umów (tzw. „umowy śmieciowe” np. o dzieło, o świadczenie usług) musi, więc wypełnić wiele obowiązków zapewniających prawidłową organizację i warunki pracy. Poniżej przedstawiamy podstawowe obowiązki każdego pracodawcy w tym zakresie m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, ewidencji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych, tajemnicy skarbowej.

1. Obowiązki w zakresie warunków, bezpieczeństwa i higieny pracy

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest nie tylko warunkiem wykonywania pracy w warunkach wolnych od zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników albo ich niwelowania, ale również wyznacznikiem komfortu pracy pracowników.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zgodnie z art. 15 i 94 Kodeksu pracy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten spoczywa na każdym pracodawcy, a także na przedsiębiorcy, niebędącym pracodawcą na rzecz którego jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą i to bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. Należy tu pamiętać, iż zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dotyczy również zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów. Pracodawca jest również obowiązany do stosowania środków niezbędnych do zapewnienia ochrony życia lub zdrowia osobom niebiorącym udziału w procesie pracy, a mającym dostęp do miejsca, w którym prac jest wykonywana oraz przydzielania niezbędnej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne, kontrolne w czasie, w którym ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac lub czynności. Pracodawca, odpowiada, więc za bezpieczeństwo niemal wszystkich osób znajdujących się w miejscu wykonywania pracy. Z tej generalnej, podstawowej zasady z art. 15, 94 oraz art. 207 Kodeksu pracy wynika szereg precyzyjnie określonych obowiązków jakie ciążą na przedsiębiorcy m.in. z Kodeksu pracy. Co szczególnie istotne, na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Jak orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 1 sierpnia 2013 r., III APa 9/13, „pracodawca nie może się uwolnić od odpowiedzialności, podnosząc zarzut, że pracownik nie dopełnił obowiązków z zakresu bhp”.

Poniżej przedstawiamy podstawowe obowiązki pracodawcy  w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca musi:

-      organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

-      zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

-      reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celem doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

-      zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

-      uwzględniać ochronę zdrowia pewnych kategorii pracowników tj. młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych (szczególne regulacje w zakresie znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (tj. Dz.U z 1996 nr 114 poz. 545) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tj. Dz.U z 2004 nr 200 poz. 2047))

-      znać przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

-      informować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

-      informować pracowników o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,

-      wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz informować o tym pracowników (obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy wskazane są w art. 2091 Kodeksu pracy oraz w m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 nr 169 poz.1650)

-      informować pracowników o zakresie ich obowiązków, sposobie wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do   pracy   oraz   zapewnić   prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)

-       informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

-      zapewnić pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników, spełniające przepisane prawem wymogi dla pomieszczeń pracy oraz utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane, w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy (regulacje w tym zakresie znajdują m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 nr 169 poz.1650)

-      wyposażać stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, które zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zabezpieczające pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy oraz uwzględniają zasady ergonomii (w tym zakresie regulacje znajdują się w licznych rozporządzeniach skategaryzowanych według specyfiki miejsca pracy np. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (tj. Dz. U. z 2005 nr 157 poz.1318)

-      wyposażać maszyny, inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy w odpowiednie zabezpieczenia,

-      dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, (w tym zakresie wydawane są szczególne zarządzenia, np. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego)

-      zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne,

-      odbywać i zapewnić pracownikowi szkolenie w zakresie instruktarzu ogólnego i stanowiskowego oraz szkolenia okresowe.

Celem wykonania tych podstawowych, ogólnych zasad przepisy prawa ustanawiają znaczną ilość szczegółowych zadań, jakie pracodawca musi wykonać osobiście lub zapewnić wykonanie przez pracowników, którym powierzono obowiązki w tym zakresie lub osoby trzecie, w tym zasady i obowiązki w zakresie warunków pracy i bhp określone dla poszczególnych „specyficznych” rodzajów działalności (np. praca na wysokościach, prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej).


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.