Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Jakie kroki trzeba podjąć by zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w ramach pakietu tzw. Konstytucji biznesu weszły w życie m.in. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 647). Rozwiązania zawarte w tych ustawach zastępują przepisy dotyczące zawieszania wykonywania działalności gospodarczej, które były zawarte dotychczas w głównej mierze w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca zamierzający zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej po dniu 30 kwietnia 2018 r. będzie mógł to dokonać w takim zakresie i na podobnych zasadach jak dotychczas, jednak powinien zwrócić uwagę na kilka ważnych zmian i nowych istotnych przepisów Prawa przedsiębiorców oraz Ustawy o CEIDG określających warunki i sposób zawieszania działalności gospodarczej, szczególnie jeżeli wykonuje jednoosobową działalność gospodarczą.
Nowe przepisy dotyczące zawieszania działalności gospodarczej zostały zawarte w art. 22-25 Prawa przedsiębiorców oraz w art. 18-20 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z odpowiednim zastosowaniem części przepisów zawartych w art. 8-10, 12, 13 tej Ustawy. Jednocześnie aktualne pozostają przepisy zawarte w Ustawie z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 19, art. 20c, art. 20d, art. 22a i nast.).
Niniejsza porada wskazuje, kiedy przedsiębiorca będzie uprawniony zawiesić działalność gospodarczą, jakie warunki powinien spełnić, jak również gdzie i jak sporządzony wniosek powinien złożyć, aby skutecznie i zgodnie z prawem zawiesić wykonywanie jednoosobowej działalności gospodarczej lub działalności wykonywanej w ramach spółki.

I. Kiedy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą?

Nie każdy przedsiębiorca może w dowolnym momencie zawiesić działalność gospodarczą. Co do zasady przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników nie może zawiesić wykonywania działalności gospodarczej (za wyjątkiem sytuacji wskazanej poniżej). Zgodnie z przepisami Prawa przedsiębiorców wykonywanie działalności gospodarczej przedsiębiorca może zawiesić jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. Przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników (art. 22 ust. 1 Prawa przedsiębiorców);
 2. Przedsiębiorca zatrudnia pracowników, ale wyłącznie takich, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, a pracownicy ci nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (art. 22 ust. 2 Prawa przedsiębiorców);
 3. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą poza spółką cywilną (art. 22 ust. 3 Prawa przedsiębiorców).

 

II. Zasady ogólne zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

1. Na jak długo można zawiesić wykonywanie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółce cywilnej?

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEiIDG, czyli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo na czas określony. Okres zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie może być krótszy niż 30 dni. W przypadku, gdy okres zawieszenia działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, wówczas za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadająca w danym roku kalendarzowym. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy k.p.a. (art. 57-60 k.p.a.)

Począwszy od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie jest zatem związany maksymalnym terminem, na który może zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, a aktualnie może to zrobić na czas nieokreślony. Dotychczas przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą związany był 24 miesięcznym maksymalnym terminem zawieszenia działalności gospodarczej.

2. Jak przygotować i gdzie wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej do CEiDG?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca spełnia warunki określone w art. 22 Prawa przedsiębiorców oraz o ile złoży on poprawnie wypełniony wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek o zawieszenie wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej to wniosek o stosowny wpis w CEIDG (o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej).

3. Gdzie i w jakiej formie złożyć wniosek o zawieszenie wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG?

Wniosek może być złożony w tradycyjnej formie papierowej lub złożony z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=3

W przypadku złożenia wniosku o zawieszenie z wykorzystaniem formularza elektronicznego, system teleinformatyczny CEIDG powinien przesłać przedsiębiorcy urzędowe poświadczenie odbioru, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się złożyć wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w formie papierowej musi pamiętać, że taki wniosek powinien być sporządzony z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, a następnie złożony w wybranym urzędzie gminy (na biurze podawczym) albo wysłany listem poleconym na adres wybranego urzędu gminy.

W przypadku osobistego składania w urzędzie gminy wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej w wersji papierowej organ gminy (a w praktyce pracownik tego organu) powinien potwierdzić tożsamość składającego wniosek oraz potwierdzić za pokwitowaniem złożenie wniosku. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, wówczas powinien on okazać upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Wniosek złożony w formie papierowej jest następnie przekształcany przez organ gminy na postać dokumentu elektronicznego i opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisywany jest w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przysyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku. Organ gminy powinien przesłać przekształcony wniosek do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania wniosku.

4. Treść wniosku o zawieszenie wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Przepisy Prawa przedsiębiorców oraz Ustawy o CEIDG nie wskazują wprost treści, jaką powinien zawierać wniosek o zawieszenie wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Na pewno wniosek taki powinien wskazywać dzień zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz zawierać dane o których mowa w art. 5 Ustawy o CEIDG. Natomiast nie jest obowiązkowe wskazywanie daty do kiedy przedsiębiorca planuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może taką datę wskazać już we wniosku o zawieszenie lub też wskazać ją dopiero we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto wniosek powinien zawierać dane o których mowa w art. 5 Ustawy o CEIDG oraz być podpisany. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 Ustawy o CEIDG wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek do CEIDG jest poprawny. Wniosek o wpis zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest traktowany jako niepoprawny jeżeli:

 • nie zawiera danych podlegających wpisowi zgodnie z art. 5 Ustawy o CEIDG lub
 • zawiera dane podlegające wpisowi zgodnie z art. 5 niezgodne z przepisami prawa lub
 • jest niepodpisany lub
 • jest złożony przez osobę nieuprawnioną, w tym osobę zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie posiada prawa wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.

Jeżeli wniosek składany z wykorzystaniem formularza elektronicznego jest niepoprawny, wówczas system teleinformatyczny CEIDG powinien poinformować niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku.

Analogicznie, jeżeli przedsiębiorca składa wniosek w formie papierowej i wniosek ten jest niepoprawny, to organ gminy powinien niezwłocznie wskazać wnioskodawcy uchybienia oraz wezwać go do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

5. Jak podpisać wniosek o zawieszenie wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej?

Sposób podpisania wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej uzależniony jest od jego formy oraz sposobu składania. Wniosek o wpis do CEIDG złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo też powinien być podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czasu jego złożenia.

Natomiast sposób podpisania wniosku przygotowanego w formie papierowej uzależniony jest od sposobu jego złożenia. W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się złożyć wniosek w urzędzie gminy, wówczas powinien opatrzyć wniosek swoim własnoręcznym podpisem.

Jeżeli jednak wysyła taki wniosek listem poleconym za pośrednictwem Poczty polskiej wówczas taki wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w formie papierowej powinien zostać również opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, ale podpis ten musi zostać dodatkowo poświadczony przez notariusza.

6. Czy wniosek podlega opłatom?

Wniosek o wpis do CEIDG informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej jest wolny od opłat.

7. Od kiedy rozpoczyna się okres zawieszenia wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej?

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego w przyjętym (nieodrzuconym) wniosku do CEIDG o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego w przyjętym wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.

III. Zasady ogólne zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorcy wpisanego do KRS

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (tj. m.in. spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) bez zmian pozostaje okres, na jaki taki przedsiębiorca może swoją działalność gospodarczą zawiesić, tj. na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorcy wpisanego do KRS należy pamiętać, że w tym przedmiocie wymagana jest stosowna uchwała właściwych organów spółki, albowiem zawieszenie działalności gospodarczej jest czynnością przekraczającą zakres czynności zwykłego zarządu, a taki przypadek najczęściej nie jest uregulowany w umowie spółki lub statucie. Z ostrożności, w przypadku wątpliwości należy rekomendować uchwałę wspólników.

1. Gdzie i w jakiej formie złożyć wniosek o zwieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do KRS ?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy wpisanego do KRS (jak i wznowienie tej działalności) nadal będzie następować na wniosek tego przedsiębiorcy złożony we właściwym sądzie rejestrowym.  

Wniosek o wpis do KRS informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Wniosek nie złożony na urzędowym formularzu lub na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym albo też nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków.

Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/ W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej właściwy będzie wniosek KRS Z62 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej).

W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wówczas wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Treść wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do KRS oraz pozostałe wymogi formalne

Szczegóły dotyczące formy i sposobu składania wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do KRS zostały określone w Ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 986).

Zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy o KRS wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać:

 1. nazwę lub firmę;
 2. numer podmiotu w Rejestrze;
 3. NIP;
 4. siedzibę i adres przedsiębiorcy;
 5. datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo
 6. datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy o KRS do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien załączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Tym samym przepis ten nie został jeszcze dostosowany do treści art. 22 ust. 2 Prawa przedsiębiorców, który dopuszcza zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zatrudniającego wyłącznie określone kategorie pracowników (m.in. przebywających na urlopie macierzyńskie, wychowawczym, rodzicielskim). Wydaje się, że w tym przypadku należy złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników innych niż tych, o których mowa w art. 22 ust. 2 Prawa przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy wpisani do KRS we wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej muszą wskazać dzień zawieszenia działalności gospodarczej i dzień ten nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia takiego wniosku, co oznacza, że może być to dzień tożsamy z dniem złożenia wniosku, albo dzień późniejszy. Natomiast wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej musi być określony albo jako dzień tożsamy z dniem złożenia wniosku o wznowienie, albo też inny wskazany dzień następujący po dniu złożenia tego wniosku.

3. Badanie wniosku przez sąd rejestrowy

Następnie sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, jak również czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 (PESEL, REGON, NIP) oraz art. 38 pkt 1 lit. h (NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu) są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

W przypadku stwierdzenia, że dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy powinien wezwać przedsiębiorcę do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin.

4. Czy wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w KRS podlega opłatom i ogłoszeniu w MSiG?

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

5. Od kiedy rozpoczyna się okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy wpisanego do KRS ?

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy wpisanego do KRS rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

6. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy wpisanego do KRS

Do dnia 1 lutego 2019 r. w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, sąd rejestrowy uprawniony jest wszcząć postępowanie, o którym mowa w art. 24 Ustawy o KRS, tj. postępowanie przymuszające w którym m.in. uprawniony jest do nałożenie na przedsiębiorcę grzywny.

Natomiast począwszy od dnia 1 lutego 2019 r. w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez automatyczne zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.

IV. Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników

Zasadą jest, że przedsiębiorca zatrudniający pracowników nie może zawiesić wykonywania działalności gospodarczej. Wyjątkiem od tej zasady jest przedsiębiorca, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim. Wspomniani pracownicy tego przedsiębiorcy  przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim nie mogą łączyć korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Jeżeli w trakcie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, przebywający na ww. urlopie pracownik zakończy korzystanie z takiego urlopu lub złoży wniosek dotyczący łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wówczas pracownik uzyska prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Jednak przedsiębiorca może za zgodą stron rozwiązać umowę o pracę przy ustaleniu odpowiedniego odszkodowania / rekompensaty, jeżeli w danym przypadku przysługuje ona pracownikowi.

V. Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę w spółce cywilnej

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w każdej z tych form.

Również przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach (wszystkich).

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest jednak skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

VI. Skutki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej niesie określone skutki prawne.

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

1. Czego nie wolno przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej ani osiągać bieżących przychodów, które mogłyby być zaliczane do pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Co wolno przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

3. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, a obowiązki wobec Urzędu Skarbowego

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wpływa obowiązki podatkowe przedsiębiorcy, zwalniając go m.in. z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Jednak Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200) oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) nakładają na wspólników spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku do KRS. W przeciwnym wypadku nie będą mogli oni korzystać ze zwolnienia z obowiązków wynikających z art. 44  ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b updof  oraz art. od z art. 25 ust. 1, 1b, 6 i 6a updop za okres objęty zawieszeniem (tj. wpłacania zaliczek na podatek dochodowy) (por. art. 44 ust. 10-12 updof, art. 25 ust. 5a-5c updop).

W pozostałym zakresie pozostają aktualne informacje zawarte w poradzie Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązki podatkowe – patrz tu: Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązki podatkowe

Przepisy:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 647);
 3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 986);
 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200);
 5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.).
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.