Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Jak krok po kroku wypełnić wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej

Przyszły Przedsiębiorco ! Jeżeli podjąłeś już decyzję o rozpoczęciu działalności, to pamiętaj, ze najpierw musisz ustalić jej rodzaj i przedmiot, rozpoznać i podjąć czynności aby rejestracja byłą zgodnie z prawem możliwa, ustalić czy i jaki będzie potrzebny lokal lub powierzchnia magazynowa, bądź też jaki rodzaj lokalu z uwagi na uciążliwość, ew. dla otoczenia będzie potrzebny. Bądź też jaką dopuszczalną działalność na danym terenie, będziesz mógł prowadzić w konkretnej lokalizacji. Bliżej o tych sprawach możesz przeczytać tutaj.

Dopiero wówczas możesz przystąpić do zarejestrowania swojej działalności. Poniżej przedstawiamy jak prawidłowo wypełnić wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej.

 

1. Wybór czynności jakie należy podjąć przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej.

 1. Decyzja i umowa na lokal/siedzibę przedsiębiorstwa

Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej przypomnijmy, że trzeba dokonać sprawdzenia czy istnieje możliwość podjęcia wybranej działalności, w określonych lokalach, na określonych nieruchomościach, ze względu na uwarunkowania takie jak np. ilość twoich pracowników lub klientów, którzy będą ciebie odwiedzać, środki transportu, które będą wykorzystane dla dostaw surowców i materiałów lub podzespołów oraz do wywozu gotowych produktów bądź prefabrykatów dla świadczenia usług, dostępność mediów oraz infrastruktury (w tym  woda, gaz, energia elektryczna itp.).

Pamiętać również trzeba, że w przypadku gdy zamierzasz prowadzić swoją działalność w lokalu mieszkalnym, wynajętym na cele użytkowe w części lub w całości, w którym będą świadczone tylko usługi należy mieć na uwadze takie uwarunkowania jak np. regulamin wspólnot, spółdzielni, stawki kosztów eksploatacyjnych, remontowych i innych dla lokali użytkowych, dopuszczalność lub zgoda wywieszania oznaczenia firmy przed wejściem do budynku i na wejściu do lokalu.

Pamiętaj, że czas uzyskiwania takich zgód lub jest długotrwały a ich koszt może być istotny, co będzie miało wpływ zarówno na złożenie wniosku o wpis działalności, jak również na rozpoczęcie przygotowań do przyszłej działalności i zawierania umów.

 1. Określenie przedmiotu działalności.

Przy wyborze wykonywania rodzaju działalności gospodarczej należy precyzyjnie określić przedmiot działalności (poszczególnych rodzajów działalności wg kodów PKD). Pamiętać należy, że przedmiot ten może zawierać wskazanie więcej rodzajów działalności aniżeli te główne, wiodące, nawet jeśli nie będą one faktycznie realizowane, ale np. mogą być uruchomione z czasem, wraz z rozruchem przedsiębiorstwa, tak, aby następnie nie trzeba było zgłaszać zmian w rejestrze dla rejestracji ew. poszerzenia przedmiotu działalności, a co za tym idzie ponosić koszty takiej zmiany.

Ważne! Kategorie działalności gospodarczej są wymienione w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Klasyfikacja podzielona jest na sekcje od A do U, w których znajdują się następnie działy, grupy, klasy i podklasy. Każdy typ działalności ma przypisany unikalny,  5-znakowy kod. Osoba, która chce założyć działalność, musi ustalić, jakiego będzie ona rodzaju i jaki kod z klasyfikacji jest dla niej odpowiedni.

Po wyborze odpowiedniego PKD trzeba zweryfikować (z punktu widzenia rodzaju(ów) działalności) jakie niezbędne będą dla jej rozpoczęcia narzędzia, surowce, maszyny, półprodukty  itp.

 1. Wybór formy opodatkowania.

Pamiętaj, że oprócz wyboru miejsca prowadzenia działalności oraz określenia jej przedmiotu działalności należy wybrać formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Warto nad tym się zastanowić nieco dłużej z uwagi na to, że jest to zagadnienie dość złożone a zakres obowiązków wynikający z wybranego sposobu płacenia podatku jest mocno zróżnicowany i ilustruje wyraźną odmienność.

Powyższe zróżnicowanie obejmuje zarówno system podatkowy (PIT, CIT, podatek zryczałtowany) jak również tryb przystąpienia do danego systemu podatkowego (poprzez wniosek, oświadczenie) oraz sposób jego odprowadzania (w formie zaliczki, kwoty podatku). Istotne różnice są widoczne również na poziomie stawek podatkowych tj. stawki kwotowe, ryczałtowe, liniowe i progresywne oraz ustalaniu podstawy opodatkowania tj. dochodu, przychodu.

Patrz więcej na stronie:

Ponadto pamiętać należy, że obowiązki związane z gromadzeniem dokumentacji i prowadzeniem ewidencji podatkowych oraz księgowych czyli ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych itp. są bardzo zróżnicowane. Jednakże można je przekazać do biura rachunkowego, które będzie je prowadzić za ciebie.

Patrz więcej na stronie: Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?

Dlatego też, zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej warto zastanowić się nad powyższymi zagadnieniami i wszystko wcześniej ustalić aby mieć komplet dokumentów do załączenia do wniosku.

2. Wypełnienie wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej.

 1. Część 01

Założenie działalności gospodarczej wymaga w pierwszej kolejności, aby wypełnić pole 01. Powyższe pole dotyczy celu złożenia wniosku. W tym miejscu nowy przedsiębiorca powinien zaznaczyć pozycję 1 - “Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy”.

 1. Część 02

Kolejną częścią jest cześć 02, w której znajduje się „miejsce i data złożenia wniosku”. To pole należy pozostawić puste, z uwagi na to, że jest to pole wypełniane przez urząd.

 1. Część 03

Części 03 jest przeznaczona na dane osobowe wnioskodawcy. W tym polu należy wpisać swoje dane osobowe oraz numer i serię dokumentu tożsamości, PESEL, NIP i REGON. Jeżeli wnioskodawca nie posiada numeru PESEL, NIP-u i/lub REGON-u, zaznacza we wniosku pola “Nie posiadam numeru PESEL/NIP/REGON”. Opcjonalnie można wyplenić rubrykę „drugie imię” oraz „nazwisko rodowe”. W rubryce dotyczącej obywatelstwa – obywatelstwo polskie zaznaczamy znakiem „x” dodatkowo wpisujemy wszystkie inne posiadane obywatelstwa.

Ważne! W rubryce oznaczonej nr 15 trzeba koniecznie zaznaczyć opcję “Tak, składam oświadczenie”. W przypadku pozostawienia tego pola pustego, wniosek zostanie uznany za niepoprawny i działalność nie zostanie zarejestrowana w centralnej ewidencji!

W części 03 wniosku znajdują się również pola oznaczone 03.1 oraz 03.2, które wypełnia się tylko w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Część 04

W część 04 należy wpisać adres wnioskodawcy. W rubryce 11 “Opis nietypowego miejsca” najczęściej jest pozostawiane puste chyba, że wnioskodawca uzna swoje miejsce zamieszkania za w jakiś sposób nietypowe, wymagające uściślenia to wtedy należy je wypełnić.

 1. Część 05

Część 05 wniosku jest przeznaczona na wpisanie adresu zameldowania wnioskodawcy. Wypełniamy go w przypadku, jeżeli adres zameldowania jest inny niż wskazany w części 04 adres zamieszkania. Jeżeli natomiast wnioskodawca nie posiada adresu zameldowania to należy zaznaczyć znakiem „x” pole „brak miejsca zameldowania”.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wypełni pól dotyczących adresu zameldowania oraz nie zaznaczy pola “brak miejsca zameldowania”, to za takowy zostanie uznany adres wprowadzony do części 04 wniosku.

 1. Część 06

W części 06 wnioskodawca uzupełnia podstawowe informacje, dotyczące jego firmy. Należy podać nazwę firmy, pamiętając jednocześnie, że w nazwie firmy nieposiadającej osobowości prawnej (czyli działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną lub też spółki cywilnej) musi być zawsze zawarte imię i nazwisko właściciela lub właścicieli. Niestety samo wpisanie nazwy np. „P.H.U. Automatyka” nie jest wystarczające. We wniosku należy wpisać nazwę firmy wraz z imieniem i nazwiskiem np. “P.H.U. Automatyka Jan Kowalski”.

W polu oznaczonym 06.1. „przewidywanej liczbie osób pracujących” należy wpisać wszystkie osoby, które uzyskują z działania na rzecz firmy dochód lub wynagrodzenie. A zatem oprócz pracowników, należy również wpisać właściciela. W powyższym polu należy podać liczbę osób, które wykonują pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód. W praktyce oznacza to, że osobami pracującymi będą:

 • osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, 
 • pracodawcy czyli właściciele jednostek prowadzących działalność gospodarczą,
 • osoby pracujące na własny rachunek czyli osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników
 • osoby wykonujące pracę nakładczą.

Natomiast w polu oznaczonym 06.2 „przewidywana liczba zatrudnionych" należy wpisać wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy czyli pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardzo ważnym polem w części 06 jest pole oznaczone 06.3. „rodzaje działalności gospodarczej”. W tym miejscu wnioskodawcy musi wpisać rodzaj działalności, jaką będzie wykonywał. W tym celu należy wpisać odpowiedni, wybrany wcześniej kod PKD. Przy pomocy tego właśnie kodu należy uzupełnić pole 06.3. W rubryce „Przeważający” nr 1 należy wpisać kod działalności przeważającej czyli takiej, z której wnioskodawca będzie uzyskiwał (lub przewiduje, że tak będzie) największe przychody. Jeżeli wnioskodawca będzie chciał wpisać kolejne rodzaje działalności, to pozostałe rubryki należ uzupełnić właściwymi kodami PKD. W przypadku gdy kod PKD wpisany w rubryce „Przeważający” ma  jedynym rodzajem prowadzonej działalności, pozostałe pozycje mogą pozostać puste.

Ważne! We wniosku można wpisać do 9 rodzajów działalności, prowadzonych w ramach jednego przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy liczba okaże się zbyt mała, wnioskodawca może skorzystać z załącznika CEIDG-RD, zaznaczając rubrykę “Kontynuacja w załączniku CEIDG-RD”.

 1. Część 07

Część 07 przeznaczona jest na wpisanie nazwy skróconej firmy. Wnioskodawca może w tym miejscu wprowadzić maksymalnie 31 znaków. Jest to część dość istotna z uwagi na to, że wnioskodawca podaje nazwę skróconą działalności dla potrzeb ZUS. Dlatego też nawet wnioskodawca nie decyduje się na stworzenie nazwy skróconej swojej działalności to w części 07 powinien wpisać swoje imię i nazwisko.

 1. Część 08

Pamiętać należy, że obowiązkowo trzeba wypełnić część 08, w której należy podać datę rozpoczęcia działalności. Termin rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejszy, niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Wnioskodawca może więc wpisać w tym miejscu termin złożenia wniosku lub też wybraną przez siebie datę późniejszą. 

 1. Część 09

W części 09 wnioskodawca wpisuje dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu i stronę WWW. Ta część wnioski nie jest obowiązkowa. Jeżeli wnioskodawca decyduje się na podanie adresu e-mail oraz strony www, to zostaną one umieszczone na stronie CEIDG i będą ogólnodostępne dla osób poszukujących danych firmie w bazie.

 1. Część 10)

Część 10 wniosku dotyczy określenia głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Ta część wniosku jest obowiązkowa w przypadku, gdy siedziba firmy znajduje się pod innym adresem, niż wskazany w części 04 formularza. Można również wypełnić także pole 10.2. „Adres do doręczeń”, jeśli korespondencja ma przychodzić na adres inny, niż firmowy. Co istotne, adres do doręczeń może być umiejscowiony wyłącznie na terytorium Polski.

Jeśli jednak wnioskodawca będzie prowadził działalność w miejscu swojego zamieszkania, to część 10 pozostawia się niewypełnioną. W takim wypadku w bazie CEIDG oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej adres zamieszkania przedsiębiorcy zostanie automatycznie zapisany także jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Część 11

Część 11 wniosku dotyczy dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej. Należy ją wypełnić w przypadku jeżeli działalność gospodarcza ma być wykonywana w więcej niż jednym miejscu czyli jeżeli będą występować np. dodatkowe oddziały, punkty sprzedaży czy świadczenia usług. W polu 11.1. wpisujemy nr REGON, a w polu 11.2. wpisujemy nazwę jednostki czyli nazwę działalności gospodarczej.

W polu 11.3. dotyczącym adresu dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, należy wypełnić następujące pozycje: kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, numer nieruchomości i numer lokalu. Należy również zaznaczyć czy wskazany wyżej adres dotyczy działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę, czy też przez spółkę cywilną, której jest on członkiem.

Jeżeli dodatkowych miejsc wykonywania działalności ma być więcej niż wnioskodawca powinien wypełnić załącznik CEIDG-MW, zaznaczając pole “Kolejne miejsca wykonywania działalności gospodarczej w załączniku CEIDG-MW”.

Pola od 11.4. do 11.8. uzupełniamy na takiej samej zasadzie jak część 06 wniosku.

 1. Część 12

W część 12 należy wpisać datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Dla nowego przedsiębiorcy jest to data taka sama jak termin założenia działalności gospodarczej czyli taki sam jaki został wpisany w części 08 wniosku. Ponadto zaznaczyć należy, że wnioskodawca składając formularz CEIDG-1, zostaje automatycznie zgłoszony do ZUS jako płatnik składek.

 1. Część 13

Część 13 wniosku należy wypełnić jedynie w przypadku gdy wnioskodawca zakłada pozarolniczą działalność gospodarczą, będąc jednocześnie rolnikiem i zamierza nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wnioskodawca może zatem zdecydować się na pozostanie w ubezpieczeniu w ramach KRUS. Jeżeli wnioskodawca decyduje się na powyższe to  należy uzupełnić dane właściwej jednostki terenowej KRUS oraz zaznaczyć odpowiednio wybrane pola.

 1. Część 14,15 i 16

Części 14, 15 i 16 wnioskodawca nie wypełnia. Te pola są przeznaczone dla zarejestrowanego już przedsiębiorcy, który chce dokonać zmian we wpisie.

 1. Część 17

W części 17 należy wpisać informacje o naczelnikach urzędów skarbowych, odpowiednich dla danego przedsiębiorcy. Aby prawidłowo wypełnić to pole wnioskodawca musi ustalić wcześniej, który jest dla niego właściwy naczelnik urzędu skarbowego do spraw ewidencji podatników w tym celu wypełniamy pole 17.1. Wskazać należy, że właściwy naczelnik urzędu skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustalany ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Jeżeli natomiast okaże się, że jest to inny naczelnik, niż wprowadzony w polu 17.1, przedsiębiorca musi wypełnić także pole 17.2. W pozostałych przypadkach pole 17.2. pozostawia się pustą.

Ważne! Miejsce w polu 17.1. na wpisanie poprzedniego naczelnika urzędu nie dotyczy osób, składających wniosek zgłaszających nowo utworzoną firmę.

 1. Część 18 i 19

Pola 18 i 19 wniosku są bardzo istotne do uzupełnienia z uwagi na to, że  dotyczą wyboru formy opodatkowania firmy wnioskodawcy podatkiem dochodowym. W polu 18 należy złożyć oświadczenie o opłacaniu podatku od osób fizycznych w określonej formie zaznaczając w tym celu znakiem „x” odpowiednią rubrykę: „na zasadach ogólnych”, „liniowy”, „ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych" czy też „karty podatkowej” załączając przy tym „wniosek PIT-16”. Natomiast w polu 19 wybieramy formę zaliczki zaznaczając znakiem „x” odpowiednią rubrykę: „miesięczna”, „kwartalna” czy też „uproszczona”.

Ważne! Przedsiębiorco pamiętaj, że wybrana forma opodatkowania będzie cię wiązać do końca roku podatkowego. Po wybraniu formy opodatkowania podatnik musi także zadecydować o sposobie opłacania zaliczki na podatek dochodowy. Wskazać należy, że zaliczkę miesięczną lub kwartalną odprowadzamy na podstawie obliczeń  kosztów, przychodów i składek ZUS, które narastają od początku roku. Natomiast w przypadku zaliczki uproszczonej to jest ona odprowadzana na podstawie obliczenia wysokości dochodów uzyskiwanych dwa lub trzy lata wstecz, które są podzielone na 12 miesięcy.

 1. Część 20, 21 i 22

Część 20, 21 i 22 wniosku jest poświęcona dokumentacji rachunkowej firmy. Pamiętać należy, że pole 20 należy zawsze wypełniać, ponieważ jest to deklaracja wnioskodawcy dotycząca formy ewidencji w jakiej będą prowadzone jego rachunki firmowe. Wybieramy w tym celu zaznaczając znakiem „x” odpowiednią rubrykę: „księgi rachunkowe”, „podatkowa księga przychodów i rozchodów”, „inne ewidencje”, „nie jest prowadzona”.

Ważne! Wybierając księgi rachunkowe czyli księgowość pełną, pamiętać należy, że musi ona być prowadzona przez przedsiębiorcę, którego obrót w ubiegłym roku podatkowym przekroczył 1 200 000 euro. Natomiast przedsiębiorcy, którzy posiadają mniejsze obroty mogą, ale nie muszą decydować się na księgowość pełną. Natomiast Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów prowadzą przedsiębiorcy, którzy korzystają z księgowości uproszczonej i są opodatkowani podatkiem ogólnym lub liniowym.

W polu 21 wnioskodawca wpisuje dane firmy, która będzie prowadzić jego księgowość. Jeżeli natomiast wnioskodawca decyduje się na samodzielnie prowadzenia księgowość swojej firmy, nie wypełnia pola 21. Natomiast w polu 22 wnioskodawca  zaznacza odpowiednie pole wskazując miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej, w tym celu należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę: 04 (dot. miejsca zamieszkania), 05 (dot. miejsca zameldowania), 10 (dot. siedziby działalności), 11 (dot. innego miejsca prowadzenia działalności). Natomiast jeżeli wnioskodawca zdecydował się powierzyć swoją dokumentację firmie, która będzie prowadzić jego księgowość oraz wpisał ją w polu 21 to w takim wypadku w polu 22 wpisuje dane adresowe tej firmy.

 1. Część 23, 24 i 25

Jeżeli chodzi o pola 23, 24 i 25 to dotyczą one szczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Należy je wyplenić tylko w przypadku gdy wnioskodawca prowadzi zakład pracy chronionej, zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości i/lub działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej.

 1. Część 26

Część 26 jest kontynuacją części 25. W przypadku zaznaczenia pola 25 wnioskodawca musi wypełnić pole 26, w którym uzupełnia dane spółki cywilnej, której jest wspólnikiem. W przypadku jeżeli wyniknie potrzeba wprowadzenia w tym miejscu większej ilości spółek, należy skorzystać z załącznika CEIDG-SC, zaznaczając rubrykę “Kontynuacja w załączniku CEIDG-SC”.

 1. Część 27

W części 27 należy uzupełnić informację o tym czy wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa. W przypadku gdy  wspólność majątkowa ustała w trakcie wykonywania działalności gospodarczej (rozdzielność majątkowa) należy wpisać datę jej ustania.

 1. Część 28

Część 28 wniosku dotyczy rachunków bankowych przedsiębiorcy. W tym polu należy uzupełnić informacje na temat wszystkich kont, które są lub będą związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy. Jednak nie ma natomiast obowiązku wpisywania danych rachunku osobistego, choć istnieje taka możliwość.

W przypadku gdy wnioskodawca podaje więcej rachunków niż pozycji dostępnych w polu 28, może wykorzystać załącznik CEIDG-RB.

Ważne! Należy pamiętać, że w przypadku podania kilku rachunków bankowych, należy wybrać jedno z kont, na który będzie przelewany ewentualny zwrot podatku. W tym celu należy zaznaczyć pole “Rachunek, na który dokonywany będzie zwrot podatku”.

 1. Część 29

Część 29 nie jest obowiązkowa. Wnioskodawca wypełnia ją jedynie jeżeli posiada numery identyfikacji podatkowej lub ubezpieczeniowej w innych krajach niż Polska. W przypadku, jeżeli takich numerów jest więcej niż jeden, wnioskodawca powinien wypełnić załącznik CEIDG-RB, zaznaczając przy tym rubrykę „Kontynuacja w załączniku CEIDG-RB”.

 1. Część 30

W część 30 wnioskodawca może wskazać dane pełnomocnika swojej firmy. Nie jest to jednak obowiązkowe zarówno w przypadku, gdy pełnomocnictwo nie zostało nikomu udzielone jak również, gdy wnioskodawca nie decyduje się na jego zgłoszenie. W polu 30 można umieścić dane tylko jednego pełnomocnika.  Dlatego też jeżeli wnioskodawca chce wskazać większą ilości osób, należy skorzystać z dodatkowego załącznika CEIDG-PN, zaznaczając przy tym rubrykę „Kontynuacja w załączniku CEIDG-PN”.

 1. Część 31

Część 31 jest już ostatnią częścią wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej. Służy ona do uporządkowania aspektów formalnych czyli uzupełnieniu informacji o rodzajach i ilości załączników, które będą składane razem z wnioskiem. Inaczej mówiąc, jeżeli wnioskodawca wypełniał jakiekolwiek wskazane powyżej załączniki to należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce jakie to były załączniki oraz ich ilość. Ponadto jeżeli wnioskodawca składa również inne dodatkowe załączniki to również trzeba zaznaczyć odpowiednią rubrykę oraz wpisać ich ilość. Należy również  uzupełnić datę i miejsce złożenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy bądź też pełnomocnika.

Tak wypełniony i skompletowany wniosek skutkuje zakończeniem z powodzeniem założenia działalności gospodarczej oraz możliwością jej rozpoczęcia.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.