Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Jak zdobyć środki w ramach Konkurs 5/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka” MŚP

Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Jeżeli jesteś mikro -, małym albo średnim przedsiębiorcą i masz pomysł, na przykład na nowy produkt, proces lub usługę albo jak istotnie je ulepszyć oraz chcesz w tym celu poczynić badania, to możesz ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych swojego projektu. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przewidziane są środki finansowe na badania tzw. „przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe" albo same „eksperymentalne prace rozwojowe" oraz uzupełniające je „prace przedwdrożeniowe", które umożliwiają przedsiębiorcy przygotowanie do komercjalizacji wyników badań. W niniejszej Poradzie znajdziesz informację, kto może się ubiegać o takie środki, co dokładnie obejmuje dofinansowanie, czym są koszty kwalifikowane, jak złożyć wniosek o dofinansowanie oraz gdzie szukać szczegółowych informacji o Programie i Konkursie.

 1. W ramach jakiego programu unijnego realizowany jest konkurs?

Konkurs prowadzony jest w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: POIR) został opracowany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym), a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

Rozwinięcie postanowień programu i informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na priorytety, działania i poddziałania zawarty jest w dokumencie pt.: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

 1. Kto może pozyskać środki ?

Do konkursu mogą przystąpić podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 651/2014”.

Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ("MŚP") należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Z kolei mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

 1. Na co można pozyskać środki ?

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 - 86 Rozporządzenia 651/2014. Istotne jest, że projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

 1. Należy zatem odkodować treść pojęć „badań przemysłowych” oraz „eksperymentalnych prac rozwojowych”. Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami:
 • „badania przemysłowe" oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Ważną cechą tych prac jest, więc element „nowatorstwa”. Mogą one dotyczyć także istniejących produktów, ale muszą prowadzić do ich znacznego ulepszenia, czyli istotnej poprawy.

 • „eksperymentalne prace rozwojowe" oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

W Rozporządzeniu nr 651/2014 precyzuje się, że eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

 1. Finansowanie może objąć także dodatkowo prace wdrożeniowe. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Z powyższego przywołania wynika jaki rodzaj prac i badań może zostać objęty finansowaniem. Zakres możliwego sfinansowania wyznaczają także wyłączenia. Otóż, z dofinansowania wykluczone są projekty, których przedmiotem jest rozwiązanie wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe[1]. Na podstawie ww. regulacji wsparciem nie mogą być objęte w szczególności:

 • inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniającej Dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003 z późn. zm.).
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji.

Ta kategoria wymaga kilka słów wyjaśnienia. Trudna sytuacja to np. to przypadek,  gdy ponad połowa kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych danej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Pojęcie „przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji” definiuje art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014,  który określa, jaka jednostka, w jakim przypadku może zostać uznana za będącą w trudnej sytuacji. W niektórych przypadkach za jednostkę w trudnej sytuacji nie można uznać MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego.

Ocena sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy dokonywana powinna być przez podmiot udzielający pomocy, przed  jej udzieleniem, na podstawie informacji odnoszących się do sytuacji ekonomicznej danego podmiotu.

 • inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • działania bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 • projekty dotyczące przedsięwzięć, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.

Ponadto, aby projekt był dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację wymienioną w załączniku nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu. Pojawia się pytanie, czym jest Krajowa Inteligentna Specjalizacja. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (dalej: KIS), to lista obszarów, dziedzin preferowanych w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Celem przykładu obszarów objętych KIS można podać zrównoważoną energię. Otóż, na liście KIS znajduje się KIS7: „wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”, w tym w obszarze odnawialnych źródeł energii. W zakresie energii wiatrowej jednym z preferowanych działań jest opracowywanie innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru mające na celu zwiększanie sprawności procesu konwersji energii wiatru na energię elektryczną (m.in. turbiny wiatrowe z pionową osią obrotu).

Przed złożeniem wniosku powinieneś, więc sprawdzić czy Twój projekt znajduje się na liście. Pełną listę KIS znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju (https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/).

Uwaga!

Dofinansowanie udzielone na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną.

Prace przedwdrożeniowe stanowią:

 • pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki lub
 • pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych.

Ma to istotne znaczenie chociażby ze względu na dopuszczalne limity udzielonej pomocy (o maksymalnych limitach przeczytasz niżej w pkt 4).

 1. Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
 1.  dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 •  45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 1. dla średniego przedsiębiorcy:
 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 1. na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 2. na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Aby uzyskać dofinansowanie Twoje koszty kwalifikowane muszą wynosić minimum 1mln złotych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 •  200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
 1. Czym są koszty kwalifikowane i jakie są te koszty dla badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu w Poddziałaniu 1.1.1 „Szybka ścieżka” MŚP

Realizując swój projekt (np. przeprowadzając prace badawcze i rozwojowe oraz wdrażając ich wyniki do swojej działalność) będziesz ponosił różnego rodzaju koszty, w tym kupował odpowiedni sprzęt, zlecał wykonywanie usług podwykonawcom lub wypłacał wynagrodzenie swoim pracownikom, którzy będą zaangażowani w projekt. Nie wszystkie wydatki jakie poniesiesz będą mogły zostać sfinansowane ze środków unijnych. Na potrzeby każdego działania w danym programie unijnym określane są tzw. koszty kwalifikowane, a zatem takie wydatki, które mogą zostać zrefundowane przy pomocy środków unijnych. Koszty, które nie mogą zostać pokryte ze środków unijnych to tzw. „koszty niekwalifikowane”.

Kosztami kwalifikowalnymi w omawianym działaniu 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) są koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie (innymi słowy: dodatkowe koszty ogólne) ponoszone w związku z realizacją projektów badawczo-rozwojowych wraz z fazą prac przedwdrożeniowych. Do kosztów kwalifikowanych będą zaliczać się, więc m.in.

 • koszty personelu zatrudnionego przy realizacji projektu, będą to np. wynagrodzenia dla badaczy lub techników,
 • koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
 • koszty budynków (koszty amortyzacji) i gruntów (koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe) w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;
 • dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Katalog kosztów pośrednich zawiera pozostałe koszty niezbędne do wykonania projektu nie wpisujące się w koszty bezpośrednie. W szczególności możemy do niego zaliczyć: koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu;  koszty ubezpieczeń majątkowych; koszty utylizacji odpadów;  koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń; koszty administracyjne, np. opłaty skarbowe, opłaty notarialne;  koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem; koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna).

Uwaga:

Kosztami niekwalifikowanymi w ramach projektu, a więc takimi, które nie zostaną objęte finansowaniem są zgodnie z ww. zasadami:

 • koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie;

Okres kwalifikowalności, to określony czas, w którym mogą być ponoszone i rozliczane w ramach projektu koszty kwalifikowane. Koszty poniesione i rozliczone poza okresem kwalifikowania stanowią koszty niekwalifikowane. Okres kwalifikowania kosztów dla danego projektu jest określony w umowie o dofinansowanie. Należy pamiętać, że opisywany konkurs dotyczy dofinansowania traktowanego jako pomoc publiczna. W przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach działania objętego pomocą publiczną, rozpoczęcie przez beneficjenta realizacji projektu przed dniem złożenia lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie spowoduje, że wszystkie wydatki w ramach projektu staną się niekwalifikowane.

Uwaga:

Jeżeli dla celów projektu poczynisz koszty w okresie do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, nie zostaną one zrefundowane. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

 •  koszty niespełniające warunków kwalifikowalności określonych w Przewodniku oraz Wytycznych Ministra Rozwoju dotyczących zasad kwalifikowania wydatków;
 • koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane;
 • podatek od towarów i usług (VAT), który w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy może zostać odzyskany; koszty ponoszone na zakup usług doradczych, takich jak usługi doradztwa podatkowego, prawnicze lub reklamowe, marketingowe, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi beneficjenta;
 • koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;
 • rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi;
 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych;
 • wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu;
 •  wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów i wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów;

Uwaga:

Powyżej przywołany katalog kosztów kwalifikowanych  oraz niekwalifikowanych nie stanowi pełnego wyliczenia. Celem zbadania charakteru kosztu oraz zasad dotyczących ich zaliczania do odpowiedniej kategorii należy zapoznać się z:

 1. Do kiedy i jak można złożyć wniosek ?

Wnioski w konkursie 5.1.1.1./2017 można składać do godziny 16:00 w dniu 29 grudnia 2017 r. Należy, śledzić także przyszłe ogłoszenia.

Wniosek można złożyć  wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (link do wniosków systemu: https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php ). Celem złożenia wniosku należy zalogować się w systemie teleinformatycznym. Szczegółowe zasady składania wniosków oraz składania ich za pomocą systemu teleinformatycznego zostały wyjaśnione w:

 • Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 •  Instrukcji dla Wnioskodawców dotyczącej składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego.

Oba dokumenty dostępne są na stronie NCBR (http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs51112017szybka-sciezka-dla-msp-/)

Składając wniosek, w odpowiednich miejscach będziesz poproszony o dołączenie załączników np. pełnomocnictwa, jeżeli umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących, Oświadczenie Wnioskodawcy/Konsorcjanta, w przypadku spółki cywilnej, konieczne jest załączenie skanu umowy spółki cywilnej, dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR. System umożliwia także złożenie nieobligatoryjnych załączników np. w polach „krótki opis projektu”, „zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu”, „charakterystyka rynku docelowego”, „konkurencja”, „opis nowości rezultatów projektu”, „zagadnienie technologiczne”, „opłacalność wdrożenia” będziesz mógł dołączyć m.in.: grafiki, wykresy, wzory, tabele, celem uzupełniania opisu.

Przedstawienie szeregu dokumentów będzie wymagane od Ciebie także po wyborze projektu, przed podpisaniem umowy na dofinansowanie (np. Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy - jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc.) Listę dokumentów znajdziesz w załącznikach do Regulaminu Prowadzenia Konkursu.

Pamiętaj!

Wystąpienie o dofinansowanie nie wymaga jedynie opracowania pomysłu, który spełni warunki konkursu (np. innowacyjnego urządzenia) i dokładnego opracowania założeń, przebiegu oraz kosztów projektu. Konieczne jest również zbadanie rynku Twojego produktu. Będziesz musiał sprawdzić, jakie są potrzeby na rynku i czy zakładany rezultat Twojego projektu odpowiada tym potrzebom; jaka jest grupa docelowa odbiorców rezultatu projektu oraz jacy są głównym konkurenci na rynku docelowym. Wystąpienie o dofinansowanie wymaga, więc także zweryfikowania dotychczasowego stanu rynku, którego dotyczyć ma rezultat Twojego projektu.

Przed wypełnianiem samego wniosku o dofinansowanie, ważne abyś zapoznał się z całą dokumentacją dotyczącą danego konkursu. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych organizatorów, w przypadku omawianego przez nas konkursu, na stronie NCBR. Możesz także skorzystać z usług przedsiębiorców specjalizujących się w sporządzaniu wniosków.


[1] por. art. 1 Rozporządzenia 651/2014, pkt. 5.2 załącznika I Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013, z późn. zm.);oraz na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia m Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347/289 z 20.12.2013, z późn. zm.).

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.