Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?

Porada zawiera rekomendacje postępowań, zarówno tych formalnoprawnych, jak i praktycznych czynności, które powinien wcześniej przyszły już przedsiębiorca podjąć, aby jak najwcześniej tj. już od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców (CEDIG lub KRS) mógł rozpocząć działalność, w rozumieniu tym sensu stricte, prawną, a więc „wystawić pierwsza fakturę", czyli zrealizować sprzedaż produktów (towarów lub usług).

Celem porady jest podniesienie efektywności i skrócenie okresu uruchamiania przedsiębiorstwa, od tworzenia przedsiębiorstwa, przygotowania go do ruchu, czyli wytwarzania towarów lub usług, kontraktowania zaopatrzenia i produktów i wreszcie rozpoczęcia sprzedaży.

Przyszły Przedsiębiorco ! Jeżeli podjąłeś już decyzję o rozpoczęciu działalności, ustaliłeś jej rodzaj i przedmiot, przymierzasz się do uruchomienia produkcji konkretnych towarów lub wytwarzania, świadczenia usług, musisz, jeszcze przed rejestracją, podjąć szereg czynności, aby ta rejestracja zgodnie z prawem w ogóle była możliwa. Dopiero przymierzając się do konkretnej działalności możesz ustalić: jaki potrzebny jest lokal, powierzchnia magazynowa, ew. transportowa (place postojowe, rozładunkowe, składowe), czy też jaki rodzaj lokalu z uwagi na uciążliwość, ew. dla otoczenia bądź jaką dopuszczalną działalność na danym terenie, będziesz mógł prowadzić w konkretnej lokalizacji.

Tak więc już na powyższym omówieniu widać, iż konieczne jest systematyczne i kompleksowe podejście do tworzenia przedsiębiorstwa już na etapie poprzedzającym składanie wniosku o rejestrację.

 1. Jakie przesłanki wyboru bądź ustalenia rodzaju i przedmiotu działalności mają wpływ na uzyskanie lokalu i rozpoczęcie działalności ?

Przedsiębiorco powinieneś w pierwszej kolejności dokonać weryfikacji i sprawdzenia czy istnieje możliwość podjęcia określonych działalności, w określonych lokalach, na określonych nieruchomościach, ze względu na następujące uwarunkowania:

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • ilość i jakość generowanych odpadów,
 • emisje zanieczyszczeń i pyłów,
 • poziom ew. wytwarzanego hałasu,
 • środki transportu, które będą wykorzystane dla dostaw surowców i materiałów lub podzespołów oraz do wywozu gotowych produktów bądź prefabrykatów dla świadczenia usług,
 • koniczność zmian lub uzyskiwania nowych decyzji od wojewody, burmistrza, starosty lub pozwoleń wodnoprawnych bądź decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • dostępność mediów oraz infrastruktury (w tym gaz, energia elektryczna itp.).

Nawet przy najprostszych działalnościach, które zamierza się prowadzić w lokalu mieszkalnym, wynajętym na cele użytkowe w części lub w całości, w którym będą świadczone tylko usługi należy mieć na uwadze uwarunkowania właściwe dla danego lokalu związane z :

 • regulaminami wspólnot, spółdzielni,
 • postanowieniami w zakresie podatku od nieruchomości,
 • stawkami kosztów eksploatacyjnych, remontowych i innych dla lokali użytkowych,
 • dopuszczalnością lub zgodą wywieszania oznaczenia firmy przed wejściem do budynku i na wejściu do lokalu,
 • zabezpieczenie i dostęp do miejsca parkowania dla klientów przedsiębiorcy, co często będzie warunkować pozyskanie i utrzymanie klientów.

Długotrwałość uzyskiwania takich zgód lub ich koszt będzie warunkować zarówno złożenie wniosku o wpis działalności, jak i samo rozpoczęcie przygotowań do przyszłej działalności i zawierania umów.

Przedsiębiorco, musisz pamiętać o tych wszystkich elementach, aby odpowiedzieć sobie czy uwzględniłeś te wszystkie przesłanki warunkujące rozpoczęcie działalności, a które zawierają w sobie ryzyka dla jej podjęcia.

Najlepiej, gdy zostaną spisane najpierw wszystkie konieczne przesłanki, jakie miejsce prowadzenia działalności musi spełniać, a następnie dla tego miejsca rozpatrzone powinny być powyższe uwarunkowania. Na podstawie takiego badania dostępu i zdolności lokalu dla umiejscowienia działalności, można dopiero przygotować harmonogram działań niezbędnych do utworzenia przedsiębiorstwa.

 1. Harmonogram działań niezbędnych na start up, dla rozpoczęcia działalności

Aby stworzyć harmonogram należy przede wszystkim ustalić kolejność procedur niezbędnych dla złożenia wniosku o rejestrację firmy. W tym celu trzeba rozpatrzyć i zidentyfikować główne elementy, które będą mieć znaczenie dla sprawnego uruchomienia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorco, na tym etapie ważne będzie:

 1. wytypowanie trwających najdłużej ew. postępowań i procedur formalnoprawnych, od których zależy uzyskanie potrzebnych do rozpoczęcia działalności decyzji, aktów administracyjnych, a następnie niezwłoczne ich uruchomienie,
 2. określenie momentu, w którym będziesz miał pewność co do wyboru właściwego lokalu tak, abyś mógł zawrzeć umowę wynajmu (lub inną cywilnoprawną), gdyż taka umowa podlega obowiązkowo zgłoszeniu i załączeniu do wniosku o rejestrację,
 3. precyzyjne określenie przedmiotu działalności (poszczególnych rodzajów działalności wg kodów PKD), z tym zastrzeżeniem, że przedmiot ten może zawierać wskazanie więcej rodzajów działalności aniżeli te główne, wiodące, nawet jeśli nie będą one faktycznie realizowane, ale np. mogą być uruchomione z czasem, wraz z rozruchem przedsiębiorstwa, tak, aby następnie nie trzeba było zgłaszać zmian w rejestrze dla rejestracji ew. poszerzenia przedmiotu działalności, a co za tym idzie ponosić koszty takiej zmiany,
 4. zweryfikowanie - z punktu widzenia rodzaju(ów) działalności – jakie niezbędne będą dla jej rozpoczęcia narzędzia, surowce, maszyny, półprodukty  i jak długo może trwać ich pozyskanie, gdyż to będzie warunkować odpowiednio wczesne, z wyprzedzeniem składanie zamówień, aby zapewnić ich rzeczywistą dostępność w tym samym czasie, a więc w momencie kiedy nastąpi rozpoczęcie działalności,
 5. zidentyfikowanie czy dla zamierzonej działalności niezbędne będzie pozyskanie  specjalistów z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi, które warunkują prowadzenie tej dział (np. kierowca z uprawnieniami kat. 1 w celu świadczenia usług zbiorowego transportu), co jest istotne z uwagi na rozpoznanie dostępności kadry, a następnie rozpoczęcie rekrutacji z odpowiednim wyprzedzeniem,
 6. określenie jakie media będą potrzebne dla prowadzonej działalności, zapewnienia ruchu przedsiębiorstwa (ciągłości) oraz jakich w tym celu dokonać przyłączy i na czyj koszt.

Przedsiębiorco pamiętaj, że tylko właściwe, kompleksowe podejście do czynności start up przy tworzeniu przyszłego przedsiębiorstwa, pozwoli ci na stworzenie realnego harmonogramu i podjęcie działań wdrożeniowych, a następnie wykonawczych dla jego skutecznego uruchomienia i wprowadzenia w ruch.

 1. Tworzenie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników mienia (aktywów) powiązanych funkcjonalnie, a więc zestawionych w taki sposób, iż z chwilą tzw. „rozpoczęcia ruchu” będzie można przy jego użyciu wytwarzać dane produkty lub usługi. Wobec tego, ta faza „budowy” przedsiębiorstwa sprowadza się do instalacji i odpowiedniego powiązania wszystkich elementów tego przedsiębiorstwa, łącznie z zatrudnieniem pracowników, ich przeszkoleniem ogólnym (bhp, ppoż, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informatyczne), jak i szczególnym w zakresie specjalistycznym ruchu przedsiębiorstwa, a więc m.in. obiegu dokumentów, gospodarki magazynowej, odbiorów jakościowych produktów lub surowców, części zamiennych, norm jakościowych, norm sanitarno-epidemiologicznych itp.

Aby dokonać wymaganych przeszkoleń trzeba utworzyć przede wszystkim strukturę organizacyjną, w drodze choćby prostego regulaminu organizacyjnego, a następnie przygotować większość niezbędnych dokumentów, gdyż w świetle dzisiejszych regulacji muszą być one nawet w tych najmniejszych firmach. Część z tych regulacji, co prawda nie jest wymagana obligatoryjnie, pod rygorem kar, ale w praktyce, brak takich regulacji może skutkować bądź karami za nieprzestrzeganie przepisów prawa, bądź koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów (patrz niżej pkt 5).

 1. Pierwsze wydatki możliwe przed rozpoczęciem działalności (rejestracją)

Jak już poczyniliśmy nakłady na podstawowe urządzenia (środki trwałe) trzeba zamawiać i przygotowywać przedsiębiorstwo, a najczęściej już w trakcie jego budowy, rozpoczyna się etap przygotowywania produkcji lub świadczenia konkretnych usług. Innymi słowy, zaczynają spływać zamówione materiały, surowce, półprodukty, części zamienne, opracowywane są projekty, modele, dokumentacje konkretnych towarów bądź wzory użytkowe, przemysłowe, tworzy się oprzyrządowania, matryce, wzorniki itp., W tym czasie, także dla niektórych działalności, produktów, przeprowadza się testowy, próbny rozruch, wytwarza próbne partie towarów dla testowania i poddania próbom jakościowym, bądź dla uzyskania odpowiednich atestów, dla opracowania instrukcji obsługi czy skonstruowania  instrukcji montaży lub instalacji.

Przedsiębiorco, pamiętaj, że do tego momentu możesz podejmować wszystkie te działania nawet jeżeli jeszcze nie uzyskałeś wpisu, bo to jest niezbędne dla utworzenia przedsiębiorstwa, rozpoczęcia sprzedaży. W fazie przygotowywania przedsiębiorstwa, przygotowywania do produkcji towarów lub świadczenia usług, rozruch przedsiębiorstwa może być przeprowadzany przez Ciebie, na twoje ryzyko, pod warunkiem jednak nie rozpoczynania do czasu wpisu i uzyskania NIP, sprzedaży. Innymi słowy, możesz oczywiście przeprowadzać rozmowy z klientami, pozyskiwać ich, podejmować działania marketingowe (np. zlecać stron internetowych), dokonywać zakupu ulotek i pieczątek, ponosić koszty związane z przystosowaniem lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej, a nawet zawierać umowy przedwstępne, jednak samo rozpoczęcie sprzedaży, zawarcie jakichkolwiek umów kupna sprzedaży, dostawy itp. ostatecznych będzie możliwe dopiero z chwilą rejestracji, uzyskania numeru NIP, czyli po tzw. „wpisie do odpowiedniego rejestru”.

Przedsiębiorco, pierwsze wydatki ponoszone przez ciebie jeszcze przed formalnym rozpoczęciem działalności (rejestracją) możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jak również od takich wydatków będziesz mógł odliczyć podatek VAT.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma przeszkód formalnych oraz prawnych, aby wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu - pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej powinny być odpowiednio udokumentowane. Faktury czy rachunki powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres przyszłego przedsiębiorcy, natomiast w przypadku opłat administracyjnych i opłat na rzecz gminy lub państwa dowodem będzie potwierdzenie przelewu lub dowód potwierdzający zapłatę.

Na gruncie natomiast regulacji VAT, nie pozbawiają one podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku od zakupów dokonanych przed rejestracją, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2014 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Trzeba pamiętać, że podatek VAT z faktur zakupów można odliczyć w okresie, w którym faktura została wystawiona lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.

Jeśli w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik nie dokonał zgłoszenia do podatku VAT, a osiągnął przychód, który nie podlegał opodatkowaniu VAT, to z faktur na koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie może odliczyć podatku VAT.

 1. Regulacje niezbędne dla przyszłego przedsiębiorstwa

Ruch przedsiębiorstwa, a więc wprowadzanie produktów na rynek wiąże się z szeregiem wymogów i koniecznością spełnienia pewnych obowiązków formalnych wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nie można rozpocząć prowadzenia działalności, a więc tym samym wyjścia jako przedsiębiorca oficjalnie z ofertą dla klientów, czyli na tzw. otwarty rynek oraz tym samym poddania się kontrolom właściwym dla profilu danej działalności gospodarczej, bez należytego przygotowania, sporządzenia i wdrożenia niezbędnych regulacji wewnętrznych, a także regulacji dla przyszłych klientów.

Przedsiębiorco, pamiętaj, że do twoich podstawowych obowiązków, ukierunkowanych na zewnątrz, wobec klientów i innych osób trzecich, należeć będą takie, jak:

 • dokonanie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, zarówno z tytułu ruchu przedsiębiorstwa, jak i ryzyk związanych z twoimi produktami,
 • opracowanie ogólnych warunków umów, regulacji sprzedaży, obsługi pogwarancyjnej, przyjmowania reklamacji,
 • posiadanie „książek skarg i wniosków/zażaleń”,
 • posiadanie książek kontroli,
 • posiadanie dokumentacji sanitarnej (dobre praktyki higieniczne, księga jakości, certyfikaty),

Z kolei regulacje wewnętrzne, na użytek sprawnego i poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zawierające elementy skutkujące również na zewnątrz, to przede wszystkich:

 • regulamin organizacyjny,
 • regulamin pracy,
 • regulamin bezpieczeństwa informatycznego i obiegu informacji/dokumentacji (w tym ochrony danych osobowych, ochrony tajemnic: przedsiębiorstwa, klientów, tajemnic prawnie chronionych – skarbowa, bankowa, etc.),
 • regulamin obiegu i gospodarki magazynowej (zaopatrzenia i zbytu),
 • regulamin dotyczący tworzenia witryny internetowej w przypadku, gdy ma, niezależnie od waloru reklamowego, czy informacyjnego, również charakter handlowy, a więc jest platformą do komunikowania się z klientami poprzez umieszczanie cenników, ofert, umożliwia składanie zamówień, czy wreszcie służy sprzedaży internetowej.

Natomiast, do regulacji, które mają charakter stricte wewnętrzny, należą::

 • polityka rachunkowości (określająca prowadzenie ksiąg rachunkowych i sposobu ujmowania w księgach) lub regulamin finansowy (określający rodzaje dokumentów, sposoby ewidencjonowania i rozliczeń),
 • regulamin bhp i ppoż (ew. może stanowić element regulaminu pracy),
 • regulamin ochrony i zabezpieczenia obiektów, korzystania z obiektów i prowadzenia kontroli,
 • regulamin ekoprzedsiębiorstwa w zakresie zasad korzystania i ochrony środowiska,
 • regulamin wynagradzania (określający warunki wynagrodzeń, zasady przyznawania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń, premii, dodatków etc.).

Przedsiębiorco, pamiętaj, że powyżej wskazane regulacje, jako te główne, podstawowe, stanowią raczej niejako katalog minimum, niezbędny do sprawnego i bezpiecznego uruchomienia przedsiębiorstwa i dalej jego ruchu. Oczywiście ostatecznie, to profil działalności, jej rodzaj i specyfika, wielkość samego przedsiębiorstwa będą determinowały potrzebę czy też konieczność sporządzenia i wdrożenia innych jeszcze regulacji, pod postacią czy to regulaminów, procedur bądź instrukcji (np. regulamin zarządzania, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, procedura sprzedaży on-line).

Przedsiębiorco, przydatne wzory konkretnych dokumentów wewnętrznych (wraz z omówieniami), jak również porady i instrukcje w zakresie start-up, znajdziesz na stronie https://mikroporady.pl/wzory-dokumentow.html.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.