Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2018

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Alternatywne metody rozwiązywania sporów- umowa i ugoda mediacyjna

W dniu 28 lipca 2005 r., Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając instytucję mediacji, a w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która wprowadziła system usprawnień w sprawach cywilnych (również rodzinnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy), a także nowe rozwiązania dotyczące arbitrażu.

Rozszerzanie roli mediacji w prawie polskim oraz usprawnianie jej działania jest przejawem słusznego przekonania o nieocenionych walorach tej instytucji, a jednocześnie dostrzeżeniem konieczności jej bardziej kompleksowego unormowania. Nadrzędnym celem nowelizacji jest rzecz jasna upowszechnienie wykorzystywania mediacji w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. Udana implementacja zmian ma spowodować usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenia kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli jak i państwa.

W prawie cywilnym, charakteryzującym się swobodą umów, równością stron stosunku prawnego oraz autonomicznym kształtowaniem ich treści przez samodzielne podmioty, mediacje wydają się być nie tylko odpowiednim, ale wręcz naturalnym instrumentem rozwiązywania sporów.

Postępowanie mediacyjne pozwala na szybsze rozwiązanie sporu, a także na dalszą współpracę pomiędzy stronami. W szczególności w obszarze stosunków gospodarczych jest to walor nieoceniony, pozwalając przedsiębiorcom na koncentrowanie prowadzeniu swej działalności gospodarczej, a nie na uczestniczeniu w często skomplikowanych i długich procesach sądowych.

Mediacja w sprawach cywilnych

W sprawach cywilnych przepisy dotyczące mediacji odnajdujemy w Dziale II (Postępowanie przed sądami pierwszej instancji)- Rozdział 1 (Mediacja i postępowanie pojednawcze)-Oddział 1 (Mediacja) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego.

Mediacja jest dobrowolnym, poufnym i niesformalizowanym postępowaniem pozasądowym. W sprawach cywilnych przeprowadzana jest na rzecz stron (uczestników mediacji) przez bezstronnego mediatora. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w pełni z praw publicznych (z wyłączeniem sędziego).

Mediator powinien być osobą bezstronną i podczas przeprowadzania mediacji kierować się zasadą bezstronności - jego zadaniem jest zapewnienie stronom możliwości rozmowy, jak również i poróżnienia. W każdym razie powinien on unikać narzucania swoich rozwiązań, co wszakże nie wyklucza możliwości sugerowania stronom najkorzystniejszego w jego ocenie sposobu rozwiązania konfliktu.

Zgodnie z art. 1831  k.p.c. podstawową zasadą mediacji jest jej dobrowolność. Nawet w przypadku mediacji sądowej rekomendowanej przez Sąd potrzebna jest zgoda obu zainteresowanych stron, nie ma możliwości przymuszenia jednej z nich do takiego sposobu rozwiązania zaistniałego konfliktu. Ponadto warto zauważyć, że każda ze stron w każdym czasie może zrezygnować z postępowania mediacyjnego, nie podając przyczyny swojej decyzji. Zasada dobrowolności odnosi się także do wyboru osoby mediatora, który musi być zaakceptowany przez każdego z uczestniczących w mediacji. W sytuacji zmiany zdania, każda ze stron konfliktu ma prawo wystąpić o zastąpienie wybranego mediatora przez inną uprawnioną do sprawowania tej funkcji osobę.

Mediacje prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do postępowania mediacyjnego.

Postępowanie mediacyjne jest wyłączone z jawności. Mediator, uczestnicy postępowania oraz wszystkie inne osoby biorące udział w postępowaniu są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Niedozwolone jest także, aby mediator występował w roli świadka w postępowaniu przed sądem w przypadku niemożności rozwiązania przez strony sporu w postępowaniu mediacyjnym. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z obowiązku zachowania w tajemnicy wszystkich faktów, o których dowiedziały się w związku z ich prowadzeniem. Zasada ta  została stworzona w celu zapewnienia stronom warunków, w których komfortowo mogą rozmawiać o powstałym konflikcie bez obawy, iż ujawnione informacje mogą zostać w przyszłości wykorzystane przeciwko nim.

Mediacja na wniosek stron:

Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.

We wniosku o przeprowadzenie mediacji muszą zostać oznaczone strony, szczegółowo określone żądanie, przytoczony stan faktyczny, podpis strony oraz wymienienie załączników dołączonych do wniosku. W przypadku gdy strony wcześniej zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.

Umowa mediacyjna zawarta może zostać także w przypadku wyrażenia zgody przez jedną ze stron konfliktu, gdy strona druga złoży wniosek o przeprowadzenie mediacji. W takiej sytuacji, gdy druga strona wyrazi na nią zgodę, pomiędzy stronami dochodzi do zawarcia umowy o mediację w sposób dorozumiany. 

Mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli:

1)    stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji;

2)    strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji;

3)    strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora;

4)    strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację (183⁶ k.p.c).

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wskazuje się wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.

Jeśli stronom udało się rozwiązać spór i podpisać ugodę, stanowi ona załącznik do protokołu mediacji- ugoda powinna zostać podpisana przez wszystkie strony. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.

Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony.

W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
Pamiętaj o rozliczeniu podatku PIT za 2017

Pobierz Bezpłatny Program PIT 2018 i Wyślij e-Deklarację

Program Rozlicza: PIT 28 PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 PIT 39

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

baner rozlicz pit za 2017