Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń

W praktyce obrotu gospodarczego przedsiębiorca ponosząc ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej musi liczyć się z przypadkami nieterminowego regulowania zobowiązań albo braku ich realizacji przez kontrahentów. Przedsiębiorcy uzyskują nakazy zapłaty lub wyroki, które dają komornikowi do egzekucji. Przepisy przewidują w takich sytuacjach określone procedury i narzędzia, które umożliwiają wyegzekwowanie należnych świadczeń. Jednym z takich narzędzi jest dokonanie przez komornika zabezpieczenia, które jest udzielone uprawnionemu - wierzycielowi w trybie przepisanym.

Korzystając z instytucji zabezpieczenia poprzez skierowanie właściwego wniosku do organu egzekucyjnego wierzyciel może chronić się przed ukryciem lub usunięciem majątku przez dłużnika. Współdziałanie w tym zakresie przez wierzyciela z komornikiem może przyspieszyć oczekiwany skutek w postaci zaspokojenia przysługujących wierzycielowi roszczeń.

Jeszcze przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie sądowej i uzyskaniem tytułu wykonawczego, możliwe jest bowiem zabezpieczenie przyszłych roszczeń z niego wynikających w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez organ egzekucyjny na wniosek uprawnionego. Polega ono na tym, że komornik dokonuje zajęcia majątku dłużnika w celu zagwarantowania realizacji przyszłego roszczenia.

Przedsiębiorcy często nie wykorzystują tej ścieżki postępowania przewidzianej przez przepisy i podejmują działania dopiero na etapie egzekucji z tytułu wykonawczego, czyli prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty. Dlatego ważne jest, aby mając wiedzę na temat możliwych w tym zakresie narzędzi prawnych, przedsiębiorca mógł z nich korzystać w praktyce, gdyż mogą one polepszać jego sytuację jako uprawnionego – wierzyciela zwiększając szanse na zaspokojenie roszczeń od zobowiązanego – dłużnika.

1. Podstawą do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zabezpieczającego są:

  • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, który z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności – a to na podstawie art. 492 § 1 k.p.c.

Należy pamiętać, że nie każdy nakaz zapłaty będzie mógł realizowany w postępowaniu zabezpieczającym przed komornikiem. Dotyczy to wyłącznie nakazu zapłaty uzyskanego w postępowaniu nakazowym, ale już nie w upominawczym. Do postępowania nakazowego można skierować jedynie pozwy o zasądzenie świadczenia. Żądanie pozwu musi dotyczyć zasądzenia kwoty pieniężnej lub świadczenia rzeczy zamiennych. Podstawy i zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym określa art. 4941 -497 k.p.c. Istotne jest, że nakaz zapłaty uzyskany w postępowaniu nakazowym nie musi być prawomocny i nie wymaga klauzuli wykonalności, aby mógł podlegać wykonaniu przez organ egzekucyjny.

  • postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, którego sąd może udzielić przed wszczęciem postępowania lub w jego toku – a to na zasadzie art. 730 § 2 k.p.c.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia może być wydane jeszcze przed wytoczeniem powództwa (złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego) albo już w trakcie postępowania, aż do uzyskania prawomocnego wyroku. Zabezpieczenie roszczenia nie wchodzi natomiast w grę po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego, gdyż w tym przypadku wierzyciel może już zrealizować swe prawo w drodze egzekucji (art. 776 k.p.c.). W sytuacji uzyskania przez uprawnionego tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę do wszczęcia egzekucji, wierzyciel może złożyć stosowny wniosek w celu przekształcenia postępowania zabezpieczającego w postępowanie egzekucyjne. Podstawy i zasady udzielania zabezpieczeń określa art. 730-757 k.p.c. Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym, z tym jednak, że sąd nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzulę wykonalności z urzędu (art. 743 k.p.c.).

2. Jak wynika z powyższego, szczególnie w pierwszym wskazanym powyżej przypadku szybkie i sprawne działanie, zarówno wierzyciela jak i komornika, może mieć tu zasadnicze znaczenie. Istnieje bowiem ryzyko, że w chwili otrzymania z sądu nakazu zapłaty dłużnik zacznie ukrywać swój majątek bądź też w inny sposób się go wyzbywać, co z kolei może skutecznie zablokować postępowanie egzekucyjne. Skierowanie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym do postępowania zabezpieczającego przed komornikiem zastopuje działania dłużnika, który będzie miał ograniczone możliwości i czas na ewentualne „ukrycie” majątku. Komornik może bowiem podjąć działania u dłużnika zanim ten otrzyma nakaz zapłaty i poweźmie wiedzę co do okoliczności, że jest pozwany. Niezwłocznie po otrzymaniu nakazu zapłaty uzyskanego w postępowaniu nakazowym wierzyciel może i powinien skierować go do komornika.

Realizacja przez uprawnionego – wierzyciela uzyskanego sądownie tytułu zabezpieczenia wymaga podjęcia określonych działań przed właściwym komornikiem.

Zasadniczą kwestią jest wybór właściwego komornika. Uprawnionemu – wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika, co reguluje w art. 8 ust. 5 ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2015.790 j.t. ). Prawo to polega na możliwości dokonania wyboru komornika, który nie jest właściwy do prowadzenia czynności egzekucyjnych w konkretnej sprawie według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 758-7591 k.p.c.). Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 4 u.k.s.e., komornik działa na obszarze swojego rewiru i nie może odmówić przyjęcia wniosku o wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości i sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (art. 8 ust. 5 u.k.s.e.). A contrario w pozostałych sprawach uprawniony – wierzyciel może dokonać wyboru komornika na terytorium całego kraju. Ważne jest, aby dokonując wyboru komornika we wniosku o wykonanie zabezpieczenia zawrzeć oświadczenie, że korzysta się z prawa wyboru komornika.

Kolejnym krokiem z punktu widzenia formalnoprawnego wykonania tytułu zabezpieczenia jest złożenie do właściwego komornika pisma stanowiącego wniosek o dokonanie zabezpieczenia w postępowaniu przed komornikiem.

Treść i dane (informacje) podane przez uprawnionego – wierzyciela we wniosku będą miały wpływ na szybkość i skuteczność działań egzekucyjnych, gdyż stosownie do art. 45a u.k.s.e. komornik ma obowiązek podjąć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji lub zabezpieczenia roszczenia (patrz też dalej). Uprawniony – wierzyciel może i powinien zatem skorzystać z wiedzy, którą posiada.

Wniosek o wykonanie zabezpieczenia powinien zawierać:

  • wskazanie i dokładne określenie tytułu zabezpieczenia tj. postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, które to dokumenty powinny zostać załączone do przedmiotowego wniosku;
  • podanie kwoty zabezpieczenia;
  • wskazanie sposobu zabezpieczenia w przypadku, gdy tytułem zabezpieczenia jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (patrz też poniżej);
  • podanie danych uprawnionego – wierzyciela;
  • podanie danych zobowiązanego – dłużnika – w przypadku osoby prawnej – Adres siedziby dłużnika, numer NIP, REGON, KRS;
  • wskazanie składników majątku zobowiązanego – dłużnika (patrz poniżej);
  • oświadczenie o wyborze komornika w przypadku, gdy uprawniony – wierzyciel korzysta z prawa do wyboru komornika (patrz wyżej);
  • pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w przypadku, gdy uprawniony – wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w wysokości 2% wartości roszczenia podlegającego zabezpieczeniu, nie mniejszą niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższą niż pięciokrotność tego wynagrodzenia – a to na podstawie art. 45 u.k.s.e. W przypadku, gdy wniosek nie został opłacony, komornik wzywa wierzyciela do jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W tym czasie organ egzekucyjny nie dokonuje żadnych czynności w sprawie. Po upływie przepisanych 7 dni i nie  wniesieniu opłaty, wniosek podlega zwrotowi (art. 45 ust. 3 u.o k.s.i e.).


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.