Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń

W praktyce obrotu gospodarczego przedsiębiorca ponosząc ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej musi liczyć się z przypadkami nieterminowego regulowania zobowiązań albo braku ich realizacji przez kontrahentów. Przedsiębiorcy uzyskują nakazy zapłaty lub wyroki, które dają komornikowi do egzekucji. Przepisy przewidują w takich sytuacjach określone procedury i narzędzia, które umożliwiają wyegzekwowanie należnych świadczeń. Jednym z takich narzędzi jest dokonanie przez komornika zabezpieczenia, które jest udzielone uprawnionemu - wierzycielowi w trybie przepisanym.

Korzystając z instytucji zabezpieczenia poprzez skierowanie właściwego wniosku do organu egzekucyjnego wierzyciel może chronić się przed ukryciem lub usunięciem majątku przez dłużnika. Współdziałanie w tym zakresie przez wierzyciela z komornikiem może przyspieszyć oczekiwany skutek w postaci zaspokojenia przysługujących wierzycielowi roszczeń.

Jeszcze przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie sądowej i uzyskaniem tytułu wykonawczego, możliwe jest bowiem zabezpieczenie przyszłych roszczeń z niego wynikających w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez organ egzekucyjny na wniosek uprawnionego. Polega ono na tym, że komornik dokonuje zajęcia majątku dłużnika w celu zagwarantowania realizacji przyszłego roszczenia.

Przedsiębiorcy często nie wykorzystują tej ścieżki postępowania przewidzianej przez przepisy i podejmują działania dopiero na etapie egzekucji z tytułu wykonawczego, czyli prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty. Dlatego ważne jest, aby mając wiedzę na temat możliwych w tym zakresie narzędzi prawnych, przedsiębiorca mógł z nich korzystać w praktyce, gdyż mogą one polepszać jego sytuację jako uprawnionego – wierzyciela zwiększając szanse na zaspokojenie roszczeń od zobowiązanego – dłużnika.

1. Podstawą do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zabezpieczającego są:

  • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, który z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności – a to na podstawie art. 492 § 1 k.p.c.

Należy pamiętać, że nie każdy nakaz zapłaty będzie mógł realizowany w postępowaniu zabezpieczającym przed komornikiem. Dotyczy to wyłącznie nakazu zapłaty uzyskanego w postępowaniu nakazowym, ale już nie w upominawczym. Do postępowania nakazowego można skierować jedynie pozwy o zasądzenie świadczenia. Żądanie pozwu musi dotyczyć zasądzenia kwoty pieniężnej lub świadczenia rzeczy zamiennych. Podstawy i zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym określa art. 4941 -497 k.p.c. Istotne jest, że nakaz zapłaty uzyskany w postępowaniu nakazowym nie musi być prawomocny i nie wymaga klauzuli wykonalności, aby mógł podlegać wykonaniu przez organ egzekucyjny.

  • postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, którego sąd może udzielić przed wszczęciem postępowania lub w jego toku – a to na zasadzie art. 730 § 2 k.p.c.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia może być wydane jeszcze przed wytoczeniem powództwa (złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego) albo już w trakcie postępowania, aż do uzyskania prawomocnego wyroku. Zabezpieczenie roszczenia nie wchodzi natomiast w grę po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego, gdyż w tym przypadku wierzyciel może już zrealizować swe prawo w drodze egzekucji (art. 776 k.p.c.). W sytuacji uzyskania przez uprawnionego tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę do wszczęcia egzekucji, wierzyciel może złożyć stosowny wniosek w celu przekształcenia postępowania zabezpieczającego w postępowanie egzekucyjne. Podstawy i zasady udzielania zabezpieczeń określa art. 730-757 k.p.c. Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym, z tym jednak, że sąd nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzulę wykonalności z urzędu (art. 743 k.p.c.).

2. Jak wynika z powyższego, szczególnie w pierwszym wskazanym powyżej przypadku szybkie i sprawne działanie, zarówno wierzyciela jak i komornika, może mieć tu zasadnicze znaczenie. Istnieje bowiem ryzyko, że w chwili otrzymania z sądu nakazu zapłaty dłużnik zacznie ukrywać swój majątek bądź też w inny sposób się go wyzbywać, co z kolei może skutecznie zablokować postępowanie egzekucyjne. Skierowanie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym do postępowania zabezpieczającego przed komornikiem zastopuje działania dłużnika, który będzie miał ograniczone możliwości i czas na ewentualne „ukrycie” majątku. Komornik może bowiem podjąć działania u dłużnika zanim ten otrzyma nakaz zapłaty i poweźmie wiedzę co do okoliczności, że jest pozwany. Niezwłocznie po otrzymaniu nakazu zapłaty uzyskanego w postępowaniu nakazowym wierzyciel może i powinien skierować go do komornika.

Realizacja przez uprawnionego – wierzyciela uzyskanego sądownie tytułu zabezpieczenia wymaga podjęcia określonych działań przed właściwym komornikiem.

Zasadniczą kwestią jest wybór właściwego komornika. Uprawnionemu – wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika, co reguluje w art. 8 ust. 5 ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2015.790 j.t. ). Prawo to polega na możliwości dokonania wyboru komornika, który nie jest właściwy do prowadzenia czynności egzekucyjnych w konkretnej sprawie według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 758-7591 k.p.c.). Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 4 u.k.s.e., komornik działa na obszarze swojego rewiru i nie może odmówić przyjęcia wniosku o wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości i sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (art. 8 ust. 5 u.k.s.e.). A contrario w pozostałych sprawach uprawniony – wierzyciel może dokonać wyboru komornika na terytorium całego kraju. Ważne jest, aby dokonując wyboru komornika we wniosku o wykonanie zabezpieczenia zawrzeć oświadczenie, że korzysta się z prawa wyboru komornika.

Kolejnym krokiem z punktu widzenia formalnoprawnego wykonania tytułu zabezpieczenia jest złożenie do właściwego komornika pisma stanowiącego wniosek o dokonanie zabezpieczenia w postępowaniu przed komornikiem.

Treść i dane (informacje) podane przez uprawnionego – wierzyciela we wniosku będą miały wpływ na szybkość i skuteczność działań egzekucyjnych, gdyż stosownie do art. 45a u.k.s.e. komornik ma obowiązek podjąć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji lub zabezpieczenia roszczenia (patrz też dalej). Uprawniony – wierzyciel może i powinien zatem skorzystać z wiedzy, którą posiada.

Wniosek o wykonanie zabezpieczenia powinien zawierać:

  • wskazanie i dokładne określenie tytułu zabezpieczenia tj. postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, które to dokumenty powinny zostać załączone do przedmiotowego wniosku;
  • podanie kwoty zabezpieczenia;
  • wskazanie sposobu zabezpieczenia w przypadku, gdy tytułem zabezpieczenia jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (patrz też poniżej);
  • podanie danych uprawnionego – wierzyciela;
  • podanie danych zobowiązanego – dłużnika – w przypadku osoby prawnej – Adres siedziby dłużnika, numer NIP, REGON, KRS;
  • wskazanie składników majątku zobowiązanego – dłużnika (patrz poniżej);
  • oświadczenie o wyborze komornika w przypadku, gdy uprawniony – wierzyciel korzysta z prawa do wyboru komornika (patrz wyżej);
  • pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w przypadku, gdy uprawniony – wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w wysokości 2% wartości roszczenia podlegającego zabezpieczeniu, nie mniejszą niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższą niż pięciokrotność tego wynagrodzenia – a to na podstawie art. 45 u.k.s.e. W przypadku, gdy wniosek nie został opłacony, komornik wzywa wierzyciela do jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W tym czasie organ egzekucyjny nie dokonuje żadnych czynności w sprawie. Po upływie przepisanych 7 dni i nie  wniesieniu opłaty, wniosek podlega zwrotowi (art. 45 ust. 3 u.o k.s.i e.).


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.