Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)

Rejestracja i uzyskanie ochrony własności przemysłowej boże następować tylko na terytorium kraju tu Polski ale także w wielu krajach. Na podstawie jednego zgłoszenia lub kilku czy kilkudziesięciu odrębnych. Poniżej przedstawiamy procedury krajowe w części A, a w części B procedery międzynarodowe.

PROCEDURY WSPÓLNOTOWE, REGIONALNE I MIĘDZYNARODOWE

PROCEDURA REGIONALNA

I ZGŁOSZNIE WYNALAZKU LUB WZORU UŻYTKOWEGO

1. Uzyskanie patentu

Patenty regionalne umożliwiają uzyskanie ochrony patentowej na terytorium państw, związanych zwykle umowami międzynarodowymi.

Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji o patencie europejskim.

Europejski Urząd Patentowy udziela patentu europejskiego na podstawie jednego zgłoszenia, w którym można wybrać do ochrony ponad 30 krajów europejskich.

Państwa członkowskie Europejskiej Organizacji Patentowej (stan na - 1 października 2010 r.) to: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia,  Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, San, Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra uznają obowiązywanie na swoim terytorium patentów europejskich na na mocy stosownych porozumień o rozszerzeniu ochrony.

2. Europejskie zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego powinno zawierać:

 1. Podanie (w trzech egzemplarzach) o udzielenie patentu europejskiego, które powinno być złożone na formularzu opracowanym przez Europejski Urząd Patentowy, który zawiera:
 • wniosek o udzielenie patentu europejskiego;
 • nazwisko i imię / nazwę;
 • adres i obywatelstwo zgłaszającego oraz państwo, w którym zgłaszający posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorstwa;
 • oświadczenie zastrzegające pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia wskazujące datę oraz kraj, w którym dokonano tego zgłoszenia;
 1. opis wynalazku (w trzech egzemplarzach);
 2. zastrzeżenie patentowe (jedno lub więcej) (w trzech egzemplarzach);
 3. skrót opisu (w trzech egzemplarzach);
 4. rysunki (w trzech egzemplarzach).

Europejskiego zgłoszenia patentowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, czy siedzibę firmy.

Może być ono również dokonane przez kilku współzgłaszających.

Europejskiego zgłoszenia patentowego można dokonać osobiście, pocztą, faksem, przy czym oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do urzędu w terminie 14 dni od daty nadania zgłoszenia faksem lub elektronicznie – w takim wypadku opłata za zgłoszenie jest niższa, niż w przypadku zgłoszenia w formie papierowej.

Obywatel polski lub osoba prawna mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązany jest do dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego nieopartego na pierwszeństwie w Urzędzie Patentowym RP. Jeżeli zgłoszenie europejskie oparte jest na pierwszeństwie konwencyjnym, zgłaszający może go dokonać zarówno w Urzędzie Patentowym RP jak i bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Europejskie zgłoszenie patentowe powinno być dokonane w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (angielski, niemiecki, francuski). Wybrany przez zgłaszającego język staje się językiem postępowania. Od 13 grudnia 2007r. europejskie zgłoszenie patentowe może być dokonane w dowolnym języku pod warunkiem, że w terminie 2 miesięcy od dokonania zgłoszenia zgłaszający złoży jego tłumaczenie na język urzędowy, który automatycznie staje się językiem procedury.

Zgłaszający, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub główną siedzibę firmy w państwie należącym do Konwencji, którego językiem urzędowym nie jest język angielski, francuski czy niemiecki, a także obywatele tego państwa mający miejsce zamieszkania za granicą, mogą dokonywać europejskich zgłoszeń patentowych w języku urzędowym swojego państwa (np. w języku polskim). Zgłaszający polscy (osoby fizyczne, MŚP, uniwersytety, organizacje non-profit, jednostki badawczo-rozwojowe), którzy dokonali zgłoszenia w języku polskim, uprawnieni są do 30% redukcji niektórych opłat, tzn. opłaty za zgłoszenie oraz opłaty za przeprowadzenie badania. Aby z nich skorzystać zgłaszający musi w podaniu o udzielenie patentu europejskiego, w pozycji dotyczącej złożenia wniosku o badanie napisać zdanie (w języku polskim): Niniejszym wnoszę (wnosimy) o badanie na podstawie art. 94 EPC.

3. Etapy rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego przez Europejski Urząd Patentowy

Procedura, której celem jest udzielenie patentu przebiega etapowo. Polega na rozdzieleniu etapu poszukiwania i badania pełnego, co daje zgłaszającemu możliwość podjęcia, na podstawie sprawozdania z poszukiwań i towarzyszącej mu opinii dotyczącej patentowości, decyzji, czy przeprowadzić pełne badania, a co za tym idzie, czy ponosić dalsze koszty związane z uzyskaniem ochrony patentowej.

Kontrola formalna – na tym etapie Europejski Urząd Patentowy sprawdza zgłoszenie pod kątem wymogów formalnych takich jak, czy zgłoszenie jest kompletne oraz czy została uiszczona odpowiednia opłata.

Poszukiwanie Europejskie – na tym etapie Urząd wydaje sprawozdanie sporządzone na podstawie zastrzeżeń patentowych, uwzględniając opis i rysunki. Sprawozdanie przesyłane jest do zgłaszającego wraz z kopią dokumentów, które są powoływane w raporcie oraz z pisemną opinią dotyczącą patentowości, sporządzaną na podstawie sprawozdania.

Publikacja -  zgłoszenie jest publikowane po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa.

Badanie merytoryczne następuje jedynie na wniosek zgłaszającego i obejmuje badania pełne oraz udzielenie patentu. W ciągu 6 miesięcy od opublikowania europejskiego zgłoszenia patentowego wraz ze sprawozdaniem z europejskiego poszukiwania zgłaszający ma obowiązek złożyć wniosek o badanie, o ile nie dokonał tego w momencie składania wniosku o udzielenie patentu europejskiego oraz musi wnieść stosowne opłaty (o czym mowa w punkcie IV).

4. Opłaty związane z dokonaniem europejskiego zgłoszenia patentowego/ wzoru użytkowego

Po dokonaniu zgłoszenia, w ciągu jednego miesiąca należy wnieść następujące opłaty (liczy się data wpływu na konto Europejskiego Urzędu Patentowego.).

Opłata za zgłoszenie (krajowa opłata podstawowa), gdy:

 • europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane w formie elektronicznej - 120 EUR
 • europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane na nośniku papierowym - 210 EUR

Polskim zgłaszającym (osobom fizycznym, MŚP, uniwersytetom, organizacjom non-profit, jednostkom badawczo-rozwojowym) przysługuje 30% zniżka na opłatę za zgłoszenie, jeżeli dokonali zgłoszenia w języku polskim i w formularzu zgłoszeniowym wystąpili z wnioskiem o przeprowadzenie badania, wpisując zdanie w języku polskim: Niniejszym wnoszę o badanie na podstawie art.94 EPC.

- jeżeli zgłoszenie zawiera więcej niż 35 stron, opłata jest powiększona o 15 EUR za każdą następną stronę.
Do stron, od których liczona jest powiększona opłata wlicza się strony opisu, zastrzeżeń patentowych, skrótu i rysunków ( nie wlicza się stron podania).

Opłata za poszukiwanie - 1285 EUR

Opłata za szesnaste i każde następne do pięćdziesięciu zastrzeżenie patentowe 235 EUR

Opłata za pięćdziesiąte pierwsze i każde następne zastrzeżenie patentowe - 580 EUR

Opłaty należy wnieść na konto Europejskiego Urzędu Patentowego:
Od dnia 1 września 2014 r. zgłaszający proszeni są o dokonywanie wpłat wyłącznie na numer rachunku bankowego Europejskiego Urzędu Patentowego w COMMERZBANK AG.

Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe jest dokonywane za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP należy uiścić opłatę:

Opłata za przekazanie - 300 zł Opłatę za przekazanie należy wnieść na konto Urzędu Patentowego RP.

Opłata za badanie - 1620 EUR

Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym zgłaszający wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie badania wpisując zdanie w j. polskim: „Niniejszym wnoszę o badanie na podstawie art.94 EPC”, przysługuje mu obniżenie opłaty za badanie o 30%, tzn. wnosi (1620- 486 = 1134 EUR).

Opłata za wyznaczenie jednego lub więcej państwa członkowskiego - 580 EUR

Opłata za rozszerzenia - 102 EUR

Jeżeli zgłaszający wyznaczy dwa kraje ( Bośnia Hercegowina oraz Czarnogóra), które nie są członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej, ale podpisały porozumienie o honorowaniu patentu europejskiego, i chce w tych krajach chronić swój wynalazek, musi za wyznaczenie każdego kraju wnieść opłatę w wysokości 102 EUR.

Opłata za utrzymanie zgłoszenia w mocy(ochronę) (za trzeci rok) - 465 EUR

Od trzeciego roku zgłoszenia wnosi się corocznie opłatę za utrzymanie zgłoszenia w mocy ( za ochronę).


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.