Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Powierzenie i zabezpieczenie mienia.

Mikro-przedsiębiorcy często nie myślą o prawidłowym powierzeniu i zabezpieczeniu mienia firmy, opierając się na zaufaniu do pracowników, usługodawców, zleceniobiorców oraz pracy firm ochroniarskich, lekceważąc tym samym konsekwencje takiego zaniechania, tj. często niemożliwości lub problemów z dochodzeniem odszkodowania w przyszłości czy uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela, a wreszcie problemy z kontynuacją działalności wobec utraty istotnych składników mienia. Odpowiednie powierzenie i zabezpieczenie mienia ma ogromne znaczenie praktyczne, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i zlecenia, czy umowy o realizację usług. Jeśli bowiem mienie zostanie prawidłowo powierzone, to wówczas w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia rzeczy, jej kradzieży, utraty, osoba korzystająca będzie musiała wykazać, że szkoda powstała z przyczyn od niej niezależnych. Przy czym udowodnienie tych okoliczności jest zwykle bardzo trudne – może to być przykładowo kradzież. Korzystający musi jednakże wówczas ponadto wykazać, że było to działanie osoby trzeciej i on dołożył sam należytej staranności przy zabezpieczeniu mienia w odpowiedni sposób lub wnosił o dokonanie takiego.

1. Przede wszystkim przedsiębiorca musi zidentyfikować zakres powierzania i zabezpieczania mienia, które składa się na jego przedsiębiorstwo lub mienia, które wprowadził do tego przedsiębiorstwa albo powierzył do używania pracownikom, zleceniobiorcom, usługodawcom, pozostającego nadal jego własnością bądź współwłasnością małżonków jako składnik ich majątku dorobkowego bądź powierzonego przez kontrahentów.

To, że w przedsiębiorstwie funkcjonują składniki mienia (aktywa – środki trwałe i przedmioty tzw. nietrwałe), które zostały nabyte w toku działalności i na stan przedsiębiorstwa, jak również wprowadzone do korzystania w przedsiębiorstwie z majątku osobistego przedsiębiorcy lub majątku dorobkowego małżeńskiego, a także przez wynajmujących, wydzierżawiających, leasingodawców, jest naturalną konsekwencją prowadzenia działalności w małych firmach. Ponadto, składnikami mienia, majątku trwałego są również wartości niematerialne i prawne.

Mając to na uwadze przedsiębiorca myśląc o odpowiednim zabezpieczeniu mienia przedsiębiorstwa, musi myśleć o wszystkich jego nie tylko rzeczowych składnikach lub pozostających w korzystaniu w przedsiębiorstwie, a stanowiące także mienie innych osób.

2. Na zagadnienie zabezpieczania mienia należy spojrzeć w trzech aspektach:

- po pierwsze, czy dany składnik mienia, środek trwały, narzędzie może być powierzony do korzystania i materialnej odpowiedzialności za mienie powierzone określonej osobie, czy też pozostając składnikiem niezbędnym dla ruchu przedsiębiorstwa jest albo elementem, częścią składową nieruchomości, albo tego typu środkiem trwałym, przedmiotem, który jest zlokalizowany w określonym miejscu i ze względu na swoje gabaryty, wagę, funkcjonalność nie podlega przemieszczaniu w trakcie prowadzonej działalności i może pozostawać jako element wyposażenia np. jakiejś komórki organizacyjnej, sklepu, warsztatu, punktu usługowego;

- po drugie, czy jest narzędziem pracy, urządzeniem, elementem wyposażenia, który pozostaje w okresie używania dłuższym niż rok i podlega amortyzacji, bądź pozostaje w ewidencji ilościowo – wartościowej, czyli w wymiarze wartościowym w aktywach przedsiębiorstwa, czy też przeciwnie - jest elementem, wyposażenia o okresie używalności do roku czasu, którego koszt zakupu w całości obciąża koszty danego roku (możliwe do 3.500,00 zł) lub używane dłużej niż rok zostało poddane jednorazowej amortyzacji lub w całości już zamortyzowane i nie pozostaje jako wartościowy składnik aktywów przedsiębiorstwa;

- po trzecie, jaki ma charakter zabezpieczone mienie, materialny czy niematerialny i gdzie jest zlokalizowane jako rzecz lub nośnik bądź zapis;

- po czwarte, praktyczne, a przede wszystkim istotne z punktu widzenia kosztów, podejście do zagadnienia zabezpieczenia mienia przedsiębiorstwa jest związane z tym, ile to zabezpieczenie mienia będzie kosztować i jaka jest jego efektywność. Tutaj trzeba w pierwszej kolejności wymienić sposoby zabezpieczania mienia. I tak są to:

  1. dozór, ochrona własna albo wynajęta,
  2. zabezpieczenie składników ruchomych przed ich zaborem (wyniesieniem) w drodze odpowiedniego trwałego montażu,
  3. opatrzenie odpowiednimi oznaczeniami, specjalnym znakowaniem lub „czujnikami”,
  4. system zamykania pomieszczeń i upoważnień do odbioru kluczy (wyjątkowo dla określonych sytuacji plombowanie pomieszczeń, szaf, magazynów, składów),
  5. ubezpieczenia majątkowe od kradzieży, kradzieży z włamaniem, zdarzeń losowych,
  6. umowy o powierzeniu mienia do materialnej odpowiedzialności korzystającym, z obowiązkiem zwrotu i rozliczenia się, w tym tzw. umowy pracownicze o wspólnej odpowiedzialności materialnej,
  7. regulaminy, procedury (instrukcje, polityki) ochrony jako regulacje wewnętrzne.

Jak wynika z powyższego, paleta różnych form i metod zabezpieczenia mienia jest dość duża i pozwala na wybór dla różnych warunków w przedsiębiorstwie oraz różnych systemów organizacji pracy, odpowiednich metod, tak aby rzeczywiście efektywnie, przy jak najmniejszym koszcie zabezpieczyć to mienie.

3. Ważne tutaj jest kilka zasad jakimi należy się kierować. Pierwszą zasadą jest to, aby objąć wszystkie składniki mienia odpowiednimi, właściwymi formami zabezpieczenia, tak aby jakiś składnik nie pozostawał poza odpowiednią ochroną, gdyż w praktyce bywa tak, że dostrzegane są i wykorzystywane te sytuacje, które pozwalają na niedbanie przez pracowników, zleceniobiorców o majątek przedsiębiorstwa, a nawet zawłaszczanie, gdy nie wiąże się to z jakimiś konsekwencjami i można to czynić bezkarnie.

Drugą zasadą jest to, aby wprowadzane, najczęściej sukcesywnie, różne sposoby zabezpieczania były skorelowane i spójne w taki sposób, aby mogły skutecznie działać. Przykładowo każde ubezpieczenie majątkowe w swojej treści, ogólnych warunkach zawiera obowiązki ubezpieczanego, których musi dopełnić, aby np. ubezpieczenie od kradzieży działało, czyli wprowadzić np. co najmniej dwa zamki w drzwiach bądź okratowanie okien do magazynu. W innej sytuacji np. przy umowie o powierzeniu do wspólnej materialnej odpowiedzialności niezbędne jest z kolei, aby dane pomieszczenie, np. magazyn było odpowiednio zabezpieczone i dostęp do niego, i do kluczy miały wyłącznie osoby odpowiedzialne materialnie, poza tzw. zdeponowanym kompletem niezbędnym wyłącznie w sytuacjach komisyjnego otwarcia lub alarmowych.

Jak z powyższego widać ważne jest, aby przemyśleć systemy zabezpieczeń, które chce się stosować, tak aby ich również nie dublować.

Trzeba również wskazać, że czasami nie warto dokonywać pewnego sposobu zabezpieczeń lub ubezpieczenia majątkowego, gdyż ryzyko danego działania umyślnego (np. kradzieży) lub zdarzenia siły wyższej (np. trąby powietrznej) jest minimalne, a koszt mimo wszystko w obciążeniu realnym, miesięcznym czy rocznym istotny. Z drugiej strony nie można też zabezpieczać się w zbyt małym zakresie, np. nie ubezpieczać budynku od kradzieży, z myślą, iż nie można nic z niego ukraść (podczas gdy rynny lub wentylatory często stają się łupem złodziei).

4. Przedsiębiorca przy powierzaniu mienia w razie powstania sporu z pracownikiem lub zleceniobiorcą, będzie zobowiązany do przedstawienia dowodów jedynie na dwie okoliczności:

  • prawidłowego powierzenia mienia;
  • nierozliczenia się z niego przez pracownika lub zleceniobiorcę, usługobiorcę, czyli szkody (braku rzeczy) i jej wartość (straty).

W przypadku wątpliwości bądź kwestionowania przez taką osobę wysokości szkody, sąd będzie ustalał wartość utraconego, zniszczonego bądź uszkodzonego mienia na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego.

O jakie zatem elementy powinien zadbać przedsiębiorca, by powierzenie mienia nie tle w ogóle nastąpiło, przedstawiamy poniżej. Dodatkowo rekomendujemy tutaj dostępne w serwisie  „Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie”. Natomiast co do odpowiedzialności kilku pracowników za powierzone mienie rekomendujemy „Umowę o wspólnej odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie” dostępną w serwisie Mikroporady.pl

Przedsiębiorca powinien zapewnić osobie korzystającej udział w ustalaniu ilości oraz jakości rzeczy powierzonych, która będą pod jego pieczą, przykładowo: 1 laptop marki/o modelu X, rok produkcji Y, z oprogramowaniem Z. Po ich wspólnym ustaleniu fakt ten powinien zostać stwierdzony przykładowo w rekomendowanym wyżej Oświadczeniu o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, bądź w obecności świadków.

W przypadku pracowników, ponoszą oni odpowiedzialność na powyższych zasadach, nawet jeśli nie podpisaliby deklaracji o przyjęciu tej odpowiedzialności. Istotna jest bowiem rzeczywista zgoda na przyjęcie odpowiedzialności, wynikająca wprost lub pośrednio z uzgodnienia rodzaju pracy w umowie o pracę, a wyrażona na tyle wyraźnie, by nie budziła wątpliwości oraz to, by powierzenie mienia nastąpiło w taki sposób, aby pracownik wszedł w jego rzeczywiste posiadanie i mógł nim dysponować w warunkach zapewniających możliwość zabezpieczenia mienia przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymania mienia w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem, a następnie dokonać jego zwrotu lub wyliczyć się z niego (tak m. in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 kwietnia 2010 r., sygn. akt II PK 307/09).


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.