Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa o dokonanie oceny zgodności

Przedsiębiorcy podejmując produkcję lub sprzedaż swoich towarów są obowiązani zapewnić aby były one zgodne z normami wynikającymi zarówno z prawa Unii, prawa krajowego jak i prawa państwa do którego mają być dostarczone.

Towary które są przeznaczone na rynek europejski muszą spełniać normy europejskie, czego potwierdzeniem jest znak CE który powinien być umieszczony przez producenta na towarach.

Przedstawiony wzór umowy na dokonanie oceny zgodności CE produktu jest standardem jednak nie dla produktu, który jest produktem spożywczym, dla dzieci i nie jest to produkt, który stanowi materiał, część zamienną urządzeń, maszyn, wyrobów budowlanych czy w przemyśle motoryzacyjnym, czy chemicznym. Wzór ten stanowi punkt wyjścia do przygotowania umowy na przeprowadzenie oceny zgodności takiego produktu zgodnie z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i normami europejskimi (CE).

Przedsiębiorco! Pamiętaj, aby w umowie zastrzec, aby były przeprowadzone także wszystkie właściwe, wymagane testy, tak, aby produkt który zamierzasz wprowadzić do obrotu uzyskał wszystkie odpowiednie certyfikaty, atesty celem potwierdzenia spełnienia stawianych mu wymogów na rynkach jego przeznaczenia.

Ważne! Przystępując do dokonania oceny zgodności określonego produktu, należy pamiętać o najważniejszych elementach, a w tym o:

  • odpowiednim wyborze podmiotu - należy starannie dokonać wyboru, nie kierując się jedynie ceną, poprzez zapytania ofertowe, precyzyjnie wskazując jaki produkt, na jaki rynek, z jakim przeznaczeniem ma być certyfikowany, oceniany,
  • precyzyjnym ustaleniu katalogu norm prawnych składających się na wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne które dany produkt, towar (wyrób) musi spełniać żeby było możliwe oznaczenie go znakiem CE.

Przedsiębiorco! Pamiętaj, że spełnienie norm europejskich (CE) nie jest równoznaczne, ani nie zastępuje spełnienia norm krajowych. Należy zapewnić zgodność produktów, wyrobów z tymi normami niezależnie od spełnienia norm europejskich.

Przy redagowaniu umów o dokonanie oceny zgodności należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności najważniejsze akty prawne:

1. ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1226), która określa:

a. zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów;

b. zasady i tryb autoryzacji jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów, a także sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek i laboratoriów oraz

c. zasady działania systemu kontroli wyrobów zgodnie z ramami nadzoru rynku ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008,

a ma zastosowanie do enumeratywnie wymienionych w niej wyrobów.

2. ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 542), która określa:

a. zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów;

b. obowiązki podmiotów gospodarczych;

c. warunki i tryb udzielania akredytacji;

d. zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność, a także sposób notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność;

e. zadania Polskiego Centrum Akredytacji jako krajowej jednostki akredytującej w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 765/2008”;

f. zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku,

3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, str. 21—29), głównym celem tego aktu prawnego jest zapewnienie, że towary legalnie dopuszczone do obrotu w jednym państwie członkowskim, będą co do zasady również dopuszczone w innych państwach członkowskich, pomimo, że są różnice pomiędzy wymogami technicznymi co do tych samych towarów pomiędzy państwami członkowskimi,

4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, str. 30—47), wprowadza oznakowanie CE i jego ogólne zasady, które to oznakowanie jest jedynym oznakowaniem zgodności wskazującym na zgodność danego produktu z wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym przewidującym jego umieszczenie,

5. decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, str. 82—128), stanowiąca ogólne ramy o horyzontalnym charakterze dla przyszłego prawodawstwa harmonizującego zasady wprowadzania do obrotu produktów jak również zasady dotyczące oznakowania CE, a w szczególności procedury oceny zgodności.

Uwaga! Wyżej wymienione akty prawne nie zastępują wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego, a są jedynie podstawowymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie w zakresie oznaczania produktów (towarów) znakiem CE.

pobierz wzór

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.