Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa o dostawę opakowań

Przedmiotem umowy dostawy może być dostawa opakowań wielokrotnego użytku. Przedsiębiorcy wykorzystują opakowania wielokrotnego użytku w szczególności z przyczyn ekonomicznych, celem zaoszczędzenia kosztów.

Ponadto, zgodnie z obowiązującą tendencją w Unii Europejskiej, dąży się do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja Europejska przygotowała pakiet gospodarki zamkniętej, obejmujący projekty zmian aktów prawa unijnego czyli Circular Economy Package (w skrócie CEP). CEP, zgodnie z Komunikatem Komisji z dnia 2 grudnia 2015 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” (COM/2015/0614 final)[1] dotyczy dążenia do wprowadzenia na obszarze Unii gospodarki o charakterze zamkniętym, czyli takiej gdzie „wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ograniczone do minimum”. Komunikat obejmuje m.in. wskazania co do gospodarowania odpadami (pkt. 3). Zgodnie z Komunikatem gospodarowanie odpadami odgrywa zasadniczą rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym: określa ono, w jaki sposób stosuje się w praktyce w UE hierarchię odpadów. Hierarchia odpadów ustanawia kolejność według pierwszeństwa: od zapobiegania powstawaniu, przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku energii aż po unieszkodliwianie, takie jak składowanie odpadów. Zasada ta ma na celu zachęcenie do korzystania z opcji przynoszących najlepszy ogólny skutek środowiskowy. Pakiet wniosków odnośnie zmian dyrektyw obejmuje sześć powiązanych ze sobą dyrektyw.  Główne elementy wniosków w sprawie zmiany przepisów UE dotyczących odpadów obejmują m. in.:

  • ujednolicenie definicji;
  • zwiększenie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz uproszczenie wyznaczonych celów;
  • większa harmonizacja i uproszczenie ram prawnych dotyczących produktów ubocznych oraz utraty statusu odpadów;
  • nowe środki propagujące zapobieganie wytwarzaniu odpadów, w tym odpadów spożywczych, oraz ponowne wykorzystanie;
  • wprowadzenie minimalnych warunków działalności na potrzeby rozszerzonej odpowiedzialności producenta;
  • wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania w celu monitorowania zgodności z celami w zakresie recyklingu;

Komisja Europejska przyjęła Komunikat COM (2014) 398 Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy.[2] Stanowi on punkt wyjścia dla dalszych prac instytucji Unii Europejskiej, jak m.in. rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym (2014/2208(INI))[3]. Komisja oczekuje ona wdrożenia regulacji dotyczących odpadów i odpadów opakowaniowych oraz regulacji gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja podkreśliła, że dalej analizować będzie najpoważniejsze błędy rynkowe i administracyjne, które utrudniają eliminowanie bądź powtórne wykorzystanie odpadów surowcowych – uwzględniając niejednorodność rodzajów surowców i ich zastosowań – aby przyczynić się do wprowadzenia ram polityki sprzyjających zasobooszczędności na poziomie UE. Wskazano tam m. in. na potrzebę dokonania zmian, uściśleń i poszerzenia katalogu definicji i dążąc do standaryzacji i jednoznaczności pojęć.

Niewątpliwie jak najszersze wprowadzenie opakowań wielokrotnego użytku bez wątpienia wpisuje się w dążenia Unii w zakresie ochrony środowiska, poprzez m.in. minimalizowanie ilości powstających odpadów.

Polska ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 150) będzie w przyszłości ulegać zmianom, ze względu na konieczność wprowadzenia do prawa krajowego nowych rozwiązań przyjętych przez Unię Europejską. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na ryzyko wprowadzenia dla przedsiębiorców sankcji za naruszenie obowiązków wobec podmiotów uczestniczących w obrocie. Tytułem przykładu należy wskazać wybrane rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw przygotowanym przez Ministra Środowiska. Projekt noszący datę 19 sierpnia 2016 r. został upubliczniony w dniu 19 września 2016 r. pod numerem UC49 z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. W projekcie postuluje się m.in. wprowadzenie sankcji administracyjnych wobec tych podmiotów, które wbrew przepisowi art. 40a ust. 1 nie pobierają opłaty recyklingowej od nabywającego lekką plastikową torbę na zakupy oraz tych którzy wbrew przepisowi art. 44a ust. 1 nie prowadzą ewidencji liczby wydanych lekkich plastikowych toreb na zakupy albo prowadzą ją niezgodnie ze stanem rzeczywistym (czyli m.in. sprzedawcom detalicznym).

pobierz wzór

 

[1]               Data wyświetlenia strony: 12 grudnia 2016 r.; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52015DC0614

[2]               Data wyświetlenia strony: 12 grudnia 2016 r.; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0398R(01)&from=PL

[3]               Data wyświetlenia strony: 12 grudnia 2016 r.; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0266+0+DOC+XML+V0//PL

[4]               Strona Rządowego Centrum Legislacji, data wyświetlenia strony: 13 grudnia 2016 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290004/katalog/12379546#12379546

 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.