Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa zawierana przez dokonanie płatności p-pay

Przedsiębiorco! W przypadku prowadzenia sprzedaży przez Internet, w tym z wykorzystaniem systemu płatności dostarczanego przez PayPal, należy w pierwszej kolejności przygotować prawidłowy regulamin sprzedaży sklepu internetowego, zawierający m. in. postanowienia co do zawierania umów i dokonywania płatności. Regulamin taki powinien obejmować regulamin sprzedaży czyli świadczenia usług drogą elektroniczną, ponieważ prowadzenie sprzedaży w Internecie wiąże się z świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Zobacz: Wzór regulaminu świadczenia usług droga elektroniczną

Wzór może być modyfikowany w zależności od potrzeb, a w tym dla różnych form zapłaty ceny.

Niniejsza porada obejmuje przykładowe postanowienia regulaminu dotyczące dokonywania płatności przez klienta sklepu internetowego. Postanowienia te mogą być wykorzystane przy opracowywaniu regulaminu takiego sklepu. Za każdym razem należy je zweryfikować pod kontem przedmiotu działalności oraz aktualnie obowiązujących przepisów. W szczególności należy brać pod uwagę następujące akty prawne:

  • ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017, poz. 1219)
  • ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2018, poz. 1025)
  • ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683)

W przypadku prowadzenia sprzedaży w Internecie należy wprowadzić regulamin, który będzie w szczególności określał:

1. Podmiot prowadzący sklep internetowy, w szczególności oznaczenie jego firmy (nazwy), formy prawnej, rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego, sądu rejestrowego przechowującego akta, numeru KRS) albo ewidencji (CEIDG w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi), NIP oraz REGON, siedzibę, adres, stronę internetową (w szczególności jeśli jest inna niż strona sklepu internetowego), adres poczty elektronicznej oraz telefon.

2. Określenie administratora danych osobowych,

3. Definicje pojęć normatywnych występujących w Regulaminie, a przynajmniej:

3.1.„formularza zamówienia”, jako interaktywnego formularza zamówienia, przy pomocy którego klient może złożyć zamówienie,

3.2.„użytkownika”, ew. „klienta”,

3.3.„sprzedawcy”, który jednocześnie jest najczęściej usługodawcą usług elektronicznych, przy pomocy których klient dokonuje zakupów,

3.4.„zamówienia”, jako oświadczenia woli klienta składanego za pośrednictwem formularza zamówienia i zmierzającego do zawarcia umowy nabycia produktu oferowanego przez podmiot prowadzący sklep internetowy, tu należy wskazać na ewentualność zdefiniowania pojęcia konta;

3.5.„konta” - rozumianego jako usługa elektroniczna obejmująca oznaczony loginem (indywidualną nazwą) i sprzężonym z nią hasłem zbiór zasobów umożliwiający gromadzenie przez

3.6.definicje mogą obejmować również inne pojęcia, w zależności od zakresu przedmiotu usług (sprzedaży) świadczonych na rzecz klientów,

4. Procedurę składania oświadczenia przy wykorzystaniu usług elektronicznych świadczonych na rzecz klienta przez usługodawcę – sprzedawcę, a w szczególności formularza zamówienia lub konta. Regulamin powinien określać czynności jakie są potrzebne do uzyskania konta, a przynajmniej do złożenia zamówienia; w szczególności gdzie na stronie należy „kliknąć” i jakie dane należy podać (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), ponadto powinny być określone wymagania co do sprzętu jakim się powinien posługiwać klient, celem korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez sprzedawcę. Regulamin najczęściej będzie określał ograniczenia w korzystaniu z usług, a w szczególności ustanawiał obowiązek działania zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, oraz w sposób nie zakłócający działań osób trzecich jak i prawidłowego funkcjonowania sklepu. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1219) regulamin świadczenia tych usług określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Warunki zawierania umowy sprzedaży, a mianowicie określenie, że po złożeniu zamówienia przy pomocy formularza zamówienia, sprzedawca potwierdza jego przyjęcie wysyłając na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające określenie towaru, jego ilość i cenę oraz czas dostawy. Regulamin powinien określać kiedy następuje zawarcie umowy, przykładowo może określać, że następuje z chwilą doręczenia klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy.

6. Sposoby i terminy płatności za produkt. Regulamin powinien określać jakie są sposoby płatności; przykładowo: przelewem, gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki – w przypadku jej doręczenia przez kuriera, płatności kartami kredytowymi oraz płatności elektroniczne.

7. Dostawę produktu, a w szczególności jej koszt, sposób dostarczenia oraz odbioru. Regulamin powinien określać obszar na jakim są dostawy dokonywane, kto ponosi ich koszt oraz czas ich realizacji.

8. Reklamowanie produktu – z odwołaniem się do przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

9. Pozasądowe procedury rozpatrywania reklamacji w przypadku klientów będących konsumentami.

10. Prawo do odstąpienia od umowy – w przypadku konsumentów – zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

11. Regulamin może (i powinien) zawierać postanowienia dotyczące klientów niebędących konsumentami. W szczególności może zawierać postanowienia modyfikujące moment przejścia korzyści i ciężarów ze sprzedawcy na kupującego na moment wydania produktu przewoźnikowi. Jest również możliwe ograniczenie lub wyłączenie rękojmi (art. 558 par. 1 kodeksu cywilnego) jak również wprowadzenie zapisu na sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.

• Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683) zgodnie z którym najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

pobierz wzór

 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.