Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wszystkie wzory umów i regulaminów

Umowy pośrednictwa to najczęściej doraźne umowy mające zapewnić pomoc w  zawarciu innych umów najczęściej kupna lub sprzedaży określonych produktów, towaru, materiału, części zamiennych, surowców, ale także zapewnienia dostaw określonych usług lub świadczenia takich usług przez przedsiębiorcę.

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą, nie masz jednak pomysłu na biznes, możesz przystąpić do systemu franchisingowego. Franchisingodawca udziela franchisingobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie ze stosowanej przez niego formy przedsiębiorstwa, ze swojego logo, firmy, know-how i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie od franchisingobiorcy.

Autor różnego typu utworów najczęściej wykonuje swój utwór dla jednorazowego rozporządzenia, czyli po prostu sprzedaży. Przy takich zbyciach utworu np. rzeźby w rzeczywistości następuje zasadniczo zbycie autorskich praw majątkowych, jakim jest rzeźba, w czym mieści się przeniesienie posiadania rzeźby jako rzeczy.

Umowa agencyjna

15 Maj 2012

W swoim zakresie podstawowym jest to umowa, w ramach której agent w ramach swojego własnego przedsiębiorstwa i własnej działalności prowadzi działalność dla innego przedsiębiorstwa, tzw. osoby trzeciej, najczęściej pod jej firmą i rozprowadzając jej produkty.

Umowa leasingu

24 Maj 2012

Umowa leasingu to umowa, na mocy której Finansujący nabywa rzecz, oddaje korzystającemu do używania albo do używania i pobierania z niej pożytków przez oznaczony czas. Korzystający zobowiązuje się natomiast do zapłaty w ustalonych ratach wynagrodzenia pieniężnego.

Umowa zamiany

07 Kwi 2014

Umowa zamiany jest nazwaną umową kodeksu cywilnego uregulowaną w art. 603 i 604 k.c. Istotą zamiany jest to, że każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy, w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Pamiętaj, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne w postaci zapłaty ceny. Umowa zamiany jest zbliżona do umowy sprzedaży i dlatego do zamiany stosuje się przepisy o sprzedaży zawarte w art. 535 i nast. k.c. odpowiednio, a więc uwzględniając różnice wynikające z konstrukcji i charakteru obu umów.

Umowa konsorcjum

12 Maj 2014

Jeżeli ze względu na wymogi finansowe, techniczne, odpowiedniego doświadczenia, logistyczne, lub organizacyjne realizacja danego przedsięwzięcia przekracza Twoje możliwości, możesz do jego realizacji zaangażować innego albo innych przedsiębiorców, bez konieczności zawierania z nimi umowy spółki. Dla celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, odniesienia wspólnych korzyści przy solidarnym ponoszeniu ryzyka służy umowa konsorcjum. Jej celem, co do zasady nie jest powstanie nowego podmiotu gospodarczego, a jedynie zawarcie porozumienia stron dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Niniejsza umowa zawiera w sobie zarówno elementy dotyczące porozumiewania się na odległość i tą drogą zawierania umowy, jej zmiany i podejmowania innych czynności w jej ramach, np. dostawy dzieła, jak i elementy dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu oraz dotyczące prawa korzystania z niego (licencja wyłączna i niewyłączna). Umowa zawiera również podstawowe postanowienia dotyczące zachowania poufności.

Umowa barterowa

15 Cze 2014

Umowa barterowa jest umową prawa cywilnego, nienazwaną, która nie jest zdefiniowana w kodeksie cywilnym. Istota barteru polega na wymianie towaru na towar, usługi na usługę, towaru na usługę albo usługi na towar, bez pośrednictwa pieniądza. Pamiętaj, że umowa barterowa ma charakter mieszany. Zastosowanie znajdą do niej przepisy umowy zamiany (art. 603-604 k.c.), sprzedaży (art. 535-602 k.c.) oraz potrącenia (art. 498-505 k.c.).

Umowa faktoringu

20 Cze 2014

Istotą Umowy faktoringu jest zapewnienie szybkiego finansowania Faktoranta przez Faktora poprzez przelew wierzytelności, która przysługuje Faktorantowi z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zamian za określoną kwotę odpowiadającą wartości wierzytelności pomniejszoną o prowizję Faktora. Dodatkowo Faktor zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Faktoranta czynności dodatkowych nie związanych bezpośrednio z samą cesją.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.