Trzeba wiedzieć

Zwiększenie limitów przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu

Ważne:

Od 1 stycznia 2017 zostaną zwiększone limity przychodów uprawniające do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Limit przychodów osiągniętych w roku poprzednim został zwiększony z 636.555 zł do 644.640 zł, a limit przychodów uprawniający do kwartalnego rozliczania ryczałtu zostanie podniesiony do 107, 440 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r.o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U z 2019 r. poz. 43).

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą rozliczać się m.in. przedsiębiorcy:

a. prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,

b. osiągający przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

c. osiągający przychody ze sprzedaży, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

d. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

e. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;

f. sprzedaż następuje wyłącznie:

  • w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
  • na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;

g. prowadzona jest określona przez ustawę ewidencja;

Dodatkowym kryterium które musi być spełnione przez przedsiębiorców chcących skorzystać z opodatkowania przychodów ewidencjonowanych w formie ryczałtu jest aby przedsiębiorcy:

  • uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,

W roku 2016 przedsiębiorcy by móc skorzystać z rozliczenia działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie mogli w roku poprzedzającym (2015 r.) osiągnąć przychodu wyższego niż 636.555 zł (odpowiednik 150 euro).

Kwota ta od 1 stycznia 2016 r. ulega podwyższeniu i wynosi sumę 644, 640 zł z tytułu uzyskanych przychodów uzyskanych za rok poprzedni (2016 r.)

Wyjątkiem nie podlegającym kryterium dochodowemu są przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczną wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej. – mogą płacić ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet jeżeli w tym roku przekroczą 150 tys. euro obrotu).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku osobowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U z 2019 r. poz. 43)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 r. poz.1387)

Stan prawny na dzień : 6 grudnia 2016 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny