Trzeba wiedzieć

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – ograniczony obowiązek podatkowy

Ważne:

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie liczne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej jako PIT – oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone – dalej jako CIT.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550) zmianie ulegną m.in. regulacje odnoszące się do ograniczonego obowiązku podatkowego.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 3 ust. 2 ustawy o CIT „Podatnicy jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub zakładu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP”. Podobnie jest w obecnie obowiązującym brzmieniu art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, który stanowi, iż „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

Zgodnie z aktualną nowelizacją od 1 stycznia 2017 r. art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT za dochody osiągane w Polsce będą uważane dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważać się będzie w szczególności dochody (przychody) z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Także zgodnie z nowelizacją art. 3 ust. 2b ustawy o PIT za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważać się będzie w szczególności dochody (przychody) z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Nadto w art. 3 ust. 2b uzupełniono katalog dochodów (przychodów), które uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do istniejącego już katalogu dodano następujące rodzaje dochodów (przychodów):

– z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów i instrumentów oraz realizacji praw z nich wynikających,

– z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów bezpośrednio lub pośrednio stanowią nieruchomości lub prawa do nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– z tytułu należności regulowanych, w tym pozostawianych do dyspozycji, wypłacanych i potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

 

Podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (nierezydenci) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wyłącznie od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy, określony w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie konkretyzuje, co należy uznać za „dochód uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Brak normatywnej definicji tego pojęcia (lub choćby przykładowego katalogu rodzaju dochodów) może prowadzić do niewykazywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów przez nierezydentów, np. w przypadku zbycia udziałów/akcji (ogółu praw i obowiązków) w polskiej spółce kapitałowej (osobowej), której majątek składa się w przeważającej części z nieruchomości, pomimo iż prawo do opodatkowania tego rodzaju dochodu przyznawane jest Polsce na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Brak korespondencyjnej regulacji w zakresie określenia źródła dochodów w ustawie o CIT, wymieniających wprost przykładowe kategorie takich dochodów, może skutkować brakiem realizacji tego prawa do opodatkowania.

Celem przyjętej zmiany z dnia 5 września 2016 r. jest wskazanie – w katalogu otwartym – przykładowych sytuacji, w których dochód nierezydenta uznaje się jednoznacznie za osiągnięty „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, dla celów ustalania ograniczonego obowiązku podatkowego. Regulacja ta stanowi analogiczne unormowanie do zawartego w art. 3 ustawy o PIT.

Wprowadzana regulacja w ustawie CIT i PIT potwierdza obecnie stosowaną wykładnię przepisów. Co oznacza, że jeżeli zagraniczny podatnik, a więc także polski, który przeniósł działalność (rezydencję) za granicę wykonuje na terytorium RP czynności powodujące powstanie przychodów, to podlegają one ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W razie zastosowania w danej sprawie umowy międzynarodowej, zastosowanie ma przepis dotyczący tzw. zysków przedsiębiorstw. Uzależnia on opodatkowanie dochodu zagranicznego podatnika w Polsce od posiadania zakładu (w rozumieniu prawa międzynarodowego) i uzyskiwania dochodu z działalności takiej jednostki (grupy robót, budowy). Zakres art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy o CIT i art. 3 ust. 2b ustawy o PIT jest w związku z tym znacznie szerszy, bowiem nakłada na podatnika obowiązek opodatkowania wszelkiego rodzaju dochodów z działalności w Polsce, niezależnie od okoliczności posiadania placówki i jej prawnego charakteru. Także symetrycznie, o ile będziemy mieć taki „zakład”, jednostkę za granicą i tam będzie ona realizować roboty, usługi, je sprzedawać, to tam będzie dochód z niej opodatkowany a nie z kraju.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny