Trzeba wiedzieć

Zmiana przepisów dotyczących obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzanych przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (wraz z wzorami klauzul i oświadczeń)

Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie ustawy nowelizującej zmieniły się m. in. zasady obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego osób, które pracują na podstawie kilku umów w tym umów tzw. „zlecenia" lub/i czasami o dzieło. Będą to umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie tych usług (czynności faktyczne), do których na mocy art. 750 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 459) – dalej jako: kc – stosuje się przepisy o zleceniu. Tu często należy także zaliczyć te umowy sporządzane „na druczku umowy o dzieło" czy w formacie umów o dzieło, lecz jednak nie konkretyzując rezultatu i do których nie można zastosować przepisów umowy o dzieło art. 627 – 646 kc. takie w istocie dodatkowe umowy rzeczywiście in concreto o dzieło, zawierane dodatkowo w sytuacjach, o których mowa w art. 9 ust. 2c Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 1778) – dalej jako: usus – będą podlegały rozpatrzeniu z punktu widzenia powstania obowiązku świadczenia składki emerytalnej lub rentowych jeżeli z podstawowego wskazania źródła wynagrodzenia nie uzyskiwane jest wynagrodzenia minimalne. Istotna dla wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe będzie wysokość miesięcznego wynagrodzenia - czy przekroczy ona wysokość minimalnego wynagrodzenia o pracę. Jeżeli będzie ona niższa, to ubezpieczony będzie zobowiązany do odprowadzania składek z więcej niż jednej umowy tzw. zlecenia/ o dzieło (jak to było dotychczas). Więcej na ten temat niżej.

Jeżeli zatrudniasz pracowników na umowę tzw. zlecenia/ o dzieło w takim rozumieniu jak wyżej warto również wprowadzić stosowne klauzule/ oświadczenia do tych umów, których wzory przedstawiamy dalej w punkcie 3.

 

1. Dotychczasowe regulacje.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.) obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegały m. in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia bądź innej umowy o świadczenie usług. Jednakże, jeżeli spełniały jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego tytułu, obowiązek ubezpieczenia wynikał z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Natomiast z pozostałych tytułów (wszystkich lub części) osoba taka mogła być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi dobrowolnie.

Przykład:

Jan Kowalski zawarł w czerwcu 2015 r. trzy umowy zlecenia: 1 czerwca 2015 r. na kwotę 600 zł, 12 czerwca 2015 r. na kwotę 1000 zł oraz 14 czerwca 2015 r. na kwotę 900 zł. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie stanowiła umowa z dnia 1 czerwca 2015 r., jako zawarta najwcześniej.

2. Wprowadzona zmiana.

Od 1 stycznia 2017 r. dla ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy tzw. zlecenia lub/i o dzieło istotna będzie również wysokość osiągniętego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli bowiem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, to składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie należało odprowadzać również z innych tytułów. Zasady tej nie będzie się stosowało, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku 2017 wynosi 2000 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.).

Przykład:

Jan Kowalski zawarł w styczniu 2017 r. trzy umowy zlecenia: 1 stycznia 2017 r. na kwotę 600 zł, 12 stycznia 2017 r. na kwotę 1000 zł oraz 14 stycznia 2017 r. na kwotę 900 zł. W związku z tym, iż wysokość wynagrodzenia za zawartą pierwszą umowę zlecenia jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie będą stanowiły wszystkie umowy zlecenia zawarte przez Jana Kowalskiego.

Przykład:

Jan Kowalski zawarł w styczniu 2017 r. trzy umowy zlecenia: 1 stycznia 2017 r. na kwotę 1000 zł, 12 stycznia 2017 r. na kwotę 1000 zł oraz 14 stycznia 2017 r. na kwotę 1000 zł. W związku z tym, iż wysokość wynagrodzenia za zawartą pierwszą i drugą umowę zlecenia jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie będą stanowiły umowy zlecenia z dnia 1 stycznia 2017 r. oraz 12 stycznia 2017 r.

Przykład:

Jan Kowalski zawarł w styczniu 2017 r. trzy umowy zlecenia: 1 stycznia 2017 r. na kwotę 2500 zł, 12 stycznia 2017 r. na kwotę 500 zł oraz 14 stycznia 2017 r. na kwotę 600 zł. W związku z tym, iż wysokość wynagrodzenia za pierwszą umowę zlecenia przekracza już minimalne wynagrodzenie, to podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie będzie stanowiła jedynie ta pierwsza umowa zlecenia z dnia 1 stycznia 2017 r.

3. Proponowane klauzule/ oświadczenia.

Jako pracodawca/ zleceniodawca nie masz nigdy pewności czy Twój pracownik/ zleceniobiorca nie wykonuje pracy/ zlecenia na rzecz innego podmiotu. W związku z tym rekomendujemy wprowadzenie do zawieranych umów następujących klauzul:

Klauzule o zatrudnieniu u innego pracodawcy/Zleceniodawcy/ Zamawiającego

  • „Zleceniobiorca/ Wykonawca oświadcza, że jest zatrudniony u innego pracodawcy z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Jest on też zobowiązany do poinformowania o rozwiązaniu takiej Umowy bądź też nawiązaniu nowej umowy, która będzie podlegała obciążeniu składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe".
  • „Zleceniobiorca/ Wykonawca oświadcza, iż w miesiącu _____ zawarł umowę zlecenia/ o dzieło/ o świadczenie usług u innego zleceniodawcy/zamawiającego i otrzyma od nich w bieżącym miesiącu wynagrodzenie wyższe niż minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., od którego zostaną naliczone stosowne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe"
  • „Zleceniobiorca/ Wykonawca oświadcza, iż w miesiącu zawarł umowę zlecenia/ o dzieło/ o świadczenie usług u innego zleceniodawcy/zamawiającego/ stale wykonuje zlecenie na rzecz innego zleceniodawcy/zamawiającego/, lecz wynagrodzenie otrzymywane na podstawie tych umów jest niższe niż niż minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r."

Klauzula o odpowiedzialności

„Niniejszym Pracownik/ Zleceniobiorca/ Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność majątkową za skutki wadliwości oświadczenia lub braku informacji o zatrudnieniu i przychodach ze stosunku pracy/ zlecenia/ umowy o dzieło u innych pracodawców/ Zlecających/Zamawiających".

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 963)
  • Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1831)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. 2016, poz. 1456).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny