Trzeba wiedzieć

Umowa zlecenie, a stawka minimalna-wybrane elementy

Ważne:

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie liczne zmiany w przepisach dotyczących pracy na umowę zlecenia. Chodzi oczywiście o regulacje w zakresie „oskładkowania” i stawki minimalnej za wynagrodzenie m.in.: z umowy zlecenia. W związku z tym, część pracowników może spodziewać się nominalnie większego wynagrodzenia za tę samą pracę, która była wykonywana przed 1 stycznia 2017 r., a pracodawcy będą musieli tę pracę „oskładkować” i przygotować się na bardziej wzmożone kontrole, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z wprowadzonych zmian.

Minimalne wynagrodzenie, które w porządku prawnym znane jest od lat, w tej chwili przeżywa renesans zmian, które jak wcześniej wskazywaliśmy (patrz szerzej w mikroporady.pl „Co nowego: Minimalna stawka godzinowa przy zleceniu i samozatrudnieniu, ewidencja czasu pracy”) wynikają z Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1265).

W tym roku minimalne wynagrodzenie wzrosło z 1850 zł brutto do 2000 zł brutto (co daje: 1459,48 zł netto), czyli o 8,1 %, co oznacza, że pracodawca nie może zapłacić mniej za „etat” zatrudnionego pracownika na podstawie umowy o zlecenia czy umowy o pracę niż wyżej wskazana stawka minimalnego wynagrodzenia.

Co ważne, nowością w stosunkach pomiędzy pracodawcą, a „pracownikiem”, których relacje oparte są na umowach cywilnoprawnych (m.in.: umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług) jest stawka godzinowa w wysokości 13 złotych brutto za godzinę pracy (co daje: 9,46 zł netto za godzinę pracy / w przypadku studentów 11,13 netto za godzinę pracy, bowiem ich wynagrodzenia nie są obciążane składkami na ubezpieczenie społeczne).

Tak więc minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców jest wyższa od tej dla „etatowych” pracowników. Zakładając, że minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto, to w chwili gdy zostanie ono podzielone przez przeciętnie 168 godzin w miesiącu, stawka za godzinę wynosić będzie 11,90 złotych. Natomiast zleceniobiorca pracujący przez 168 godzin w miesiącu na podstawie umowy zlecenia zarobi wówczas minimum 2194 zł brutto.

Jednakże nowy system to także kontrole i ewidencje. Dodatkowe uprawnienia uzyskała Inspekcja Pracy, bowiem pracownicy organu do tej pory mogli kontrolować zatrudniających wyłącznie na podstawie umów o pracę, w chwili obecnej dotyczy to również zleceniodawców i usługobiorców.

Także w związku z nowymi regulacjami zmianie uległ obowiązek regulacyjny co do regulaminów pracy i wynagradzania. Zgodnie z nowymi przepisami do regulacji trzeba wprowadzić ewidencjonowanie czasu pracy lub obowiązek jego dokumentowania dla zleceniobiorców i usługodawców. Regulamin wynagradzania musi obowiązywać z chwilą gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 50 pracowników – a nie jak to było przed 1 stycznia 2017 r., gdy zatrudniał 20 pracowników, co nie zwalnia z regulacji ewidencji czasu pracy.

Kolejną zmianą, która jest bardzo istotna z punktu widzenia pracownika jest czas złożenia odwołania do sądu pracy dla osób, którym wypowiedziano umowę – w chwili obecnej pracownik ma 21 dni (wcześniej 7 dni). 21-dniowy termin obowiązuje także na zgłoszenie przez pracownika żądania o przywrócenie do pracy lub wypłaty odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (wcześniej 14 dni).

Zmiany wprowadzone od dnia 1 stycznia 2017 r. dotyczą również nowych zasad wydawania świadectwa pracy, w szczególności chodzi o treść świadectw, bowiem pracodawca będzie miał obowiązek umieszczania w nich informacji o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego oraz wskazać in concreto podstawę prawną ich udzielenia. Ta zmiana ma olbrzymie znaczenie w sytuacji zmiany pracodawcy, bo te uprawnienia można przenieść wówczas bez żadnych przeszkód na nowego pracodawcę.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny