Trzeba wiedzieć

Rewolucja w opodatkowaniu dochodów z działalności w spółkach komandytowo - akcyjnych

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne przestaną być „podatkowo transparentne", tak jak do tej pory wszystkie spółki prawa handlowego, nieposiadające osobowości prawnej1 . Dotychczas dochody z działalności w ramach wszystkich spółek osobowych, tj. jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz cywilnych nie podlegały opodatkowaniu „na poziomie" spółki jak osoby prawne. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegali wyłącznie wspólnicy tych spółek.

Aktualnie wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT)2 , która obejmuje swoim zakresem te spółki, a więc zmienia w istotny sposób charakter obciążeń podatkowych spółki komandytowo-akcyjnej, a więc jej wspólników. Czy to spowoduje koniec boomu na tworzenie spółek komandytowo-akcyjnych? Omawiamy wybrane zmiany ustawy CIT.

 

Zasada ogólna na gruncie ustawy CIT – Opodatkowanie spółki, a nie wspólników.

Nadanie „podmiotowości" podatkowej na gruncie ustawy CIT nastąpi na podstawie zmienionego art. 1 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, zgodnie z którym od 1 stycznia 2014 r., przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą mieć również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konsekwencją nadania spółce komandytowo-akcyjnej podmiotowości na gruncie ustawy CIT jest wprowadzenie dwóch poziomów opodatkowania dochodu wypracowanego przez tą spółkę - podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do pozostałych spółek-podatników podatku CIT, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Pierwszy poziom to opodatkowanie dochodu spółki komandytowo-akcyjnej podatkiem dochodowym od osób prawnych w stawce 19%. Drugi poziom to opodatkowanie dochodów wspólników (w zakresie wypłaconej dywidendy z zysku. W konsekwencji, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy „wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku takiej spółki", jednakże nie jednakowo.

 

Uprzywilejowana sytuacja komplementariusza na gruncie ustawy CIT.

W przypadku jednak wypłaty zysku na rzecz komplementariusza przyznane zostanie mu prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną od własnych dochodów, w części, w jakiej zapłacony przez spółkę komandytowo-akcyjną podatek ekonomicznie obniżał wypłacony komplementariuszowi zysk tej spółki.

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 1 ustawy CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Do art. 22 ustawy CIT, nowelizacja wprowadza nowe przepisy w postaci ust. 1a-1e. To właśnie ust. 1a wprowadza zasadę, że zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 art. 22, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Zgodnie z nowym ust. 1b, kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1.

Na koniec należy jeszcze przywołać nowy ust. 1c, w myśl którego przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w zysku spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 (spółki komandytowo-akcyjnej),za dany rok podatkowy zostanie uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.

Reasumując, w istocie dla komplementariusza niewiele się zmienia poza koniecznością sporządzenia dwukrotnie deklaracji i rozliczeń. Dla akcjonariuszy wzrośnie natomiast realne opodatkowanie o 19 rachunkiem w stu i od stu.

 

Wybrane przepisy przejściowe.

Dla przedsiębiorców istotne są przepisy przejściowe, zgodnie z którymi co do zasady: zmieniona ustawa obejmie spółki komandytowo-akcyjne począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Oznacza to, że zmieniona ustawa nie będzie miała zastosowania do wszystkich spółek w dniu 1 stycznia 2014 r. Będzie to bowiem zależało od tego, czy spółka przyjęła w umowie jako rok obrotowy rok kalendarzowy, czy też inny. Swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa dla ew. „sztucznego" przedłużania roku obrotowego Ministerstwo Finansów zapewniło sobie wprowadzając do przepisów ustawy przepis przejściowy w ust. 2 art. 4, zgodnie z którym spółka, która:

  • powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu (tj. po dniu 12 grudnia 2013 r.), a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
  • dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki (a więc za 2013 r.) rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Istotny z punktu widzenia przepisów przejściowych jest również art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej m.in. ustawę CIT, zgodnie z którym przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2 (czyli dotyczących wszystkich zmian ustawy CIT i PIT, które mają co do zasady wejść w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.), w brzmieniu nadanym zmienioną ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Powyżej przedstawione zostały jedynie wybrane, najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy do ustawy CIT. Radzimy zatem szczegółowo zapoznać się z przedmiotową ustawą, a w tym i innymi przepisami przejściowymi, albowiem nowelizacja obejmuje bardzo szeroki wachlarz bardzo szczegółowych zmian w opodatkowaniu przychodów

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387);
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2017, poz. 2343)

--

[1] Wobec części spółek komandytowo-akcyjnych nowe przepisy będą miały zastosowanie z pewnym opóźnieniem z uwagi na zakres podmioto-przedmiotowy przepisów przejściowych, omówionych w dalszej części tekstu (Wybrane przepisy przejściowe).

[2] Jednocześnie w celu dostosowania zmian wprowadzonych do ustawy CIT, nowelizowana jest również ustawa PIT, której zmiany w zakresie tych spółek wyłączają je z opodatkowania PIT, również wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny