Trzeba wiedzieć

Rewolucja w administracji podatkowej drogą elektroniczną

Administracja podatkowa się rewolucjonizuje. 11 maja 2014 r. wejdą w życie zmiany ułatwiające składanie pism, w tym podań i otrzymywanie decyzji, zaświadczeń drogą elektroniczną. Sprawdź jakie!

Kompleksowe i stopniowe zmiany m.in. Ordynacji podatkowej, ale i Kodeksu postępowania administracyjnego, które wejdą w życie w tym roku i w latach następnych mają na celu ujednolicenie zasad zastosowania formy dokumentu elektronicznego, a jednocześnie rozszerzenie przypadków, w których organ podatkowy będzie zobowiązany komunikować się z podatnikiem właśnie drogą elektroniczną. Poniżej zwracamy uwagę na kilka istotnych i ciekawych przepisów, które obowiązywać będą, zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw już od dnia 11 maja 2014 r.

 

1. Portal podatkowy

Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadzona przywołaną wyżej ustawą (o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw) wprowadza m.in. instytucję tzw. portalu podatkowego, który zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 Ordynacji podatkowej (w pkt 14 art. 3 wprowadzono jego definicję), służyć będzie do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ma określić, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że usługi w portalu podatkowym udostępniane będą stopniowo i planuje się przyjęcie podobnych zasad, które zostały zastosowane przy wprowadzaniu możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w roku 2006 istniała możliwość złożenia 14 deklaracji, w 2007 r. - 33 deklaracji, w 2008 r. - 61 deklaracji, a w roku 2013 – 112 deklaracji).

 

2. Dokumenty wydawane przez Organ podatkowy w formie elektronicznej

Przepisy Ordynacji podatkowej zostają uzupełnione o regulacje dotyczące możliwości wydawania wybranych dokumentów w formie elektronicznej i ich uwierzytelnienia przez organy podatkowe. Chodzi tu o interpretacje indywidualne (nowy § 4 w art. 14c), wezwania (nowe brzmienie art. 159 § 1 pkt 4), decyzje (nowe brzmienie art. 210 § 1 pkt 8) i postanowienia (nowe brzmienie art. 217 § 1 pkt 7) oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (nowe brzmienie art. 282b § 4 pkt 6). Konsekwentnie dokonane zostają zmiany w przepisach dotyczących możliwości przesyłania decyzji (art. 211) i postanowienia (art. 218), na podstawie wprowadzonych zmian, również drogą elektroniczną.

 

3. Obowiązek dostarczania podatnikom pism drogą elektroniczną

Art. 126 znowelizowanej Ordynacji podatkowej wprowadza generalną zasadę, że sprawy podatkowe załatwiane będą w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, chyba że przepisy szczególne stanowić będą inaczej.

Art. 144a § 1 Ordynacji podatkowej ustanawia z kolei zasadę, że doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy;
  • wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny
  • wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny.

Również organ podatkowy będzie mógł wykazać się inicjatywą w tym zakresie i zgodnie z nowym art. 3e § 1 Ordynacji podatkowej, wystąpić do podatnika o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych załatwianych przez ten organ.

 

4. Składanie podań, pism przez podatnika drogą elektroniczną, elektroniczna skrzynka podawcza organu podatkowego

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) będą mogły być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub portal podatkowy (nowe brzmienie art. 168 § 1 Ordynacji podatkowej). Dalej § 3a stanowi, że podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (chodzi tu albo o zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu – ust. 1 albo o tzw. „inne technologie" zastosowane przez organ – ust. 2);
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli powyższe podanie, nie będzie zawierało informacji o adresie elektronicznym podatnika, organ podatkowy, co do zasady przyjmować będzie, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

Zgodnie z art. 155 § 1 Organ podatkowy będzie mógł wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentu lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

 

5. Bieg terminów w postępowaniu podatkowym dla pism wysyłanych drogą elektroniczną

Nowy art. 12 § 6 pkt 1 będzie stanowić, że termin (np. do złożenia pisma przez podatnika) w postępowaniu podatkowym zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe potwierdzenie odbioru.

Witamy w wirtualnym świecie organów podatkowych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2018, poz. 800)

  • Ustawa z dnia z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.570).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny