Trzeba wiedzieć

Rejestr należności publicznoprawnych

Trwają pracę nad przygotowaniem nowego rejestru dłużników, w którym ujawnione zostaną informację czy przedsiębiorca, w tym osoby fizyczne lub spółka bądź inna osoba prawna płaci podatki, ZUS i inne opłaty, w tym np. za użytkowanie wieczyste czy mandaty. Planowane jest udostępnienie Rejestru od lipca 2018 r.

Rejestr prowadzony będzie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który jednocześnie będzie pełnił będzie funkcję administratora danych zamieszczonych w rejestrze.

Do Rejestru mają trafić dane osób (podmiotów), które są dłużne wobec urzędu skarbowego lub jednostki samorządu terytorialnego kwotę, która wynosi co najmniej 5 tys. zł (wraz z odsetkami).

Do rejestru zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r., w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych uzyskać dostęp będą mogli:

 • wierzyciele niebędący organem Krajowej Administracji Skarbowej, (organ KAS prowadzący rejestr, na wniosek przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu KAS, nadaje identyfikator i hasło uprawniające np. przedsiębiorcę do dostępu do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr),
 • wierzyciele będący organem Krajowej Administracji Skarbowej (organ prowadzący rejestr z urzędu nadaje identyfikator i hasło uprawniające do dostępu do systemu),
 • podmioty uprawnione, niebędące organem Krajowej Administracji Skarbowej, (zainteresowanemu uzyskiwaniem danych z rejestru, organ prowadzący rejestr, na wniosek danego podmiotu przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu, nadaje identyfikator i hasło uprawniające do dostępu do systemu).

Do rejestru trafić będą mogły dane dłużnika, którym może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a także nierezydent będący osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność, nierezydent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną.

By uzyskać dane widniejącego w rejestrze zobowiązany – podaje jedno z kryteriów, o których mowa poniżej, podmiot zainteresowany i podmiot uprawniony – podaje dwa dowolnie wybrane kryteria dotyczące danego zobowiązanego z tych określonych poniżej dla poszczególnych kategorii dłużników:

Dane o których mowa obejmują:

1. osoby fizycznej.

 • imię i nazwisko,
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany,
 • datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL,

2. osoby fizyczne prowadzącę działalność gospodarczą:

 • imię i nazwisko,
 • firmę,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, numer identyfikacji
 • podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),

3. osoby prawne lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną:

 • Firmę lub nazwę,
 • NIP lub numer REGON,

4. nierezydenta w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną:

 • imię i nazwisko,
 • NIP albo kraj wydania i numer paszportu lub numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego,
 • datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub
 • numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju,

5. nierezydenta w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

 • imię i nazwisko, firmę lub nazwę,
 • NIP albo kraj wydania i numer paszportu lub numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego,
 • datę urodzenia albo adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju,

6. nierezydenta w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną:

 • firmę lub nazwę,
 • NIP albo numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nie rezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego,
 • adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju.

W przypadku wprowadzania do rejestru danych dotyczących oznaczenia wierzyciela podawane będą jego nazwa, adres siedziby lub jego jednostki organizacyjnej, a jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd – adres tego urzędu, numer identyfikacji podatkowej (NIP) wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem;

W przypadku należności pieniężnych podawana będzie podstawa prawna należności pieniężnej, rodzaj dokumentu, nazwa organu, który wydał ostateczną decyzję, postanowienie lub inne orzeczenie, datę i numer tej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, nazwę organu, który wydał prawomocny wyrok, postanowienie lub mandat karny na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu karnego lub Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, datę i sygnaturę wyroku albo postanowienia, datę, serię i numer mandatu karnego, albo przepis prawa, jeżeli obowiązek uiszczenia należności pieniężnej wynika bezpośrednio z przepisu prawa.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny