Trzeba wiedzieć

Projektowane zmiany w m. in. ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie karnym skarbowym

1. Projektowane zmiany

Jak wynika z projektów dostępnych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są prowadzone prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Kodeksu karnego skarbowego[1] oraz, co wynika z treści zmian – również m. in. Ordynacji podatkowej. Zmiany te mają przyczynić się do ograniczenia skali nadużyć w podatku od towarów i usług.

Zakładany cel ma być osiągnięty poprzez przeprowadzenie następujących m. in. zmian:

 • likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych (zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale)wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania 
 • wyłącznie drogą elektroniczną:
  - deklaracji,
  - informacji podsumowujących za okresy miesięczne
  (po upublicznieniu projektu ustawy będzie możliwe ustalenie których kategorii podatników i od kiedy ta zmiana może dotyczyć; niewykluczone, iż może w pierwszej kolejności dotyczyć tych, którzy prowadzą działalność na większą skalę)
 • wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem (odwrócone – lub odwrotne obciążenie to instytucja prawa podatkowego polegająca na tym, iż obowiązek rozliczenia podatku VAT jest przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę; jej podstawą prawną jest w szczególności przepis art. 17 ust. pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznik nr 11 do tej ustawy),
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy,
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,
 • doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
 • modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT (podstawowe przepisy dotyczące interpretacji indywidualnych są zawarte w art. 14a – 14s Ordynacji podatkowej, co wskazywało by na objęcie nowelizacją również i tej ustawy), oraz przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej (po upublicznieniu projektu będzie możliwe wyjaśnienie szczegółowego kierunku tych zmian i dokonanie ich oceny),
 • zaostrzenie sankcji przewidzianej w K.k.s. w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi (obecnie zgodnie z art. 62 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Zgodnie z par. 2, kto fakturę lub rachunek, określone w par. 1, wystawia w sposób nierzetelny (czyli m. in. wystawia tzw. „pustą fakturę”, albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych).

 

Ważne:

2.

Instrukcja co do wyboru formy opodatkowania z przystępnym wyjaśnieniem każdej z nich jest dostępna pod adresem: Instrukcja: Wybór formy opodatkowania

Podstawową rzeczą jest zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej lub / i prawnopodatkowej, tak aby uniknąć naruszenia przepisów prawa podatkowego.

3. Skutek zmian

 

 

Dla mikro i małych przedsiębiorców szczególne znaczenie może mieć zmiana polegająca na likwidacji możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych; należy rekomendować monitoring zmian w prawie podatkowym, tak, aby - w przypadku wejścia w życie takiej zmiany – w terminie się do niej dostosować. Należy się spodziewać, iż taka zmiana zwiększy obciążenie przedsiębiorców, ponieważ będzie najprawdopodobniej oznaczać wprowadzenie obowiązku składania deklaracji i uiszczania podatków co miesiąc.

Należy także zwrócić szczególną uwagę – po upublicznieniu projektu ustawy – na cztery zmiany:

 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy,
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej podatnika - jego przedstawiciela przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej,

przy czym szczegółowe określenie skutków zapowiedzianych zmian będzie możliwe po wyjaśnieniu w jaki sposób będzie odpowiedzialność rozszerzona oraz w jakich przypadkach,

 • modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT oraz
 • przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej,

przy czym należałoby zauważyć, iż w takim wypadku podatnik powinien – we własnym interesie – utrwalić, czyli wydrukować i zachować „broszurę” na której treści się oparł dokonując rozliczeń, tak, aby w przyszłości mógł się powołać na konkretny dokument – z określeniem daty pobrania / wyświetlenia go ze strony internetowej Ministerstwa Finansów[2]. Należałoby oczekiwać, iż ustawodawca rozstrzygnie w sposób jednoznaczny status broszur informacyjnych odwołujących się do stanu prawnego, który obecnie nie obowiązuje, albo ograniczy ochronę do broszur informacyjnych opartych na stanie prawnym obowiązującym dokładnie w dacie zaistnienia zdarzenia będącego źródłem zobowiązania podatkowego (zgodnie z art. 21 par. 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

 1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;
 2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.)

Przykładowo broszura „Prawa i obowiązki podatnika – stan prawny 2014 r.”[3] jest oparta na stanie prawnym z 2014 r. Biorąc pod uwagę iż prawo podatkowe ulega wyjątkowo licznym zmianom, stan prawny w broszurze został wskazany na konkretną dzienną datę – 1 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2016, poz. 710)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2017, poz. 201),
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. 2016, poz. 2137)

--

[1] Data wyświetlenia strony internetowej BIP KPRM: 24 czerwca 2016 r.: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2311,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-inn.html

[2] Aktualnie, na dzień 24 czerwca 2016 r. strona – broszury informacyjne dotyczące podatku od osób fizycznych - jest dostępna pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/broszury-informacyjne/2016;jsessionid=F4504D7A6B6FD9589EFBCDFA36C427FE a dotycząca ogólnych zagadnień podatkowych - http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/broszury-podatkowe/2014

[3] Strona dostępna pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/broszury-podatkowe/2014/-/asset_publisher/0Tp7/content/prawa-i-obowiazki-podatnika-stan-prawny-2014-r data wyświetlenia strony 24 czerwca 2016 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny