Trzeba wiedzieć

Odliczanie podatku VAT od zakupu samochodów osobowych 

Od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w odliczaniu podatku VAT od zakupu samochodów osobowych do firmy, paliwa i kosztów eksploatacji samochodu. Kto na nich straci, a kto skorzysta? Sprawdź!

Nowelizacja Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017, poz. 1221, dalej: ustawa o VAT) wprowadza nowe kryteria odliczania podatku VAT od wydatków na nabycie i eksploatację samochodów osobowych oraz zakup paliwa do nich. Dotychczas przedsiębiorcy mogli odliczyć podatek VAT na zakup samochodów osobowych tylko w wysokości 60% podatku VAT, oraz w nieograniczonym zakresie w przypadku wydatków na eksploatację, bez możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków na zakup paliwa. Wyjątkiem od powyższej zasady były wydatki na zakup samochodów z tzw. „kratką”, do których przysługiwało odliczenie 100% VAT.

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązywać będzie zasada, zgodnie z którą pełne bądź częściowe (w wysokości 50%) odliczenie podatku VAT od wydatków na zakup samochodu osobowego, paliwa i eksploatację samochodu osobowego zależeć będzie od tego, czy samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej czy również do celów prywatnych przedsiębiorcy, a zatem w oderwaniu od podziału na samochody osobowe z homologacją – tzw. „kratką” bądź bez niej. Poniżej szczegółowo o tym, w jakich sytuacjach będzie możliwe pełne bądź częściowe odliczenie i o tym, kto w praktyce zyska a kto straci na nowelizacji.

1. Po pierwsze należy wskazać, że na potrzeby nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono definicję samochodu osobowego (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT) i będą to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Nowelizacja ustawy nie dotyczyć będzie zatem samochodów ciężarowych, których masa przekroczy 3,5 tony.

2. Po drugie, nowe zasady wynikające z możliwości odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodów do firmy i innych wydatków związanych z zakupem i eksploatacją wprowadza art. 86a ustawy o VAT. Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 1 tego przepisu, od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przysługiwać będzie przedsiębiorcy prawo do:

A) odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego w przypadku wydatków na samochody osobowe wykorzystywane zarówno do działalności gospodarczej, jak i innych celów, np. celów prywatnych (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT); Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji ustawy o VAT, będą to takie sytuacje jak prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania lub gdy pracownicy wykorzystują samochód np. na dojazdy do pracy.

B) pełne odliczenie kwoty podatku naliczonego w przypadku wydatków na samochody osobowe (art. 86a ust. 3 ustawy o VAT):

wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub
konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

3. Samochody osobowe będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli:

A) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

B) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do zmiany ustawy o VAT wskazało, że wykorzystywaniem pojazdu wyłącznie na cele działalności gospodarczej może być np. zakup samochodu w celu odsprzedaży lub przeznaczenia go na wynajem (bez możliwości użycia tego pojazdu na cele prywatne, czyli nie może to być np. samochód demonstracyjny używany przez pracownika dealera do dojazdów do pracy).

4. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z samochodami osobowymi zaliczane będą wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Ważne:

W zakresie możliwości odliczenia podatku VAT przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, w razie przeznaczenia samochodu do celów firmowych i prywatnych (mieszanych), odliczenie to w wysokości 50% podatku naliczonego będzie możliwe dopiero po 30 czerwca 2015 r., co wynika z przepisów przejściowych, tj. art. 12 Ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 312). Pełne odliczenie wydatków na paliwa, olei i gaz będzie możliwe od chwili wejścia w życie ustawy w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

5. Należy też zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt nowelizacji związany z możliwością dokonywania odliczeń, jak opisanych powyżej. Otóż, aby przedsiębiorca mógł w całości dokonywać odliczenia podatku VAT musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Ewidencję tę należy prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej do dnia zakończenia jego wykorzystywania wyłącznie do tej działalności. W przypadku samochodów nabytych (zaimportowanych, leasingowanych, itp.) przed 1 kwietnia 2014 r. ewidencję tę należy prowadzić począwszy od dnia, w którym po 31 marca 2014 r. przedsiębiorca poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Wyjątki od zasady obowiązku prowadzenia ewidencji wprowadza art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do celów działalności gospodarczej, dla których to pojazdów zobowiązani będą prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, powinni złożyć w urzędzie skarbowym informację o tych pojazdach - na druku VAT-26 – w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami

6. Reasumując, z powyższego wynika, że najbardziej zadowoleni z nowelizacji ustawy będą prawdopodobnie Ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z samochodów osobowych wyłącznie w swojej działalności gospodarczej, a zatem którym samochody te nie służą do innych celów (np. prywatnych). Stracą prawdopodobnie Ci, którzy do tej pory używali samochody z tzw. homologacją ciężarową ( tzw. „kratką”) do celów zarówno służbowych, jak i prywatnych, którzy mogli w praktyce stosować pełne odliczenie podatku VAT, właśnie bez względu na ten mieszany charakter używania samochodu.

Poniżej przedstawiamy tabelę ilustrującą najważniejsze zmiany w ustawie o VAT dotyczącej odliczenia podatku VAT od wydatków dot. nabycia, eksploatacji samochodów osobowych, których całkowita dopuszczalna masa nie przekroczy 3,5 tony oraz zakupu do nich paliw i gazu.

Tabela – Porównanie zasad odliczania podatku VAT dla samochodów używanych do celów firmowych i prywatnych bądź tylko firmowych.

Wydatki dotyczące nabycia, importu pojazdów lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych
Cele firmowe i prywatne

Cele wyłącznie firmowe

50%100%
Wydatki dotyczące używania pojazdów na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
Umowa zawarta przed 1 kwietnia 2014 r. i przed tą datą nastąpiło wydanie pojazdu oraz umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.Umowa została zawarta po 31 marca 2014 r. bądź po 1 kwietnia został wydany samochód
 

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć