Trzeba wiedzieć

Najważniejsze zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ważne:

Od 1 stycznia 2017 r. odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1185,66 zł, co oznacza, że wzrośnie o prawie 92 złote.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017[1] podwyżka to skutek przyjętej przez Sejm senackiej poprawki wniesionej do art. 17 powyższej ustawy, który stanowi, iż w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) – dalej jako: zfśs – po art. 5e dodaje się art. 5f w brzmieniu:

Art. 5f. W 2017 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

W 2017 r. wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie zatem należało liczyć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugiej połowie 2012 r., co stanowi kwotę 3161,77 zł – co wynika z Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r. (M.P. z 2013 r., poz. 107) – a nie jak do tej pory od podstawy naliczania odpisów w latach 2011 – 2106 gdzie bazową kwotą było 2917,14 zł.

Co więcej zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2255)[2] zmianie ulegnie obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakładzie zatrudniającym od 20 pracowników.

Dotychczas zwiększenie zatrudnienia powyżej 19 pracowników wiązało się z obowiązkiem tworzenia takiego funduszu. W efekcie czego przedsiębiorcy obawiali się zwiększać zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę, wybierając umowy cywilnoprawne lub nawet dzieląc przedsiębiorstwo.

W wyniku nowelizacji § 1 1 i § 1 2 do art. 77 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz.U. 2016 poz. 1666) – dalej jako: kp – obowiązującej od 1 stycznia 2017 r., który teraz stanowi, iż pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy będzie ustalał warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.

Dodatkowo pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty tworzył Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Natomiast pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników będzie mógł fakultatywnie tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, będzie ona mogła wystąpić z wnioskiem o utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz może też utworzyć dobrowolnie przedsiębiorca jeżeli ma prowadzić akcję socjalną (np.: na potrzeby wypoczynku czy wsparcia socjalnego).

--

[1] Ustawa podpisana przez Prezydenta w dniu 7 grudnia 2016 r.

[2] Ustawa podpisana przez Prezydenta w dniu 28 grudnia 2016 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny