Trzeba wiedzieć

Księgi przychodów i rozchodów na nowym wzorze

Ważne:

Od 1 stycznia 2017 r. księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona wyłącznie na nowym wzorze, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2016 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie to, weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2016 r.

Księga jest formą ewidencji księgowej obejmującą swoim zakresem wszystkiego rodzaju przychody (m.in. ze sprzedaży), zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty, w tym uboczne związane z tymi zakupami, wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiotami obowiązanymi do prowadzenia księgi są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy PIT).

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wprowadził nowe wzory podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnicy, którzy przed 8 kwietnia 2016 r. założyli podatkową księgę przychodów i rozchodów, mogli kontynuować jej prowadzenie według dotychczasowych wzorów, również po 8 kwietnia 2016 r. Natomiast podatnicy, którzy zakładali księgi podatkowe po 8 kwietnia 2016 r., byli zobowiązani do prowadzenia ich zgodnie z nowym wzorem.

Natomiast już od 1 stycznia 2017 roku podatnicy są zobowiązani stosować wyłącznie nowe wzory ksiąg. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących prowadzenie firmy, jak i rozpoczynających działalność w trakcie 2017 r.

Zmiana wzoru księgi związana jest m.in. z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. nowej ulgi podatkowej na badania i rozwój. W związku z tym wprowadzono we wzorze nową kolumnę (nr 16), przeznaczoną na tego rodzaju koszty. Przed zmianą przepisów kolumna 16 była przeznaczona do wpisywania uwag, aktualnie uwagi wpisujemy do kolumny 17. Ulga na działalność badawczo – rozwojową jest opisana w art. 26e ustawy PIT. W kolumnie tej należy wpisać wszystkie koszty działalności badawczo – rozwojowej, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania. Po zakończeniu roku podatnik musi zsumować te koszty. Jeżeli dane wydatki stanowią koszty podatkowe, to należy je dodatkowo ująć w odrębnej kolumnie zgodnie z ich kwalifikacją.
Za niestosowanie nowego wzoru kodeks karny skarbowy (dalej jako: k.k.s.) nakłada karę grzywny, a prowadzona tak księga uznana będzie za wadliwą (art. 61 § 3 k.k.s.).

Art. 61 k.k.s.
§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje wzór podstawowy, który znajduje się w przedmiotowym rozporządzeniu na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/467/1.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032)
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. 2016, poz. 2137)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (tj. Dz. U. 2014, poz. 1037)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2016, poz. 2280).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny