Trzeba wiedzieć

Kolejne pieniądze na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca spełniający kryteria określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 651/2014 – dalej jako: MŚP – może ubiegać się z puli 1 000 000 000 PLN (słownie: jeden miliard PLN) o bezzwrotną dotację w wysokości nawet do 20 mln złotych, jeżeli przeprowadzi prace rozwojowe, stworzy nowy lub zasadniczo zmodernizuje dotychczasowy produkt, jak również będzie umiał udowodnić, że to zasili tzw. „Krajowe Inteligentne Specjalizacje” – patrz szerzej niżej.

Ogłoszony 1 września 2017 r. konkurs „Szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO IR) dla MŚP wprowadza zupełnie nowe możliwości dla wnioskodawców.

Przede wszystkim, MŚP mają możliwość sfinansowania w ramach projektu tzw. prac przedwdrożeniowych, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie to udzielane jest jako pomoc de minimis (poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych) oraz, dodatkowo, jako pomoc publiczna na zewnętrzne usługi doradcze (poziom dofinansowania - 50% kosztów kwalifikowalnych).

Podwyższeniu uległ dotychczas obowiązujący próg procentowy podwykonawstwa w projekcie. W nowym konkursie wydatki związane z podwykonawstwem są dopuszczalne do 60% wartości kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych, natomiast w przypadku prac przedwdrożeniowych (pomoc de minims) limit wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Wprowadzono również ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie, tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

Uproszczony został także znacząco proces aplikowania. Zmniejszeniu uległa liczba kryteriów formalnych – w zamian wymogi podlegające dotychczas ocenie będą weryfikowane automatycznie przez generator wniosków.

Konkurs, jak dotychczas, jest podzielony na trzy miesięczne etapy, wnioski można składać od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w następujących terminach:

 • od 2 października do 31 października;
 • od 1 listopada do 30 listopada;
 • od 1 grudnia do 29 grudnia.

Jak wspomniano w pierwszym akapicie projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną „Krajową Inteligentną Specjalizację”, jak na przykład: żywność wysokiej jakości; wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; inteligentne i energooszczędne budownictwo; rozwiązania transportowe przyjazne środowisku. Więcej kategorii na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju w zakładce „Wsparcie przedsiębiorczości”.

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:

 1. wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 2. udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub
 3. sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 4 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Projekt podlega ocenie przeprowadzanej przez komisję oceny projektów, w skład której wchodzą: eksperci zewnętrzni oraz pracownicy IP, w szczególności zaangażowani w ocenę formalną projektu. Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:

5 – doskonałym,

4 – bardzo dobrym,

3 – dobrym,

2 – przeciętnym,

1 – niskim,

0 – niedostatecznym.

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez niezależnych ekspertów zewnętrznych[1]. Niniejsza ocena przeprowadzana jest dla wszystkich poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia uchybienia formalnego we wniosku o dofinansowanie podczas oceny merytorycznej, członkowie informują o tym fakcie. Wniosek jest wycofywany z oceny merytorycznej w celu weryfikacji dokonanej oceny formalnej. Ocena wniosku o dofinansowanie odbywa się na zasadzie konsensusu. W przypadku jego braku rozstrzygający głos ma przewodniczący. Dla ważności oceny wymagany jest udział co najmniej 2 ekspertów.

Oceny z wynikami projektów zostaną zamieszczane na stronie internetowej oraz na Portalu, a następnie przekazywane będą drogą pisemną do każdego z Wnioskodawców:

 • w przypadku wybrania projektu do dofinansowania (pozytywna ocena) - Wnioskodawca otrzymuje informację m.in. o spełnieniu kryteriów dostępu oraz liczbie punktów otrzymanych w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych wraz z uzasadnieniem oceny;
 • w przypadku niewybrania projektu do dofinansowania po ocenie przeprowadzonej przez panel ekspertów (negatywna ocena) – Wnioskodawca otrzymuje informację o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów dostępu i liczbie punktów otrzymanych przez projekt wraz z uzasadnieniem oraz (jeśli dotyczy) informację o braku możliwości dofinansowania projektu z uwagi na wyczerpanie alokacji na konkurs. Informacja przekazywana Wnioskodawcy zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu. Informacja ta nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Proces od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do dnia publikacji list zatwierdzających wybrane projekty trwa ok. 60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie okres ten może ulec wydłużeniu. Wnioskodawca ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny wniosku.

--

[1] Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej wskazanymi w załączniku nr 3 do RPK. 2.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny