Trzeba wiedzieć

Jednolity plik kontrolny - JPK

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Ważne:

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, prowadzą elektroniczną ewidencję rejestru sprzedaży i zakupów VAT i muszą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przekazywać ją w formie pliku JPK do urzędu skarbowego.

Jednolity-plik-kontrolny-JPK

Ważne:

Tylko struktura JPK_VAT, a więc jedna z siedmiu (7) jest aktualnie obligatoryjna i co miesiąc podlega przekazaniu.

Zgodnie z art. 193a § 1 Ustawy o ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Dla przypomnienia i utrwalenia – Jednolity Plik Kontrolny jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Inaczej mówiąc są to dane z ksiąg i dokumentów księgowych ewidencjonowanych za pomocą programów komputerowych, które muszą być przekazywane na żądanie organu.

Ważne:

Do momentu gdy zgodnie z ustawą nie trzeba przekazać lub urząd skarbowy nie zażąda od podatnika przekazania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik powinien je generować oraz przechowywać.

Celem wprowadzenia JPK jakim kierowało się Ministerstwo Finansów jest przede wszystkim umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej, która pozwala na skrócenie czasu wykonywanych czynności oraz także zmniejszenie ich kosztów. Ponadto celem wprowadzenia JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawy jej wyników. Dzięki JPK urzędnicy mają móc w łatwiejszy sposób zlokalizować tzw. puste faktury. Wskazać również należy, że taka forma udostępniania informacji ma pozwolić odstąpić od kontroli. JPK obejmuje bowiem nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale także inne podatki oraz weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Korzyści z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, które ewentualnie powstają zarówno dla organu podatkowego jak i podatników to przede wszystkim:

 • odejście od papierowych wydruków
 • dostęp do danych w formacie umożliwiającym szybką analizę
 • automatyzacja
 • ułatwienia dla audytorów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych)
 • szybsza (niż do tej pory) kontrola podatkowa.

Zgodnie z art. 193a. § 2 ustawy o ordynacji podatkowej, struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Aktualnie JPK składa się z siedmiu struktur:

 • księgi rachunkowe - JPK_KR
 • wyciąg bankowy - JPK_WB
 • magazyn - JPK_MAG
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT
 • faktura VAT - JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) - JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów (ryczałt) - JPK_EWP

Ponadto każda z siedmiu struktur składa się z trzech sekcji:

 • sekcja nagłówkowa - są to informacje identyfikujące dany podmiot, związane zarówno z JPK (data utworzenia pliku, daty określające zakres informacji raportowanych w pliku, cel złożenia itd.), jak i z samym podmiotem kontrolowanym (firma, NIP, adres itd.);
 • sekcja merytoryczna - są to informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych zależne od struktury, której JPK dotyczy;
 • sekcja kontrolna - zawiera sumy kontrolne pozwalające sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane, tj. ilość raportowanych wierszy, sumy raportowanych kwot.

Szczegółowo ze strukturami JPK możesz zapoznać się na stronie Krajowej Administracji Skarbowej: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk.

Ważne:

Pamiętać należy, że struktura JPK_VAT jest jedyną strukturą, która musi być obowiązkowo przekazywana co miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Podkreślenia wymaga, że dane wskazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Pamiętajmy, że plik JPK_VAT wysyłamy wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku niezłożenia JPK_VAT w terminie tj. do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca podatnik może ponieść sankcje karno-skarbowe, z uwagi na to, że ww. plik ma charakter obligatoryjny tak jak deklaracje informacji podatkowej. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Pod uwagę organ podatkowy bierze motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

 

Pozostałe struktury przekazuje się do urzędu skarbowego tylko na jego żądanie. W takiej sytuacji podatnik ma 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. Można je przekazać drogą elektroniczną jak również za pomocą użycia karty pamięci, płyt CD/DVD lub pendrive. W przypadku nieuzasadnionej odmowy udostępnienia pozostałych struktur JPK na wezwanie organu, podatnik może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł zgodnie z art. 262 ustawy o ordynacji podatkowej.

Ważne:

Zwrócić również uwagę należy, że jeżeli podatnik jest zwolniony od podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie o VAT to nie jest obowiązany do składania JPK_VAT. Do tych wyjątków dochodzi gdy przedsiębiorca mikro lub mały:

 • sprzedaje wyłącznie towary i świadczy usługi zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust 1 ustawy o VAT, np. dostawa gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dostawa złota dla Narodowego Banku Polskiego,
 • sprzedaje towary i świadczy usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzysta ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9. Przepis ten zwalnia od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł oraz zwalnia od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 oraz gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym powyższej określonej kwoty.

Ważne:

Pamiętać należy, JPK_VAT jest „zaszyfrowanym” plikiem, w postaci którego przedsiębiorcy muszą wysyłać dane dotyczące zakupów i sprzedaży znajdujące się na fakturach VAT, do administracji skarbowej.

Ważne:

Jeżeli podczas analizy nadesłanego pliku wystąpią jakieś wątpliwości, przedsiębiorca otrzyma wiadomość SMS lub e-mail. Nie oznacza to jednak nałożenia kary ani rozpoczęcia kontroli, tylko prośbę o korektę i kontakt z urzędem skarbowym.

Od początku lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów udostępniło nowe bezpłatne narzędzie do wysyłania JPK_VAT tj. aplikację e-mikrofirma. Nie jest ona programem finansowo-księgowym. Umożliwia ona m.in. wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów, dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki tej aplikacji podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT (na podstawie ewidencji VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UOP). Aplikacja e-mikrofirma, a także formularz JPK_VAT oraz aplikację KLIENT JPK 2.0, a także informacje, jak utworzyć wysłać JPK_VAT są dostępne na stronie jpk.mf.gov.pl.

Ważne:

Plik JPK_VAT, który jest składany przez podatnika może zostać uwierzytelniony podpisem kwalifikowanym albo bezpłatnym Profilem Zaufanym (eGO). Została również wprowadzona możliwość podpisania pliku tzw. danymi autoryzowanymi. Tak więc podatnik ma wybór jakiego rodzaju podpisu może użyć.

Pamiętać również należy, że na stronie jpk.mf.gov.pl. podatnicy znajdą wszystkie potrzebne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dostępne są również bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT oraz informacje jak założyć bezpłatny Profil Zaufany (eGO).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 201),
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.0.1221),
 • Ministerstwo Finansów - www.finanse.mf.gov.pl.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst