Trzeba wiedzieć

Istotne zmiany w ordynacji podatkowej od 2016 r. dotyczące interpretacji podatkowych i planowane wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany prawa dokonane jeszcze we wrześniu 2015 r., mające w założeniu doprecyzować i ujednolicić stosowanie interpretacji ogólnych i indywidualnych. Istotnie zmienia się zakres stosowania interpretacji ogólnych, a przez to możliwość uzyskania interpretacji indywidualnych, zmiany dotyczą też kompetencji Ministra Finansów, uzyskiwania interpretacji w formie elektronicznej, kwestii zwrotu opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, ponadto ustanowiono nowy organ - Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz wprowadzoną nową instytucję, tzw. wniosek wspólny.

 

I Interpretacje podatkowe

1. Interpretacje ogólne

Znaczące zmiany dotyczą interpretacji ogólnych. Powinny one zawierać w szczególności opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana, wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym.

Najważniejszą zmianą jest jednak poszerzenie zakresu stosowania interpretacji ogólnych do indywidualnych. Jeżeli bowiem przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie stwierdzające, że do wniosku podatnika ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku wskazuje się jedynie oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji, gdzie podatnik będzie mógł się z nią zapoznać. Przewidziano tryb odwoławczy - na wydane postanowienie przysługuje zażalenie. Zwraca uwagę jednak fakt, iż interpretacje te nie podlegają kontroli sądów administracyjnych, mogą więc stać się niejako instrumentem do niwelowania wcześniejszych korzystnych dla podatnika interpretacji indywidualnych czy też orzeczeń sądów administracyjnych. Kwestią praktyki pozostaje, jak często i kiedy Minister Finansów będzie z formy interpretacji ogólnych korzystać, czy będzie można zatem mówić o ich nadużywaniu, czy sprowadzi się ono jedynie do niezbędnego ujednolicenia rozstrzygnięć w takich samych sprawach.

2. Interpretacje indywidualne

Wprowadzono w ustawie dodatkowy element ujednolicający interpretacje i treść indywidualnej – ma ona teraz zawierać wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Istotną zmianą jest poszerzenie wymogów, które ma spełniać wniosek o interpretację ogólną, dotąd bowiem ustawa wskazywała wszystkie konkretne wymogi bezpośrednio, obecnie dodano zapis, iż pozostawia się bez rozpatrzenia wniosek niespełniający wymogów przewidzianych ustawą lub innych wymogów określonych przepisami prawa – jest to zapis bardzo ogólny, który może rodzić uzasadnione wątpliwości.

Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być odtąd przepisy dotyczące właściwości, uprawnień i obowiązków organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

W przypadku interpretacji indywidualnych wydanych w formie elektronicznej, obok tych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem dodano także możliwość użycia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, którego uzyskanie jest bezpłatne, więc można uznać to za korzystną zmianę.

Wnioskodawca ma także teraz możliwość wystąpienia w każdym czasie z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację taką organ ma obowiązek przekazać niezwłocznie, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpretacji indywidualnej – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania tej interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

Doprecyzowano ponadto kwestię zwrotu opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - podlega ona zwrotowi w całości wyłącznie w przypadku wycofania wniosku, natomiast w odpowiedniej części w przypadku wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego albo uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej.

Od 1 stycznia 2016 r. wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej będzie można także za pomocą wniosku wspólnego – dotyczy to może dwóch lub więcej zainteresowanych także tym samym stanem faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Zainteresowani będą musieli wówczas wskazać we wniosku wspólnym jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji (czyli będzie brał w nim bezpośredni udział). Interpretację indywidualną lub postanowienie w sprawie doręcza się następnie podmiotowi wskazanemu jako strona. Pozostałym zainteresowanym doręcza się jedynie odpis. Opłata za wniosek wspólny będzie równa opłacie za wniosek indywidualny pomnożonej przez liczbę zainteresowanych wskazanych we wniosku.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej będzie co ważne mógł wystąpić także zamawiający w rozumieniu prawa zamówień publicznych, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

3. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej

Ustanowiono nowy organ - Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, podległego Ministrowi Finansów, który będzie miał możliwość wydawania interpretacji indywidualnych. Wprowadza się w tym celu możliwość upoważnienia Dyrektora BKIP przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, aby w jego imieniu i w ustalonym zakresie mógł zmieniać interpretacje indywidualne na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzać wygaśnięcie lub uchylać interpretacje indywidualne oraz wydawać, zmieniać i uchylać postanowienia w sprawach o wydanie interpretacji indywidualnych.

4. Minister Finansów

Przede wszystkim, w związku z możliwością wydawania postanowień o zastosowaniu w danej sprawie interpretacji ogólnej, zmieniły się również uprawnienia Ministra Finansów.

W poprzednim stanie prawnym miał on możliwość dokonania z urzędu zmiany interpretacji ogólnej lub indywidualnej. Obecnie natomiast będzie on miał prawo do: 1) zmiany interpretacji (ogólnej i indywidualnej), jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 2) uchylenia wydanej interpretacji indywidualnej i umorzenia postępowania w sprawie wydania interpretacji, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania, 3) stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym, 4) uchylenia wydanej interpretacji indywidualnej i wydania postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej, 5) zmiany tego postanowienia, w przypadku zmiany interpretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu, 6) uchylenia tego postanowienia, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej oraz do przekazania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do ponownego rozpatrzenia.

Ten katalog czyni praktykę, stosowanie i stan prawny bardziej niestabilnymi. Trzeba będzie monitorować postanowienia MF w powyższym zakresie, aby upewnić się czy interpretacja nie zmieniły się lub nadal obowiązują.

Uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmiana lub uchylenie postanowienia o zastosowaniu interpretacji ogólnej następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

 

II Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza definicję legalną unikania opodatkowania – ma to być ,,…czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągniecia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkującej osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny. Ową „sztuczność” projektodawca wyjaśnia w sposób następujący: ,,…sposób działania uznaje się za sztuczny, jeśli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć́, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się̨ zgodnymi z prawem celami innymi niż̇ osiągniecie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej. Natomiast za „czynność́ podjętą przede wszystkim w celu osiągniecia korzyści podatkowej”, uznaje się̨ zgodnie z projektem sytuację, gdy pozostałe cele czynności, wskazane przez podatnika, należy uznać́ za mało istotne. Jak widać są to odesłania do pojęć nieostrych, pozostawiające duży margines ocenny po stronie urzędników. Postępowanie w tych sprawach prowadzić ma Minister Finansów, który będzie je wszczynać postępowanie podatkowe lub, w drodze postanowienia, w całości lub w części przejmować do dalszego prowadzenia postepowanie podatkowe lub postepowanie kontrolne. Dodatkowo projekt zakłada stworzenie Rady do Spraw Unikania Opodatkowania, która ma być niezależnym organem kolegialnym, a jej zadaniem będzie opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach. Będzie istniała też zgodnie z projektem możliwość uzyskania od Ministra Finansów tzw. ,,opinii zabezpieczającej – zainteresowany będzie mógł wystąpić z wnioskiem w tej sprawie indywidualnie lub też z innym przedsiębiorcą ze wspólnym wnioskiem dotyczącym jednej lub większej liczby powiązanych ze sobą̨ czynności. Wniosek taki będzie mógł dotyczyć́ czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej albo zespołu powiązanych czynności.

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1649)
  • ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. 2015, poz. 1269)
  • ustawa Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613)
  • projekt ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny