Trzeba wiedzieć

Dotacje dla firm chroniących własność intelektualną - wybrane programy


Dotacje dla firm chroniących własność intelektualną – wybrane programy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – dalej jako: PARP – ogłosiła konkurs dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Jest to kolejna szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcąc inwestować we własność intelektualną w swojej firmie tj.: badania, prace rozwojowe, nowe produkty, technologie, tworzenie innowacyjnych rozwiązań technicznych, udoskonalenie już istniejących.

Wyniki tych prac, ażby je skutecznie komercjalizować powinny być w odpowiednim czasie objęte ochroną, np.: patent na wynalazek, prawo z rejestracji na wzór przemysłowy, wzór użytkowy czy prawo ochronne na znak towarowy – aby inne przedsiębiorstwa „nie żerowały” na naszych rozwiązaniach, a przede wszystkim żeby nie mogły w prosty i bez nakładów zawłaszczać naszą wiedzę.

 

Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności intelektualnej”

Poddziałanie 2.3.4 jest jedną z części szerokiego programu Inteligentnego Rozwoju – gdzie fundusze mogą być pozyskane na dwa rodzaje projektów:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo;
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej, jak również realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Kwota dofinansowania zgodnie z przyjętą zasadą udzielania funduszy europejskich na realizację i wdrożenie Programu Operacyjnego pod nazwą „Innowacyjny Rozwój” zależna jest od wartości projektu. Minimalna wartość projektu 10 000 zł, planowana maksymalna wartość projektu – 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania przewidziany w omawianym projekcie, w zależności od wniosku może sięgać nawet do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu). Z opisanego Programu Operacyjnego mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Ważne:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
  2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Jak wynika z raportów GUS-u działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów i procesów, przy czym wyroby te i procesy są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Jednym z możliwych mierników stosowanych w świecie dla zbadania innowacyjności w danym regionie są tzw. wskaźniki patentowe. Patent to umowa między wynalazcą a władzami publicznymi, które udzielają wnioskodawcy ograniczonego czasowo monopolistycznego prawa użytkowania wynalazku technicznego.

Wskaźniki innowacji mogą nie uwzględniać wielu innowacji o charakterze innym niż wynalazczy i technologiczny, dlatego sugerują raczej poziom wynalazczości a nie innowacji. Można je traktować jako wskaźniki potencjalnych a nie realnych innowacji rynkowych. Jednym z głównych mierników efektów aktywności patentowej jest wskaźnik określający liczbę wynalazków zgłoszonych do opatentowania oraz liczbę uzyskanych patentów.

Pod pojęciem wynalazku rozumie się pewną nowość, która nie jest częścią dotychczasowego stanu techniki. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Na wynalazek może być udzielony patent, jeśli tylko jego wykorzystanie nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Jednakże innowacyjność w rozumieniu Unii Europejskiej to nie tylko patenty i mierniki z nimi związane, to również, a może przede wszystkim mniej zaawansowane rozwiązania technologiczne czy techniczne wykorzystywane w procesach danego przedsiębiorstwa, które przy dobrych programach można właściwie komercjalizować.

 

Terminy

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy:

  1. etap – od 16 maja do 30 czerwca 2017 r.;
  2. etap – od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r.;
  3. etap – od 1 września do 28 grudnia 2017 r.

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

 

Przygotowanie wniosku

Unia Europejska dofinansowuje jedynie projekty, a nigdy działalność samą w sobie. Trzeba mieć zatem świadomość, że przygotowanie a następnie złożenie wniosku powinno być wykonane z olbrzymią starannością. Wiele firm zbyt późno decyduje się na próbę uzyskania dotacji/dofinansowania w efekcie czego niejednokrotnie z nich rezygnuje bowiem nie przewidziało z wyprzedzeniem czasu i nakładów nad przygotowaniem projektu, wniosku i takiej możliwości w swojej działalności.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny