Szkolenia

Niezbędne akty staranności dla ograniczenia lub zapobieżenia ponoszenia odpowiedzialności, w tym wobec organów skarbowych, ubezpieczeń społecznych, ochrony konkurencji i konsumentów oraz organów ścigania w zakresie przestępstw karno-skarbowych

Szkolenie dwudniowe. W trakcie dnia pierwszego uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są rodzaje odpowiedzialności i sankcji za działania i zaniechania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i obowiązkami nałożonymi z tego tytułu na przedsiębiorców.

Ponadto uczestnicy dowiedzą się jakie organy są uprawnione do kontroli działalności przedsiębiorcy oraz jakie są kompetencje poszczególnych organów upoważnionych do kontroli działalności przedsiębiorcy, a także jakie są mogą być konsekwencje dla przedsiębiorcy w wyniku przeprowadzonej kontroli.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaką dokumentacje przedsiębiorca musi prowadzić w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych prawem, jakie uregulowania wewnętrzne i zewnętrzne obowiązany jest wdrożyć, a także jakie uregulowania wewnętrze przedsiębiorca powinien wdrożyć ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także jakie grożą sankcje za niewywiązanie się z obowiązków nałożonych prawem w zakresie dokumentacji i uregulowań wewnętrznych

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie uregulowania wewnętrzne mogą zminimalizować ryzyko lub uchronić przed zaistnieniem nieprawidłowości w zakresie obowiązków przedsiębiorcy nałożonych przepisami prawa oraz jak zarządzać tym ryzykiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

W trakcie dnia drugiego, uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jakie działania lub zaniechania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być zakwalifikowane jego wykroczenie lub przestępstwo karno-skarbowe, jak kształtuje się odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, w tym jakie przepisy przewidują przesłanki egzoneracyjne warunkujących możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe, jakie grożą sankcje za takie działania lub zaniechania naruszające przepisy prawa podatkowego oraz przepisy karno-skarbowe.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób mogą oznaczać swoje przedsiębiorstwo oraz, w jaki sposób informować o swoich produktach i usługach, jak je oznaczać oraz jakie działania mogą ich narazić na ponoszenie odpowiedzialności cywilnej i karnej w związku z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym są nieuczciwe praktyki rynkowe, czym różnią się od czynów nieuczciwej konkurencji oraz jakie sankcje grożą za działania przedsiębiorców wypełniające znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jakie zachowania traktowane są przez UOKiK jako naruszające lub zagrażające konkurencji oraz jakie sankcje grożą za ich popełnienie, w tym m.in. jakie praktyki są traktowane jako ograniczające konkurencję, jakie stanowią praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów oraz jakie postanowienia wzorców umów są niedozwolone.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najnowszych i projektowanych regulacjach, które będą miały wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (możliwość profilowania – w zależności od grupy odbiorców)

Program szkolenia

Dzień pierwszy

 • Zakres odpowiedzialności, obowiązki związane z dokumentacją oraz uregulowania wewnętrzne umożliwiające zarządzanie ryzykiem

  1. Rodzaje odpowiedzialności oraz sankcje w związane z działaniami i zaniechaniami w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  2. Kontrola działalności przedsiębiorcy i jej konsekwencje
  3. Obwiązki związane z prowadzeniem dokumentacji przez przedsiębiorcę
  4. Zarządzanie ryzykiem jako sposób umożliwiających uchronienie się od zaistnienia nieprawidłowości i naruszeń prawa

Dzień drugi

 • Odpowiedzialność wobec organów podatkowych i karno-skarbowych, czyny nieuczciwej konkurencji, nieuczciwe praktyki rynkowe, praktyki ograniczające konkurencje oraz nowe i projektowane regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

  1. Wykroczenia i przestępstwa karno-skarbowe związane z działalnością przedsiębiorcy
  2. Jakie pułapki może nieść faktura VAT?
  3. Zobowiązania podatkowe – zakres odpowiedzialności oraz przesłanki egzoneracyjne
  4. Oznaczenie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy – kilka słów o czynach nieuczciwej konkurencji
  5. Nieuczciwe praktyki rynkowe a czyny nieuczciwej konkurencji – uwagi praktyczne
  6. Nowe i projektowane regulacje mające wpływ na działalność przedsiębiorcy