Słownik pojęć


  Z

Zdolność do czynności prawnej

Zdolność doskutecznego dokonywania czynności prawnych, nabywania praw i zaciągania zobowiązań, czyli zawierania umów i składania oświadczeń woli, wywołujących skutki prawne.
Kodeks cywilny Art. 11.