Słownik pojęć

  U
Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa

Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa, którą regulują nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta, to umowa, w której po jednej stronie występuje przedsiębiorca, a po drugiej konsument. Do zawarcia tej umowy może dojść:

a) w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorcy, przy jednoczesnej obecności obu stron umowy,

b) w lokalu przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

c) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Istotnym cechą, kwalifikującą umowę jako zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa jest to, aby obie strony takiej umowy jednocześnie znajdowały się fizycznie w tym samym miejscu. Brak jednoczesnej obecności stron może nakazywać zakwalifikowanie umowy jako zawartej na odległość, poddanej innej regulacji odnoszącej się do zawierania umów tzw. on-line również w relacji sprzedawca – konsument.

Regulacje dotyczące obowiązków przedsiębiorców przy zawieraniu umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również uprawnienia konsumenta do odstąpienia od takiej umowy znajdują się w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Przedstawiliśmy je w News'ie nr 2 – zasady i tryb zawierania z konsumentami umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Można go znaleźć tutaj: https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/co-nowego-w-prawie/item/1378-nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta-część-druga.html

Podstawa prawna:

  1. Art. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta