Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  A

Administrator danych

Podmiot odpowiedzialny, przedsiębiorca lub inny osoba, która jest uprawniona do pozyskiwania danych, zobowiązana do stosowania odpowiednich technicznych oraz organizacyjnych środków, które zapewnią ochronę przetwarzanych danych w tym osobowych, uwzględniając zagrożenia i rodzaj chronionych danych. W szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pobraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki jakie zastosował w celu ich zabezpieczenia.