Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Warszawa, dnia 4 lipca 2016 r.

Poz. 973

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego
z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 27c ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji o:

1) finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zwanego dalej „1% podatku”, promocji prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku;

2) możliwości albo braku możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych umożliwiających podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego.

§ 2. 1. Promocja prowadzona przez organizacje pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku, w formie:

1) audiowizualnej,

2) wizualnej,

3) dźwiękowej

– zawiera informację o następującej treści: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1:

1) umieszcza się w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;

2) należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

3. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umieszcza się:

1) w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni;

2) w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter.

4. W przypadku promocji prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku, kierowanej do publicznej wiadomości w formie wizualnej obejmującej więcej niż jedną stronę, informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na pierwszej stronie.

5. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest odczytywana w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

§ 3. W przypadku materiałów promocyjnych o rozmiarach uniemożliwiających umieszczenie informacji, o której mowa w § 2 ust. 1, organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację o następującej treści: „Sfinansowano z 1% podatku”.

§ 4. 1. Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej treści:

„Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”.

2. Programy komputerowe uniemożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej treści:

„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, umieszcza się w taki sposób, aby:

1) tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;

2) podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego był poinformowany o możliwości albo braku możliwości dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego;

3) zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, przez zapewnienie spełniania wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.

4. Informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się również na opakowaniu programu komputerowego.

5. Do opakowań programów komputerowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3.

§ 5. Promocja prowadzona przez organizacje pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku, której prowadzenie rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniająca wymagań w nim określonych, może być prowadzona po tym dniu, nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska

 

[1]     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

 

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.