Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu Mikroporady.pl i Wiedza3g.pl

Dział I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym i określa zasady i warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II oraz zasady korzystania z Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl, co zapewnia Usługobiorcy zapoznanie się z nim przed fakultatywnym (dobrowolnym) wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.

 1. Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Usługodawca - oznacza Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010, będącą organizacją pożytku publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
  2. Usługobiorca - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z treści lub Usług udostępnianych przez Serwis Mikroporady.pl oraz Serwis Wiedza3g.pl na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa. 
  3. Usługi – udostępnianie treści lub wykonanie usług, świadczonych w ramach działalności pożytku publicznego, nieodpłatnie bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, oferowanych w Serwisie Mikroporady.pl oraz Serwisie Wiedza3g.pl. Szczegółowy zakres Usług określony został w Dziale II niniejszego Regulaminu.
  4. Serwis Wiedza3g.pl – serwis internetowy dotyczący działalności Usługodawcy umieszczony pod domeną www.Wiedza3g.pl., której administratorem jest Usługodawca. Serwis jest systemem aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów, takich jak umowy, porady, instrukcje, procedury, kazusy i newsy. 
  5. Serwis Mikroporady.pl – serwis internetowy Usługodawcy dotyczący pomocy merytorycznej w zarządzaniu mikro i małą firmą umieszczony pod domeną www.mikroporady.pl., której administratorem jest Usługodawca. Serwis jest systemem aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów, takich jak umowy, porady, instrukcje, procedury, kazusy i newsy. 
  6. Materiały – wszelkie zbiory dokumentów, takie jak umowy, porady, instrukcje, procedury, kazusy, newsy, wzory dokumentów, a także wszelkie algorytmy, elementy, loga/ logotypy, multimedia, nagrania, nazwy, oznaczenia, schematy, symbole, utwory, wizerunki i inne treści niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu Wiedza3g.pl lub Serwisu Mikroporady.pl,
  7. Rejestracja – czynności Usługobiorcy niezbędne dla uzyskania pełnego, bezpłatnego dostępu do treści i wszystkich Usług, w tym otrzymywania Newslettera (Bezpłatnego Biuletynu Aktualizacyjnego). Procedura ta, oparta na zasadzie podwójnego opt-in, wymaga od Usługobiorcy dokonującego rejestracji, zatwierdzenia swojej decyzji o rejestracji przez wejście na stronę Serwisu Mikroporady.pl, do której link otrzyma pocztą elektroniczną. 
  8. Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z treści i wszystkich, w pełnym zakresie Usług. 
  9. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie Usługobiorcy. Hasło w połączeniu z loginem Usługobiorcy upoważnia Usługobiorcę do korzystania z Serwisu Mikroporady.pl, jak również z Serwisu Wiedza3g.pl
  10. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by uzyskać nieograniczony dostęp do Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl 
  11. E-Punkt Konsultacyjny – bezpłatna usługa świadczona przez Serwis Mikroporady.pl na rzecz podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą będących zarejestrowanymi Usługobiorcami w Serwisie Mikroporady.pl lub Serwisie Wiedza3g.pl polegająca na udzieleniu odpowiedzi na indywidualnie zadane, przez zarejestrowanego Usługobiorcę, o którym mowa powyżej, pytanie w następujących kategoriach: Informacja prawna o aktualnym stanie prawnym, Procedura – co i jak zrobić, aby osiągnąć dany cel?, Co się zmieniło w prawie? Zarządzanie mikro firmą, a także udostępnianie na prośbę zarejestrowanego Usługobiorcy, porad i interpretacji związanych ze stosowaniem przepisów przez organy władzy.
  12. Newsletter (Bezpłatny Biuletyn Informacyjny) – bezpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje nowych treściach w Serwisie Mikroporady.pl.
  13. Regulamin – niniejszy dokument, określający m.in. warunki i zasady korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
  14. Polityka prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl, w tym plików cookies. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  16. Dane osobowe – zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  17. Przetwarzanie – zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  18. Profilowanie – zgodnie z RODO oznacza wszystkie formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które mogą wykorzystywać dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Także oznacza to m.in. przetwarzanie zagregowanych danych dla celów statystycznych. Usługodawca dokonuje profilowania tylko na bazie agregowanych danych dla grup Usługobiorców Serwisów. Nie dokonuje w żadnym wypadku profilowania konkretnego oznaczonego co do tożsamości Usługobiorcy.
  19. Administrator   – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010.

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Korzystanie z Serwisu Wiedza3g.pl lub z Serwisu Mikroporady.pl oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Usługobiorcę z Materiałów.
 2. Korzystanie z Serwisu Wiedza3g.pl lub z Serwisu Mikroporady.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie z Serwisu Wiedza3g.pl lub z Serwisu Mikroporady.pl oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 4. Usługodawca świadczy usługi bezpłatnie.
 5. Usługi świadczone przez udostępnienie treści na rzecz Usługobiorcy niezarejestrowanego (bez logowania się) w Serwisie Wiedza3g.pl lub Mikroporady.pl świadczone są w ograniczonym zakresie.
 6. Bez rejestracji Usługobiorca ma dostęp do treści: Instrukcji, Porad, Kazusów i Newsów.
 7. W celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich Usług, w tym wzorów Umów konieczne jest dokonanie Rejestracji.
 8. Usługobiorca, po dokonaniu rejestracji, może korzystać z następujących usług:
  1. Wyszukiwanie treści - wybranie na podstawie słów kluczowych poszukiwanego dokumentu, katalogu, objaśnień pojęć (w „słowniczku”).
  2. Przeglądanie treści - możliwości zapoznania się wedle spisów i skorowidzów z zawartością Serwisu Mikroporady.pl i Serwisu Wiedza3g.pl posługiwanie się funkcjami umożliwiającymi łatwe zapoznanie się z treścią.
  3. Udostępnianie treści - umożliwienie zapoznania się z treścią on-line bezpośrednio na stronie lub po pobraniu dokumentu.
  4. Informowanie - przesyłanie informacji prawnych, orzecznictwa, komentarzy, case’ów i innych, drogą elektroniczną na wskazanych przez Użytkownika adres e-mail o nowościach pojawiających się w Serwisie Mikroporady.pl (dalej jako: „Newsletter” lub „Bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny”) oraz w odpowiedzi na indywidualne zapytanie skierowane w ramach e-Punktu Konsultacyjnego.
  5. Korzystanie z e-Punktu Konsultacyjnego – szczegółowe zasady korzystania z e-Punktu Konsultacyjnego określa Regulamin E-Punktu Konsultacyjnego 
 9. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako obowiązkowe. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się na formularzu rejestracyjnym.
 10. Usługodawca w celu potwierdzenia oświadczenia woli o zamiarze rejestracji w Serwisie Mikroporady.pl stosuje procedurę podwójnej akceptacji („double opt-in”), co oznacza, że po otrzymaniu wypełnionego prawidłowo formularza rejestracyjnego, Usługodawca przesyła Usługobiorcy na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą dokonanie wstępnej rejestracji („opt-in”) wraz z specjalnym linkiem do strony Mikroporady.pl potwierdzającym decyzję o rejestracji, którego aktywacja przez Usługobiorcę przez wejście na stronę Serwisu Mikroporady.pl powoduje poprawne zakończenie procesu rejestracji.
 11. Poprawnie wypełniony i zweryfikowany poprzez procedurę podwójnej akceptacji formularz rejestracyjny jest zapisywany w bazie danych Usługodawcy.
 12. Przesłanie przez Usługobiorcę wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego i następnie potwierdzenie uprzednio wyrażonej woli rejestracji poprzez aktywację linku potwierdzającego otrzymanego za pośrednictwem podanego przy rejestracji adresu email jest równoznaczne z:
  1. zapoznaniem się przez Usługobiorcę z opisem i zakresem Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz warunkami ich świadczenia,
  2. zapoznaniem się przez Usługobiorcę z postanowieniami Regulaminu, w tym Polityki prywatności oraz ich akceptacją, a także zobowiązaniem się do ich przestrzegania,
  3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Usługobiorcę, że wypełnienie formularza jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie niezbędne do otrzymania Loginu oraz Hasła i uzyskania pełnego dostępu do Usług,
  4. złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
  5. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zawartych w formularzu rejestracyjnym, jedynie w granicach i dla udostępnienia treści i w celu świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy oraz dla celów statystycznych.
 13. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudniać, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl. Jeżeli jednak pewne prace przy Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl będą wiązały się z czasową niedostępnością Usług, Usługodawca będzie zawiadamiał Usługobiorcę o planowanych utrudnieniach na co najmniej 7 dni przed planowanymi przerwami technicznymi, wysyłając informację na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym.

Dział III. Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II pkt. 6 Regulaminu są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, Firefox 3.X lub wyższy, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wyższa, Safari 5.x), 
  3. Rozdzielczość ekranu – min. 1024x800,
  4. Włączona obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,
  5. Konto pocztowe e-mail,
  6. Do przeglądania dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl rekomendowany jest program Microsoft Word 2007 lub nowszy (dokumenty można również oglądać w dowolnym innym programie otwierającym pliki w formacie .docx).
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 3. Przy korzystaniu z zasobów Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić zbiorom Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl lub infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do nich.
 4. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług objętych niniejszym Regulaminem. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą niezarejestrowanym dochodzi każdorazowo w przypadku akceptacji Regulaminu, bądź faktycznego skorzystania przez Usługobiorcę z takich Usług.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą zarejestrowanym dochodzi w przypadku skutecznego dokonania rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.
 3. Umowa o świadczenie usług z Usługobiorcą zarejestrowanym może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Usługobiorcy o swoim zamiarze i wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługobiorcy podany w trakcie rejestracji, dając tym samym czas Usługobiorcy na ustosunkowanie się do przyczyn wypowiedzenia.

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca może zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacjiimię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, ze uznał ją za uzasadnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacje bez podania danych, o których mowa w pkt. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

DZIAŁ VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część umowy. 


DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (np. wybór i układ treści, loga/logotypy, nazwy, multimedia, zdjęcia, udostępniane teksty, wzory, etc.). Zawartość Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl podlega ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl może stanowić naruszenie w/w przepisów.
 2. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z dokumentów zawartych w Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl dla własnych potrzeb Usługobiorcy. Jeżeli Usługobiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie z Serwisu Mikroporady.pl oraz z Serwisu Wiedza3g.pl przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl w zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie i służą jedynie celom udostępniania wiedzy, edukacyjnym i korzystania z nich dla swoich potrzeb przez przedsiębiorców przy zastosowaniu należytej zawodowej staranności. Dokumenty dostępne w Serwisie Wiedza3g.pl i w Serwisie Mikroporady.pl nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy. Żadna z informacji nie stanowi także indywidualnej porady w konkretnej sprawie. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych w Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl lub związanych z treścią Regulaminu, proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Usługodawcą:
 2. Za aktualny stan prawny odpowiada Zespół Prawników z Kancelarii Juris. Dokumenty zamieszczone w Serwisie Mikroporady.pl aktualizowane są zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień wskazany na stronie głównej Serwisu Mikroporady.pl
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego korzystania lub dla innych stanów faktycznych wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl, w szczególności przez wykorzystanie wybranych treści dokumentów samodzielnie dostosowanych lub skonfigurowanych do indywidualnej sytuacji, przez Usługobiorcę.
 4. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Usługobiorcę.  
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie www.mikroporady.pl oraz Wiedza3g.pl tj. od dnia - 25 maja 2018 r.

 

Załącznik Nr 1: Polityka Prywatności.

x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.