Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu Mikroporady.pl i Wiedza3g.pl

Dział I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę, Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II oraz zasady korzystania z Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl, co zapewnia Usługobiorcy zapoznanie się z nim przed fakultatywnym (dobrowolnym) wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.

 1. Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Usługodawca - oznacza Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010
  2. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z treści lub Usług udostępnianych przez Serwis Mikroporady.pl oraz Serwis Wiedza3g.pl na mocy niniejszego Regulaminu. 
  3. Usługi – udostępnianie treści lub wykonanie usług, świadczonych nieodpłatnie bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, oferowanych w Serwisie Mikroporady.pl oraz Serwisie Wiedza3g.pl. Szczegółowy zakres Usług określony został w Dziale II niniejszego Regulaminu.
  4. Serwis Wiedza3g.pl – serwis internetowy dotyczący działalności Usługodawcy umieszczony pod domeną www.Wiedza3g.pl, której administratorem jest Usługodawca. Serwis jest systemem aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów, takich jak umowy, porady, instrukcje, procedury, kazusy i newsy. 
  5. Serwis Mikroporady.pl – serwis internetowy Usługodawcy dotyczący pomocy merytorycznej w zarządzaniu mikro i małą firmą umieszczony pod domeną www.mikroporady.pl, której administratorem jest Usługodawca. Serwis jest systemem aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów, takich jak umowy, porady, instrukcje, procedury, kazusy i newsy. 
  6. Rejestracja – czynności Usługobiorcy niezbędne dla uzyskania pełnego, bezpłatnego dostępu do treści i wszystkich Usług. Procedura ta, oparta na zasadzie podwójnego opt-in, wymaga od Usługobiorcy dokonującego rejestracji, zatwierdzenia swojej decyzji o rejestracji przez wejście na stronę Serwisu Mikroporady.pl, do której link otrzyma pocztą elektroniczną. 
  7. Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z treści i wszystkich, w pełnym zakresie Usług 
  8. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie Usługobiorcy,. Hasło w połączeniu z loginem Usługobiorcy upoważnia Usługobiorcę do korzystania z Serwisu Mikroporady.pl, jak również z Serwisu Wiedza3g.pl
  9. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by uzyskać nieograniczony dostęp do Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl 
  10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
  11. Administrator Danych Osobowych - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Usługodawca świadczy usługi bezpłatnie.
 2. Usługobiorca, po dokonaniu rejestracji, może korzystać z następujących usług:
  1. Wyszukiwanie treści - wybranie na podstawie słów kluczowych poszukiwanego dokumentu.
  2. Przeglądanie treści - możliwości zapoznania się wedle spisów i skorowidzów z zawartością Serwisu Mikroporady.pl i Serwisu Wiedza3g.pl posługiwanie się funkcjami umożliwiającymi łatwe zapoznanie się z treścią.
  3. Udostępnianie treści - umożliwienie zapoznania się z treścią bezpośrednio na stronie lub po pobraniu dokumentu.
  4. Informowanie - przesyłanie informacji prawnych, orzecznictwa, komentarzy, case’ów i innych, drogą elektroniczną na wskazanych przez Użytkownika adres e-mail o nowościach pojawiających się w Serwisie Mikroporady.pl (dalej jako: „Newsletter”).
 3. Bez rejestracji Usługobiorca ma dostęp do treści: Instrukcji, Porad, Kazusów i Newsów.
 4. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudniać, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl. Jeżeli jednak pewne prace przy Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl będą wiązały się z czasową niedostępnością Usług, Usługodawca będzie zawiadamiał Usługobiorcę o planowanych utrudnieniach na co najmniej 7 dni przed planowanymi przerwami technicznymi, wysyłając informację na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym.

Dział III. Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II pkt. 3 Regulaminu są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, Firefox 3.X lub wyższy, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wyższa, Safari 5.x), 
  3. Rozdzielczość ekranu – min. 1024x800,
  4. Włączona obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,
  5. Konto pocztowe e-mail,
  6. Do przeglądania dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl rekomendowany jest program Microsoft Word 2007 lub nowszy (dokumenty można również oglądać w dowolnym innym programie otwierającym pliki w formacie .docx).
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług
 3. Przy korzystaniu z zasobów Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić zbiorom Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl lub infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do nich.
 4. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl . W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług objętych niniejszym Regulaminem. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez dokonanie rejestracji w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym momencie. 3.. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Usługobiorcy o swoim zamiarze i wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługobiorcy podany w trakcie rejestracji, dając tym samym czas Usługobiorcy na ustosunkowanie się do przyczyn wypowiedzenia.

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca może zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, ze uznał ją za uzasadnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacje bez podania danych, o których mowa w pkt. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

DZIAŁ VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Podczas rejestracji do Serwisu Mikroporady.pl lub Serwisu Wiedza 3g.pl Usługobiorca podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, Hasło, informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej, województwo -poprzez zarejestrowanie oraz korzystanie z Usług, jak również po zaznaczeniu odpowiedniego pola dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych”.
 2. Administratorem Danych Osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Usługobiorcę podczas rejestracji jest Usługodawca. Dane te Usługodawca przetwarzać będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu, wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług (w tym związanych z rozpatrywaniem reklamacji, prowadzenia statystyk), marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz zachowania i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę a także – pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód – w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celów
 3. Usługodawca oświadcza, że stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych . Usługodawca oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
 4. Usługodawca oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Usługodawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych.
 7. Usługodawca wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Usługobiorcy, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 8. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy, lepszego dopasowania Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl do potrzeb Usługobiorców, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 9. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: http://mikroporady.pl/polityka-cookies
 10. Po zakończeniu korzystania z Usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać wyżej wymienionych danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług. Usługodawca usunie w przypadku rozwiązania umowy wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.


DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (np. wybór i układ treści, loga/logotypy, nazwy, multimedia, zdjęcia, udostępniane teksty, wzory, etc.). Zawartość Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl podlega ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl może stanowić naruszenie w/w przepisów.
 2. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z dokumentów zawartych w Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl dla własnych potrzeb Usługobiorcy. Jeżeli Usługobiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie z Serwisu Mikroporady.pl oraz z Serwisu Wiedza3g.pl przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl w zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie i służą jedynie celom informacyjnym. Dokumenty dostępne w Serwisie Wiedza3g.pl i w Serwisie Mikroporady.pl nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy. Żadna z informacji nie stanowi także indywidualnej porady w konkretnej sprawie. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych w Serwisie Mikroporady.pl oraz w Serwisie Wiedza3g.pl lub związanych z treścią Regulaminu, proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Usługodawcą:
 2. Za aktualny stan prawny odpowiada Zespół Prawników z Kancelarii Juris. Dokumenty zamieszczone w Serwisie Mikroporady.pl aktualizowane są zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień wskazany na stronie głównej Serwisu Mikroporady.pl
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego lub dla innych stanów faktycznych wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl, w szczególności przez wykorzystanie wybranych treści dokumentów dostosowanych lub skonfigurowanych do indywidualnej sytuacji przez Usługobiorcę.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie www.mikroporady.pl oraz Wiedza3g.pl tj. od dnia 24 października 2013 roku

x

baner rozlicz pit za 2017