Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Regulamin udostępniania Informacji i Porad w systemie E-Punktu Konsultacyjnego w ramach serwisu Mikroporady.pl

Dział I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne udostępniania przez Dostawcę informacji i porad drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II oraz zasady korzystania z E- Punktu Konsultacyjnego, znajdującego się w Serwisie Mikroporady.pl. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Mikroporady.pl, co umożliwia zapoznanie się z nim przed wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.

 1. Usługa udostępniania Informacji i Porad w systemie E-Punktu Konsultacyjnego w ramach Serwisu Mikroporady.pl jest dostępna dla zarejestrowanych Usługobiorców Serwisu Mikroporady.pl.
 2. Warunkiem skorzystania z Usług jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja się niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Serwis Mikroporady.pl – serwis internetowy dotyczący pomocy merytorycznej w zarządzaniu mikro i małą firmą umieszczony pod domeną www.mikroporady.pl, której administratorem jest Dostawca. Serwis jest systemem aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów, takich jak wzory umów, porady, instrukcje, regulaminy, procedury, kazusy i newsy dostępnych bezpłatnie, a skierowanych do mikro i małych przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

b. E- Punkt Konsultacyjny – Punkt Konsultacyjny w Serwisie Mikroporady.pl, za pomocą którego Dostawca bezpłatnie udostępnia w Serwisie Informacje i porady w zakresie wymienionym w Dziale II Regulaminu na rzecz mikro i małych przedsiębiorców oraz osób zamierzających prowadzić działalności gospodarczą zarejestrowanych jako użytkownicy w Serwisie Mikroporady dla celów edukacyjnych na podstawie pytań przez nich zadanych.

c. Dostawca - oznacza Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, właściciela serwisu Mikroporady.pl i E-Punktu Konsultacyjnego, z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

d. Korzystający - oznacza osobę pełnoletnią, mikro lub małego przedsiębiorcę, lub osobę zamierzającą założenie własnej działalności gospodarczej, która korzysta z treści udostępnionych przez E-Punkt Konsultacyjny za pośrednictwem Serwisu Mikroporady.pl na mocy niniejszego Regulaminu.

e. Administrator   – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010, właściciel strony www.mikroporady.pl

f. Udostępnianie informacji i porad w systemie E-Punktu Konsultacyjnego – bezpłatne informacje lub porady udostępniane powszechnie przy pomocy Serwisu w ramach E - Punktu Konsultacyjnego, bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość). Szczegółowy zakres udostępnianych informacji i porad określony został w Dziale II niniejszego Regulaminu.

g. Rejestracja – czynności Korzystającego niezbędne dla uzyskania pełnego, bezpłatnego dostępu do treści informacji i porad. Procedura ta, oparta na zasadzie podwójnego opt-in, wymaga od dokonującego rejestracji, zatwierdzenia swojej decyzji o rejestracji przez wejście na stronę Serwisu Mikroporady.pl, do której link otrzyma pocztą elektroniczną.

h. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie Korzystającemu. Hasło w połączeniu z loginem Korzystającego upoważnia go do korzystania z E - Punktu Konsultacyjnego oraz Serwisu Mikroporady.pl

i. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Korzystającego, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by uzyskać nieograniczony dostęp do E - Punktu Konsultacyjnego oraz Serwisu Mikroporady.pl

j. Formularz – dokument elektroniczny, który wypełnia Korzystający celem skorzystania z Usługi - uzyskania informacji bądź porady. Formularz dostępny jest pod adresem internetowym https://mikroporady.pl/helpdesk.html?task=ticket.add

k. Wezwanie do uzupełnienia – czynność, którą może podjąć Dostawca w przypadku zaistnienia potrzeby uzupełnienia danych lub skonkretyzowanie pytania przez Korzystającego.

l. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z treści porad udostępnianych przez Dostawcę drogą elektroniczną.

4. Ponadto w pozostałym zakresie obowiązują znaczenia pojęć, które są definiowane w Regulaminie serwisu oraz w Polityce prywatności Dostawcy.

Dział II. Rodzaje i zakres informacji i porad świadczonych w oparciu o Regulamin

1. Dostawca udostępnia informacje i porady bezpłatnie w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Korzystający, po dokonaniu rejestracji oraz po wypełnieniu Formularza, może korzystać na zasadach ogólnych, samodzielnie lub z innymi z informacji i porad w zakresie informacji o aktualnym stanie prawnym, procedurach bądź zmianach w prawie – w formie pisemnej, na podany adres e-mail. 

3. Informacje i porady obejmują uzyskiwanie odpowiedzi na zadane konkretne pytanie w następujących kategoriach:
- Informacja prawna o aktualnym stanie prawnym,
- Co się zmieniło w prawie?

4. Informacje i Porady w zakresie wskazanym powyżej obejmują prawo pracy, prawo w Internecie, prawo działalności gospodarczej oraz start – upy. Udzielający informacji i porad to osoby bądź podmioty współpracujące z Dostawcą z wieloletnią doświadczeniem zawodowym o wysokich kwalifikacjach.

5. Dostawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi wyłącznie na taki temat i w takim zakresie, jak zostało sformułowane literalne brzmienie pytania skierowanego do Dostawcy. 

6. Dostawca ma prawo odmówić Korzystającemu rejestracji lub zadania pytania bez podania przyczyny oraz może w każdej chwili zablokować dostęp Korzystającego do informacji i porad bez uprzedniego powiadamiania.

Dział III. Sposób uzyskania informacji lub porady. 

1. Korzystający celem uzyskania informacji lub porady wypełnia formularz „Proszę o bezpłatną informację, poradę ” znajdujący się pod linkiem https://mikroporady.pl/helpdesk.html?task=ticket.add W formularzu znajdują się obowiązkowe pola, które Korzystający wypełnia w następujący sposób, iż:

a. w polu „Wybierz kategorię” - z listy wybiera odpowiednią kategorię tematyczną, jakiej dotyczy pytanie Korzystającego,

b. w polu „Temat” – wpisuje temat swojego pytania.

c. w polu „Nazwa Firmy” – wpisuje nazwę swojej firmy,

d. w polu „Adres firmy” – wpisuje dokładne dane teleadresowe, ulicę, nr domu, kod pocztowy i miejscowość.

e. w polu „NIP” – wpisuje nr NIP swojej firmy,

f. w polu „Telefon” – wpisuje nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Korzystającym

g. w polu „Regulamin” – akceptuje Regulamin E-Punktu Konsultacyjnego

h. w polu „Wiadomość: - opisuje pytanie.

i. w polu „Załączniki” – ma możliwość dołączenia ewentualnej dokumentacji związanej z pytaniem– maksymalnie 5 plików w formacie: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, txt. 

2. Korzystający przesyła do Dostawcy pytanie poprzez naciśnięcie pola „Wyślij zapytanie”. Na adres mailowy podany przy rejestracji do Serwisu Mikroporady otrzymuje potwierdzenie otrzymania zapytania przez Dostawcę wraz z linkiem do pełnej treści zadanego pytania.

3. Udzielenie informacji lub porady na pytanie polega na umieszczeniu przez Dostawcę tekstu odpowiedzi na pytanie w indywidualnym koncie Korzystającego w E-Punkcie Konsultacyjnym lub w załączonym pliku w formacie doc, docx, pdf.

4. Do treści porad Dostawca może dołączyć inne dokumenty, w szczególności orzeczenia sądów lub innych organów, jeśli mają one związek z treścią odpowiedzi.

5. Dostawca, po wypełnieniu formularzu przez Korzystającego, przyjmuje zgłoszenie pytania bądź wzywa Korzystającego do uzupełnienie danych lub skonkretyzowanie pytania.

6. Dostawca przesyła Korzystającemu, w drodze mailowej, przygotowaną odpowiedź w terminie do 7-u dni.

7. Za zgodność z prawem udzielanych porad i informacji odpowiadają Dostawca oraz osoby i organizacje współpracujące z Dostawcą w tym zakresie. Dostawca oraz osoby i organizacje współpracujące z Dostawcą nie odpowiadają za poprawność udzielanych porad i informacji w przypadku przekazania przez Korzystającego nieprawdziwych lub niepełnych informacji dotyczących stanu faktycznego mającego być przedmiotem udzielanej porady, bądź informacji.

8.  Korzystający mają prawo do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Serwisie Mikroporady.pl materiałów wyłącznie w zakresie użytku własnego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.

9. Jeżeli informacje podane przez Korzystającego w Formularzu są niekompletne lub nie pozwalają na udzielenie informacji lub porady prawnej w całości lub części albo udzielenie porady wymaga nadesłania przez Korzystającego dokumentów, Dostawca poprosi Korzystającego o uzupełnienie informacji lub nadesłanie dokumentów.

10. Zakres udzielanych informacji i porad jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Korzystającego w pytaniu pierwotnym oraz zawarte w nim pytania zadane przez Korzystającego dotyczące stanu faktycznego lub prawnego.

11. Korzystającemu przysługuje prawo do zadania jednego pytania dodatkowego, o ile mieści się ono w granicach pytania pierwotnego i stanie faktycznym na dzień zadania pytania pierwotnego. Pytanie dodatkowe służy wyjaśnieniu wątpliwości, jakie Korzystający powziął w wyniku udzielenia porady.

Dział IV. Udostępnianie treści informacji i porad 

Dostawca będzie udzielał informacji i porad zgodnych z aktualnym porządkiem prawnym. Dostawca poinformuje w miarę możliwości Korzystającego o rozbieżnościach, co do możliwych interpretacji danych przepisów prawnych.

Dział V. Publikacja treści pytania i udzielonej informacji lub porady 

1. Dostawca będzie opublikował w Serwisie Mikroporady.pl zarówno treści zadanego pytania, jak i udzielonej informacji lub porady dla celów edukacyjnych.

2. Treść, o której mowa w ust. 1., jest dostępna w Serwisie w ramach korzystania z informacji i porad udzielanych przez E-Punkt Konsultacyjny.

3. Publikacja pytania następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Korzystającego (m.in. zmiana nazwy Firmy, kwot, miejsca, czasu, imion i nazwisk).

Dział VI. Warunki udostępniania treści porad i informacji

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z E-Punktu konsultacyjnego:

a. Połączenie z siecią Internet,

b. Przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, Firefox 3.X lub 
wyższy, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wyższa, Safari 5.x),

c. Rozdzielczość ekranu – min. 1024x800,

d. Włączona obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,

e. Konto pocztowe e-mail.

2. Dostawca informuje, a Korzystający przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Korzystającego, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Korzystającego wirusami.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Korzystającego treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu Mikroporady.pl. W razie otrzymania przez Dostawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Korzystającego, Dostawca może uniemożliwić dostęp do Konta Korzystającego. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Dostawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym), Korzystającego o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

DZIAŁ VII. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

1. Do zawarcia umowy udostępniania informacji lub porady dochodzi poprzez zadanie pytania wypełniając Formularz.

2. Umowa udostępniania informacji lub porady może zostać rozwiązana przez Korzystającego w dowolnym momencie.

3. Dostawca ma prawo rozwiązać umowę udostępniania informacji lub porady bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Korzystającego istotnych postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Mikroporady.pl,

b. umieszczania przez Korzystającego treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

c. wykorzystywania przez Korzystającego treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,

d. udzielenia niepełnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu lub w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia.

e. jeśli uzna, że udzielenie porady lub informacji wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do udzielenia informacji lub porady.

Jednocześnie Dostawca zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Korzystającego o swoim zamiarze i wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail Korzystającego podany w trakcie rejestracji.

4. Umowa wygasa po przekazaniu odpowiedzi w postaci informacji lub porady na adres mailowy Korzystającego.

5. Korzystający ma prawo do wglądu do swoich danych zawartych w formularzu („Proszę o bezpłatna informację/ poradę”) oraz ich zmiany poprzez przesłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub wysłanie listu poleconego na adres Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem „E-Punkt Konsultacyjny”.

6. Korzystający ma obowiązek:

a. przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad kultury podczas korzystania z sieci Internet.

b. podania w Formularzu danych zgodnych z prawdą.

c. korzystania z E-Punktu Konsultacyjnego zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

7. Korzystającemu nie wolno:

a. wykorzystywać Serwis Mikroporady.pl i E-Punktu Konsultacyjnego do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym, dobrymi obyczajami oraz etykietą.

b. umieszczać w Serwisie Mikroporady i E-Punkcie Konsultacyjnym treści i materiałów reklamowych,

c. zakłócać funkcjonowanie Serwisu Mikroporady.pl i E-Punktu Konsultacyjnego za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania.

d. umieszczać w Serwisie Mikroporady i E-Punkcie Konsultacyjnym informacji naruszających prywatność lub inne prawa jakichkolwiek osób lub jednostek organizacyjnych, naruszając zasady uczciwej konkurencji, zawierających treści powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe, a także zabronione przez prawo lub godzące w przekonania światopoglądowe lub religijne.

DZIAŁ VIII. Reklamacje

1. Wszelkie ewentualne reklamacje Korzystający może zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Dostawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacjiimię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail Korzystającego.

3. Dostawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeśli w tym terminie Dostawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, ze uznał ją za uzasadnioną.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Reklamacje bez podania danych, o których mowa w pkt. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

DZIAŁ IX. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych dla Serwisu Mikroporady.pl znajdują zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w ramach Usługi E-Punktu Konsultacyjnego. Zasady te zostały uregulowane w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik do Regulaminu Serwisu Mikroporady.pl.

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności Usługi E-Punktu Konsultacyjnego realizowanej w ramach Usług świadczonych dla zarejestrowanych Usługobiorców Serwisu Mikroporady.pl.
 2. Administratorem w stosunku do informacji i danych osobowych podawanych przez Korzystającego podczas rejestracji jest Dostawca, czyli Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr B. Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010.
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Janusz Kosakowski (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , adres korespondencyjny: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki).
 4. Podczas rejestracji do E-Punktu Konsultacyjnego w Serwisie Mikroporady.pl Korzystający podaje następujące dane osoboweimię i nazwisko, nazwę firmy, adres firmy, nr nip, nr telefonu adres e-mail, hasło.
 5. Korzystający wypełniając formularz E-Punktu Konsultacyjnego może także przekazać dane osobowe zawarte w dobrowolnie przekazanych dokumentach, w celu udzielenie przez Dostawcę porady lub informacji prawnej.
 6. Dane osobowe przekazane przez Korzystającego za pośrednictwem formularza E-Punktu Konsultacyjnego przetwarzane są w celu wykonania przez Dostawcę (Administratora) umowy o świadczenie usług. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 7. Ponadto Dostawca (Administrator) Po drugie przetwarza dane osobowe Korzystającego w celu zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści Usług świadczonych przez Dostawcę (w tym analizowania i profilowania zagregowanych danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Dostawcy.). Prawnie uzasadniony interes Dostawcy polega na konieczności dostosowania zawartości Serwisu Mikroporady.pl preferencji Usługobiorców (Użytkowników) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także konieczność tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Usługobiorcy (Użytkownicy) korzystają z Serwisu i na tej podstawie m.in. przygotowywać takie treści, które cieszą się największym zainteresowaniem lub na które jest największe zapotrzebowanie.
 8. Dostawca (Administrator) przetwarza dane osobowe odpowiednio je agregując także w celu prowadzenia misji edukacyjnej przez formy marketingu dotyczącego produktów Dostawcy lub Zaufanych partnerów (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach misji edukacyjnej i marketingowych, a także w celu przesyłania Newslettera do osób niezarejestrowanych w Serwisie Mikroporady.pl). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.
 9. Szczegółowe Informacje dotyczące m.in. okresu przechowywania danych osobowych, odbiorców danych osobowych, praw Korzystającego, tj. m.in. prawa żądania dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także możliwości zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania danych oraz wycofania udzielonej zgody na  przetwarzanie danych, jak również prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO),a także informacje o ciasteczkach, danych eksploatacyjnych, czy bezpieczeństwa przetwarzanych danych zostały opisane w Polityce prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Mikroporady.pl i znajdują bezpośrednie zastosowanie również do Usługi E-Punktu Konsultacyjnego świadczonej w ramach Serwisu Mikroporady.pl dla zarejestrowanych Usługobiorców tego Serwisu.
 10. Po zakończeniu korzystania z udostępnionych treści porad i informacji przez Korzystającego, Dostawca nie będzie przetwarzać wyżej wymienionych danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług. W przypadku rozwiązania umowy Dostawca usunie wszelkie oznaczenia identyfikujące Korzystającego oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Korzystający, chyba że Korzystający wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

  DZIAŁ X. Poufność i odpowiedzialność

  1. Dostawca zachowuje poufność udostępnionych w Formularzu lub w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia danych lub informacji.

  2. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby informacje otrzymane przy pomocy E-Punktu Konsultacyjnego opracowane zostały rzetelnie, w sposób bezstronny, z poszanowaniem praw Korzystających i przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ekspertów udzielających porad.

  3. Wszelkie informacje oraz dane umieszczone w Serwisie Mikroporady.pl mają służyć celom informacyjnym i edukacyjnym mającym pomóc mikro i małym przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej lub jej rozpoczynaniu.

  4. Dostawca i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Mikroporady.pl i E-Punktu Konsultacyjnego zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora czy Dostawcy, a w szczególności z przyczyn technicznych, jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z powodu siły wyższej.

  b. jakiejkolwiek szkody Korzystającego spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,

  c. wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z przyczyn niezależnych od Administratora,

  d. zaprzestania świadczenia w dowolnym czasie Usługi dostępnej w serwisie Mikroporady.pl bez uprzedzenia i podania jakiejkolwiek przyczyny,

  e. jakiejkolwiek straty, w tym utratę zysków, poniesione przez Korzystającego wynikające z niekompletnych lub błędnych informacji dotyczących informacji zmieszczonych w serwisie Mikroporady.pl.

  5. Dostawca i Administrator zastrzega sobie prawo do:

  a. wysyłania do Korzystających wiadomości związanych z funkcjonowaniem Serwisu Mikroporady.pl i E-Punktu Konsultacyjnego,

  b. zmiany siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej lub treści formularzy w Serwisie Mikroporady.pl i E-Punkcie Konsultacyjnym.

  c. w przypadku rozbudowy Serwisu Mikroporady.Pl bądź E-Punktu Konsultacyjnego wyłączenia dostępności do nich bez uprzedzenia podania przyczyny.

  6. Dostawca i Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Korzystających informacji za pośrednictwem E-Punktu Konsultacyjnego i Serwisu Mikroporady.pl, w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie. 

  DZIAŁ XI. Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści uzyskanych za pomocą E-Punktu Konsultacyjnego, jak i pism, opinii, projektów lub podobnych opracowań, o których mowa w Dziale II niniejszego Regulaminu, zwanych dalej łącznie „Utworami”, należą do Dostawcy lub podmiotów współpracujących z Dostawcą.

2. Autorskie prawa majątkowe do Utworów podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) . Żaden z Utworów w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody Dostawcy . Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Dostawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną, jak i karną.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Postanowienia ust. 2-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy autorskie prawa majątkowe do Utworów należą w całości lub w części do Dostawcy bądź podmiotów współpracujących z Dostawcą.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do ochrony autorskich praw osobistych Doradcy oraz osób i organizacji współpracujących z Dostawcą do Utworów.

6. Dostawca udziela Korzystającemu licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z udzielonej informacji lub porady prawnej dla potrzeb własnej działalności.

DZIAŁ XII. Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem  25 maja 2018 r. Administrator: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
Grodzisk Mazowiecki, 25 maja 2018 r.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.