Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Sporadyczne zamówienia na wykonywanie usług

Pytanie z dnia 22 lipca 2018

E-punkt: Sporadyczne zamówienia na wykonywanie usług.

Pytanie: W jaki sposób można wykonywać usługi bez konieczności zakładania działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 3 Prawa Przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Natomiast art. 5 Prawa przedsiębiorców, reguluje kwestie związane z działalnością nierejestrowaną. Zgodnie z jego treścią nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy (poprzedzających) nie wykonywała działalności gospodarczej.

Wobec powyższego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej jeżeli w ciągu każdego miesiąca, w którym świadczymy usługi przychód nie przekroczy 1050 zł (tj. 50% minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto) oraz jeżeli wcześniej nie prowadziliśmy działalności gospodarczej (tj. przez ostatnie 60 m-cy).

W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku odprowadzania jakichkolwiek składek ZUS, zarówno społecznych czy zdrowotnych z uwagi na to, iż taka działalność nie podlega obowiązkowi rejestracyjnemu. Jednakże prowadzenie takiej działalności nie będzie zwalniać z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów. Przychody z prowadzenia działalności nierejestrowanej nie są zwolnione od podatku. Osoba prowadząca taką działalność nie odprowadza okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy. Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów należy wskazać w rocznym zeznaniu PIT-36.

Zwrócić należy również uwagę, że  zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 Ustawy Prawo przedsiębiorców w przypadku jeżeli przychód należny z działalności, przekroczy kwotę 50% minimalnego wynagrodzenia to działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu. W takim przypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą nierejestrowaną składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu.

Wskazać również należy, ze w kwestii działalności nierejestrowanej należy się odnieść do definicji działalności gospodarczej zawartej w art 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z, którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe oznacza to, że nawet w sytuacji, kiedy na gruncie Prawa przedsiębiorców prowadzona działalność nie będzie działalnością gospodarczą, to na gruncie ustawy o VAT działalnością gospodarczą w jej rozumieniu może już być. Jednakże osoby prowadzące działalność nierejestrową co do zasady, z uwagi na wysokość obrotu, są objęte zwolnieniem podmiotowym na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zgodnie, z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Wyłączenia od prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego są zawarte art. 113 ust. 13 pkt 1 – 2 ustawy o VAT, obejmują one m.in. osoby świadczące usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie oraz niektóre przypadki dostawy towarów.

Koniecznie trzeba pamiętać, że choć działalność nierejestrowana nie podlega rejestracji w CEIDG i nie wiąże się z opodatkowaniem VAT to nie oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie zobowiązany rejestrować czynności, których w ramach działalności dokonuje. Wynika z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za każdy dzień, dokonując wpisów nie później jednak, niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Taka ewidencja, którą zobowiązany będzie prowadzić przedsiębiorca nierejestrowy jest to tak zwany uproszczony rejestr sprzedaży. Przedsiębiorca powinien ujmować w nim sprzedaż za każdy dany dzień, ujmując w rejestrze nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Ewidencja ma na celu umożliwienie określenia momentu ewentualnego przekroczenia limitu zwolnienia podmiotowego na gruncie VAT. Uproszczony rejestr sprzedaży powinien zawierać co najmniej datę sprzedaży, wartość sprzedaży oraz narastającą wartość sprzedaży.

Działalność nierejestrowana ma wiele zalet jak chociażby brak konieczności zgłaszania działalności w CEIDG, urzędzie skarbowym czy GUS. Jeżeli myślimy o świadczeniu usług, ale raczej w formie dorywczej czy okazjonalnej, to warto przemyśleć kwestię prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Dokonywanie czynności świadczenia usług powtarzających się w celach zarobkowych, może następować bez zgłoszenia tego faktu w CEIDG, jeżeli występuje tylko w ramach tej działalności niezarejestrowanej (w jej granicach).

Stan sprawny na 29 lipca 2018 r.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221);
  2. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)

     

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.