Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Otwarcie działalności gospodarczej przez cudzoziemca

Pytanie z dnia 14 czerwca 2018

Pytanie: Czy obywatel Białorusi może rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce?

I. Co do zasady niektórzy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Powyższe oznacza, że mogą oni podejmować oraz prowadzić taką każdą działalność w formie, która jest zgodna z polskim prawem.

Zgodnie z art. 4 ust 1 Ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby zagraniczne z państw członkowskich UE mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Natomiast obywatele innych państw niż państwa członkowskie UE, zgodnie z art. 4 ust 2 ww. ustawy mogą podejmować działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli:

 1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. zezwolenie na pobyt stały,
 2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 3. zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa:
 • w art. 144 ustawy o cudzoziemcach tj. w celu kształcenia się na studiach,
 • art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach tj. w celu połączenia się z rodziną,
 • lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach tj. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium, zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium RP studia lub szkolenie zawodowe, wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP, lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 3, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć,
 1. status uchodźcy,
 2. ochronę uzupełniającą,
 3. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 4. zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 1. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 2. posiadają ważną Kartę Polaka,
 3. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin (tj. członek rodziny - cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE: małżonka obywatela UE, bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi,
 4. przebywają na terytorium RP na podstawie:
 • art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach (tj. umieszczenie przez wojewodę w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy),
 • art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach (tj. pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna) lub
 • na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g niniejszej ustawy.

Spełniając którykolwiek z powyższych kryteriów obywatele innych państw niż państwa członkowskie UE, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

II. Trzeba również wskazać, że cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej np. którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, czy też przebywają za granicą, a rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga ich fizycznej obecności w Polsce, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą jednak wyłącznie w formie:

 • spółki komandytowej, 
 • spółki komandytowo-akcyjnej ,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,
 • spółki akcyjnej,
 • a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Podkreślenia wymaga, że cudzoziemiec, który planuje jedynie założenie jednej z ww. spółek nie musi posiadać pozwolenia na pobyt w Polsce z uwagi na to, że będzie jedynie „właścicielem”, a raczej wspólnikiem współwłaścicielem majątku firmy i co do zasady jego obecność w Polsce nie będzie wymagana. Jeżeli natomiast cudzoziemiec będzie planował wykonywanie w firmie, której jest właścicielem określonej pracy np. zarządzanie nią, także jako komplementariusz to w takim wypadku będzie musiał wskazać jedną z podstaw z art. 4 ust 2 ww. ustawy lub uzyskać pozwolenie na pracę na określonym stanowisku mając podstawę do pobytu w Polsce.

Ważne: Umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. Dlatego tez warto sprawdzić czy w stosunku do państwa z którego pochodzi cudzoziemiec nie obowiązuje umowa międzynarodowa. Powyższą informację można sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://traktaty.msz.gov.pl/

III. Natomiast gdy chodzi o procedury związane z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt stały to zgodnie z art. 195 ust 1 ustawy o cudzoziemcach, zezwolenia cudzoziemcowi na czas nieoznaczony udziela się na jego wniosek jeżeli:

 1. jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:
 1. urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 2. urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, lub
 1. jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub
 2. jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe, lub
 3. pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub
 4. jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego i:
 1. przebywał na terytorium RP bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,
 2. współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego,
 3. ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, lub
 1. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż:
 1. 5 lat w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
 2. 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3, lub
 1. udzielono mu na terytorium RP azylu, lub
 2. posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

 

IV. Trzeba tu również wskazać podstawy do uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz spełnione są następujące warunki:

 1. cudzoziemiec posiada:
 1. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 3. zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych;
 1. cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
 2. podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:
 1. w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 2. wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych w lit. a lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

 

V. Co do czynności związanych z rejestracją działalności gospodarczej przez cudzoziemca, to następują one na takich samych zasadach jak w przypadku obywatela Polskiego. A mianowicie w procedurze dokonania wpisu (drogą tradycyjną, on-line, za pośrednictwem formularza elektronicznego) w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Po takim wpisie cudzoziemiec staje się przedsiębiorcą tak samo jak obywatel Polski (patrz bliżej na stronie www.mikroporady.pl)

W przypadku cudzoziemców, którzy chcą złożyć wniosek o wpis on-line, a nie posiadają podpisu elektronicznego, numeru NIP lub numeru PESEL będą zobowiązani do potwierdzenia swojego założonego konta na stronie CEIDG w urzędzie miasta/gminy. Jeżeli natomiast przyszły przedsiębiorca (cudzoziemiec) nie posiada numeru PESEL, będzie zobowiązany do okazania upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo wraz z dokumentem stwierdzającym przesłankę z art. 4 ust 2 przedstawioną w pkt I.

Więcej na temat jak rozpocząć działalność gospodarczą znajdziesz pod adresem Pierwsze kroki w biznesie.

Ważne: Warto zaznaczyć, że prowadząc działalność gospodarczą w Polsce cudzoziemiec może ubiegać się o wyrobienie wizy do Polski. W takim przypadku do wniosku o wyrobienie wizy oprócz standardowych dokumentów należy złożyć dokumenty, które będą potwierdzać prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, np., wpis do KRS, potwierdzoną notarialnie umowę spółki, zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami.

Przed uruchomieniem własnej działalności lub złożeniem wniosku o np. pobyt stały czy też czasowy warto również skontaktować się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji.

Stan prawny na dzień 20.06.2018 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.0.649);
 2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2017.0.2206);
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.0.647);
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.0.646);
 5. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.0.986);
 6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.0.1577).

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.