Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a rejestracja działalności gospodarczej

Pytanie z dnia 20 lutego 2018

Zapytanie: Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a rejestracja działalności gospodarczej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to dokument, określający warunki środowiskowe realizacji wskazanego w decyzji przedsięwzięcia. Określa więc warunki, które muszą zostać spełnione aby dana inwestycja mogła zostać zrealizowana aby jak najmniej mogła oddziaływać na środowisko.

Decyzja środowiskowa to decyzja administracyjna, rozstrzygająca, co do określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji konkretnego przedsięwzięcia, która w wielu przypadkach stanowi niezbędny warunek kontynuacji procesu inwestycyjnego.

Decyzja wydawana jest dla konkretnego Inwestora podejmującego realizje danej inwestycji.

Decyzja może zostać wydana na wniosek osoby prywatnej, jednakże jeżeli po jej wydaniu Inwestor będzie chciał dokonać przeszatłcenia i realizować przedsięwzięcie pod inną formą prawną np. Rejestrując swoją działalność jako jednoosobową działalność gospodarczą bądź inną forme prawną (np. Jednoosobowa spółka z o.o) o zmianę/cesję uzyskanej decyzji. W aktualnym stanie prawnym ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń z których wynikałby zakaz przejścia prawa z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot w całości lub w zakresie części planowanego przedsięwzięcia, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji, oczywiście po spełnieniu warunków t.j w zw. z cesją, przelewem pod tytułem ogólnym (sukcjesja uniwersalna).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić przed uzyskaniem decyzji inwestycyjnych takich jak m.in.:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę;
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
 • decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • niektóre koncesje i decyzje wydawanych na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • pozwolenie wodnoprawne na regulację wód,
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych;
 • pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód;
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny;
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • decyzja o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • decyzja o zezwoleniu na założenie lotniska;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Decyzja środowiskowa jest wydawana na wniosek inwestora. Po złożeniu wniosku zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Składając wniosek inwestor powinien dołączyć do niego następujące dokumenty (obowiązkowe):

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);
 • karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów  i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokurypłatne z góry, na rachunek organu:

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257),
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017.1405)

Stan prawny na: 21 lutego 2018 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.