Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nie poinformowanie klienta, będącego konsumentem, przez pośrednika nieruchomości o prawie odstąpienia od umowy

Pytanie z dnia 7 grudnia 2017

Przedstawiony problem: Nie poinformowanie klienta, będącego konsumentem, przez pośrednika nieruchomości o prawie odstąpienia od umowy.

Odpowiedź na problem prawny:

W sytuacji, gdy umowa pośrednictwa zawierana jest poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w mieszkaniu, które klient chce kupić od pośrednika) lub na odległość (np. przez stronę internetową), pośrednik ma obowiązek zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta, poinformować swojego klienta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
 • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu.

Ustawa o prawach konsumenta nie przewiduje co do zasady ogólnej sankcji za naruszenie przez pośrednika obowiązków informacyjnych wynikających z art. 12 ustawy. Nie będzie więc sankcji niedojścia umowy do skutku lub sankcji nieważności umowy w związku z niewykonaniem obowiązków informacyjnych. Jednakże należy brać pod uwagę ogólną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia umowy oraz  art. 29 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, który przewiduje negatywne skutki naruszenia niektórych obowiązków informacyjnych tj. jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27 ustawy, czyli od upływu ostatniego dnia ustawowego terminu na odstąpienie przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, który wynosi 14 dni.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W związku z tym prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało konsumentowi, gdy zostaną spełnione łącznie  dwie przesłanki tj:

 • konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci on prawo do odstąpienia od umowy oraz
 • została wyrażona wyraźna zgoda przez konsumenta na rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia (np. zwrot ceny produktu za produkt). W tym przypadku przedmiotem świadczenia była usługa, która została już wykonana przez pośrednika. Do umów o świadczenie usług stosuje się art. 746 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym konsument odstępujący od umowy powinien uiścić pośrednikowi część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.

Ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej wynikają z art. 361 kodeksu cywilnego.

Co do zasady strony mogą, o ile obie wyrażą zgodę, uzupełnić umowę o odpowiednie zapisy poprzez sporządzenie aneksu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.