Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Jakie koszty muszą być, co miesiąc ponoszone przez fundację prowadzącą działalność gospodarczą? Podstawowe kroki, jakie należy podjąć w celu jej działalności

Przedstawiony problem: Jakie koszty muszą być, co miesiąc ponoszone przez fundację prowadzącą działalność gospodarczą? Podstawowe kroki, jakie należy podjąć w celu jej działalności.

Odpowiedź na problem prawny:

Miesięczny koszt utrzymania fundacji jest zależny od wielu czynników.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że każdy koszt fundacji powinien być poniesiony celowo, zgodnie z jej działalnością zapisaną w statucie i faktycznym jej rozumieniu oraz muszą być one odpowiednio udokumentowane. Przykładowe rodzaje kosztów, jakie może ponosić miesięcznie fundacja to:

 • koszty związane z lokalem (wynajmowanym, użyczonym), z użyczonym sprzętem,
 • koszty związane z wolontariuszami (np. koszty związane z podróżą służbową, szkoleniem, koszty rozmów telefonicznych jakie wolontariusz przeprowadzał w sprawach związanych z działalnością fundacji),
 • koszty podróży służbowych,
 • koszty zatrudniania pracowników i współpracowników dla działalności statutowej,
 • koszty związane z usługą telekomunikacyjną lub internetową.

W celu założenia fundacji należy złożyć oświadczenie woli w formie aktu notarialnego (akt ustanowienia fundacji) i przedstawić w nim jej cel i składniki majątkowe przeznaczone na realizację przez fundatora, czyli np.: pieniądze, papiery wartościowe, bądź wartość nominalna lub prawna np. własność intelektualna; rzeczy ruchome lub nieruchomości.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy o fundacji oraz statutu, który ustala fundator.  Określa on jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunki jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji np.: rady lub komisji rewizyjnej.

Co do zasady, fundacja jest osobą prawną o charakterze niezarobkowym, powołaną dla realizacji celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, jednakże nie przeszkadza to aby fundacja prowadziła działalność gospodarczą. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie jej celów statutowych. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych. Przychody uzyskane przez fundacje w ramach prowadzonej prze nią działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli nie będą przeznaczone w całości na cele statutowe. W wypadkach przewidzianych w ustawie fundacja jako podmiot działający na podstawie statutu ma możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania w zakresie uzyskanego dochodu (ze wszystkich źródeł jego pozyskania, tj. z prowadzonej działalności gospodarczej, ze spadku, darowizny itp.).

Fundacja obligatoryjnie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) na wniosek Fundatora i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu. Zgłoszenie fundacji do KRS odbywa się na urzędowym formularzu. Przy rejestracji fundacji podejmującej działalność, należy wypełnić wniosek KRS W9, który znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce KRS. Wniosek o rejestrację fundacji należy złożyć do sądu właściwego według miejsca jej siedziby. Do wniosku należy załączyć m.in. następujące dokumenty:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - jeden egzemplarz,
 • statut fundacji - w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora,
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz,
 • uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz  uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji),
 •  zgoda osoby/osób (pisemna) powoływanej/powoływanych do zarządu (organu reprezentacji organizacji),
 • dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru - wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację lub wniosek o zwolnienie z opłaty;
 • wniosek KRM – WM Przedmiot działalności;
 • wniosek KRS – ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Opłata przy rejestracji fundacji podejmującej działalność wynosi łącznie 1000 zł, z czego 500 zł to opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców i 500 zł za Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. 2016, poz. 40)
 2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. 2017, poz. 700)
 3. Ustawa z dnia 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.