Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Czy przy zastosowaniu upustu cenowego należy wystawić notę korygującą, czy fakturę korygującą?

Pytanie z dnia 20 kwietnia 2017

Przedstawiony problem prawny: Czy przy zastosowaniu upustu cenowego należy wystawić notę korygującą, czy fakturę korygującą? 

Odpowiedź na problem prawny: Przy udzieleniu rabatu można wystawić wyłącznie fakturę korygującą.

Notę korygującą wystawia się jedynie w przypadku pomyłki w danych zleceniodawcy (kupującego), może ją wystawić wyłącznie nabywca usługi (usługobiorca). Za pomocą noty korygującej mogą być poprawione m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy jednak poprawione to nie oznacza zmienione na nowe (inne). Identyfikacja, co do tożsamości  zostanie więc poprawiona przy zachowaniu tożsamości strony.

Nie można za pomocą noty korygującej, zgodnie z art. 106e ust.1 pkt 8-15 ustawy VAT poprawić pomyłek dotyczących:

 1. miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 2. ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 3. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 4. wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
 5. stawki podatku;
 6. sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedażą zwolnioną od podatku;
 7. kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 8. kwoty należności ogółem.

Należy pamietać, iż poprawienie błędów w imieniu podmiotu, czyli imieniu i nazwisku osoby fizycznej lub osoby prawnej, nie może być zmianą na inny podmiot. Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury (usługodawcy).

Prezentowane powyżej stanowisko odpowiada rozstrzygnięciu Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2016 r. I SA/Po 1270/15: „w formie noty korygującej możliwe jest poprawienie pomyłek odnoszących się tylko do konkretnego podatnika (kontrahenta) wymienionego na wystawionej fakturze, a nie całkowita zmiana podmiotu na inny jako stronę transakcji”.

Natomiast fakturę korygującą może wystawić wyłącznie usługodawca (sprzedawca usługi), który wystawił pierwotną fakturę. Korekta faktury dotyczy w zasadzie trzech przypadków. Po pierwsze, gdy wystawiona faktura nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy z powodu błędów powstałych już w momencie wystawiania faktury, niezależnie od prawidłowo zrealizowanej dostawy/usługi np. błędnie opisana faktura, błędnie podana ilość towaru, błędnie podana cena towaru/usługi, błędnie zastosowana stawka podatku VAT, błędnie obliczona wartość podatku, błędnie podatny NIP lub dane wystawcy albo odbiorcy faktury itp. Po drugie w przypadkach leżących po stronie przedmiotu świadczenia, np. usługa odebrana częściowo, „wady” ilościowe, błąd co do identyfikacji świadczenia. Po trzecie konieczność dokonania korekty faktury może wynikać z okoliczności, które powstały już po wydaniu produktu/usługi i po wystawieniu faktury, np. udzieleniu rabatu z tytułu wcześniejszej spłaty, bonifikaty z tytułu reklamacji jakości lub nieterminowej dostawy. Obowiązek wystawienia faktury korygującej określa art. 106j ustawy VAT. Podatnik (wystawca faktury) obowiązany jest wystawić fakturę korygującą w przypadkach, gdy po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 • udzielono opustów i obniżek cen już po dokonaniu sprzedaży;
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy VAT;
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Powyższe wskazuje, iż w większości przesłankami do wystawiania korekty faktury są zdarzenia które następują już po wystawieniu faktury pierwotnej. Udzielenie rabatu powodującego obniżkę ceny z tytułu wcześniejszej zapłaty już po wystawieniu faktury stanowi ustawową przesłankę powodującą konieczność wystawienia faktury korygującej.

W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca:

1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;

2) może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy VAT tj.: numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b; daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Przy wystawieniu faktury korygującej, która zmniejszy kwotę podatku (czyli najczęściej w przypadku rabatów, zwrotów), sprzedawca musi zaczekać na uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (odbiór). Przy fakturach korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania sprzedawca, co do zasady musi posiadać potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę, wtedy może ująć korektę w rejestrze sprzedaży VAT. Za potwierdzenie odbioru faktury korygującej uznaje się m.in.:

 • przesłanie odręcznie podpisanej faktury korygującej;
 • pisemne potwierdzenie odbioru korekty;
 • faks potwierdzający odbiór faktury korygującej;
 • potwierdzenie jej otrzymania przesłane w wiadomości e-mail;
 • potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej przez usługobiorcę (adresata faktury korygującej).

Więcej informacji dotyczących noty korygującej i korekty faktury znajduje się na stronie mikroporady.pl.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2016, poz. 710), jako: ustawa VAT

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.