Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Jednoosobowy zarząd spółki z o.o, a zatrudnienie

Pytanie z dnia 20 stycznia 2017

Przedstawiony problem prawny: Jednoosobowy zarząd spółki z o.o, a zatrudnienie

Odpowiedź na problem prawny:

W przypadku spółki z o.o, członek jednoosobowego zarządu spółki może mieć funkcję Prezesa Zarządu jeżeli umowa spółki tak stanowi.

Członek Zarządu/Prezes Zarządu spółki z o.o, który jest jej „właścicielem”, jedynym wspólnikiem nie powinien być jednocześnie zatrudniony w spółce na podstawie umowy o prace, która charakteryzuje się stosunkiem stron pracodawca- pracownik. Jedna osoba nie może mieć jednocześnie spełniać tych dwóch ról.

Powołanie osoby fizycznej w skład zarządu spółki z o.o powoduje powstanie stosunku członkostwa w Zarządzie oraz nadanie tej osobie uprawnień w zakresie zarządzania spółką. Członek zarządu może wykonywać swoją funkcję m.in. na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia) lub umowy o pracę, jeżeli tego rodzaju umowa została zawarta.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lipca 1999r., sygn.. akt I PKN  171/99 wskazał, że powołanie członka zarządu spółki przez właściwy organ nie zawsze oznacza nawiązanie stosunku pracy w drodze powołania w rozumieniu art. 68 Kodeksu pracy, lecz może być tylko powierzeniem funkcji w organie spółki.”

Obowiązkiem każdego członka zarządu spółki z o.o. w związku z art. 208 §2 k.s.h jest wykonywania czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki. Nawiązanie stosunku pracy najczęściej odnosi się do osób nie posiadających udziałów w spółkach z o.o

Bardziej nietypowa sytuacja występuje gdy Członek Zarządu/Prezes Zarządu jest jedynym udziałowcem w spółce.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna – jeżeli zatrudniają one pracowników ( art. 3 k.p.) Pracodawcą może być też zgodnie z art. 31 k.p. jednostka organizacyjna, która wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona ku temu osoba. Spółka z o.o. jest osobą prawną, samodzielnym podmiotem działającym za pomocą swoich organów.(m.in. Zarząd)

Członek Zarządu jednoosobowego/ Prezes Zarządu może zawrzeć w imieniu spółki umowę z osobą fizyczną jaką jest. W tej sytuacji nie jest to bowiem czynność zawarta z „samym sobą”, jednym podmiotem podpisującym umowę jest organ spółki, a drugim osoba fizyczna, warto jednak pamiętać że zgodnie z art. 210 § 2 ksh czynność prawna między spółką a jedynym udziałowcem spółki wymaga formy aktu notarialnego. Zawarcie więc umowy w tej sytuacji pomiędzy organem spółki a osobą fizyczną w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych jest zgodna z prawem.

Niestety zgodnie z kodeksem pracy stosunek pracy nawiązywany jest pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

W art. 22 k.p znajdujemy definicje stosunku pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.”

Powyżej opisany przepis wskazuje na element podporządkowania, który musi on występować nie tylko w sensie formalnym, ale również faktycznym. W sensie formalnym, gdzie spółka jako odrębny podmiot zawiera umowę o pracę z osobą fizyczną taki element podporządkowania występuje, natomiast w sensie faktycznym nie występuje, gdyż rzeczywiste decyzje za tę spółkę podejmuje ta sama osoba fizyczna. W takiej sytuacji nie ma elementu rzeczywistego podporządkowania. Prezes Zarządu nie może być podporządkowany samemu sobie. Brak możliwości podporządkowania powoduje niedopuszczalność zawarcia umowy o pracę w opisanej sytuacji.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przyjęło jednolicie, że o zakwalifikowaniu zatrudnienia jako czynności pracowniczych nie rozstrzygają przepisy prawa handlowego, lecz przepisy charakteryzujące stosunek pracy (por. wyroki: z dnia 17 grudnia 1996 r., II UKN 37/96, OSNAPiUS 1997 nr 17, poz. 320 i z dnia 5 lutego 1997 r., II UKN 86/96, OSNAPiUS 1997 nr 20, poz. 404).

W związku z powyższym jednoosobowa spółka nie może być pracodawcą jedynego wspólnika. We wskazanym układzie zachodzi skrzyżowanie kompetencji pracodawcy i pracownika uwzględniając stosunek podporządkowania,  zobowiązanie samego siebie jako pracownika do wykonywania swoich własnych poleceń jako prezesa zarządu, utrzymywania ze sobą stałych kontaktów w ramach czasu pracy, a także rozliczania się przed sobą z funkcjonowania spółki.

Sąd Najwyższy skonstruował jednak układ, w którym jedyny wspólnik mógłby zostać pracownikiem wykonawczym swej jednoosobowej spółki, ukazując, że w tym celu musiałby oddzielić funkcję właściciela kapitału od funkcji zarządcy przez powierzenie prowadzenia spraw spółki pracownikowi najemnemu, któremu podporządkowałby się w pracy. (II UKN 546/99). Oznacza to także, że nie mógłby być Prezesem jednoosobowego zarządu.

Spółkę z o.o można zarejestrować przez system EKRS (S24). By dokonać rejestracji trzeba przygotować komplet niezbędnych dokumentów, a następnie wpisać ich treść dokumentów do systemu. Każdy dokument musi być podpisany przez właściwe osoby. Dokument może zostać podpisać podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

 

Podstawa prawna:

Ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca1974 (Dz.U 2016 poz. 1666)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.