Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zwolnienie pracownika, któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego

Pytanie z dnia 1 listopada 2016

Przedstawiony problem:

Zwolnienie pracownika, któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Odpowiedź na problem prawny:

Zgodnie z art. 39 Kodeksu Pracy

„Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.”

Celem wprowadzenia przez ustawodawcę przepisu było zapewnienie ciągłości pracy pracownika w wieku przedemerytalnym.

Przepis dotyczy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony. Nie dotyczy więc pracownika, który zatrudniony jest na czas określony kończący się w czasie w którym pracownik znajduje się w 4 letnim okresie ochronnym zgodnie z przepisem.

Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracodawcę, nie dotyczy jednak rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, oraz wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa.

Stosunek pracy może wygasnąć z mocy prawa zgodnie z art. 52 i 53 Kodeksu Pracy bez lub z winy pracownika w określonych przypadkach:

Pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. 

Okres ochrony 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego stosuje się także do pracownika, któremu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, potwierdził to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. akt. III PK 19/07 orzekając że „Niższy od powszechnego wiek emerytalny pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest dla nich normalnym ustawowym wiekiem emerytalnym, a to z kolei sprawia, że tacy pracownicy w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego właściwego dla tych kategorii zatrudnienia korzystają ze szczególnej ochrony prawnej przewidzianej w art. 39 k.p.”

Jednym z wyjątków jest nie rozciągnięcie ochrony na nauczycieli akademickich, którzy na wcześniejszą emeryturę mogą przejść na swój wniosek (wyrok Sądu Najwyższego j.w).

Wyłączeni z ochrony przedemerytalnej są także pracownicy którzy:

 • uzyskali prawo do renty z tytuły całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 KP)

 • ogłosili upadłość lub likwidację.

Wypowiedzenie zmieniające

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, objętemu okresem ochronnym ze względu na 4 letni okres ochrony przedemerytalnej, gdy wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

 • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;

 • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Nie ma przeszkód, aby dokonać zmiany warunków pracy i płacy lub stanowiska pracownika w drodze porozumienia stron.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U .2016.1666 j.t)

 

Stan prawny na: 9 listopada 2016 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.