Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zezwolenie na rozpowszechnienia wizerunku dziecka, prawa autorskie.

Pytanie z dnia 16 września 2014

 

Przedstawiony problem prawny: zezwolenie na rozpowszechnienia wizerunku dziecka, prawa autorskie.

Odpowiedź na problem prawny:

Zgodnie z art. 81 ust. 1 zdanie pierwsze Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej”. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika (nie znamy wieku dziecka), że mamy do czynienia z osobą fizyczną, która nie ukończyła 13 roku życia, zatem nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. W związku z tym zezwolenie musi być udzielone przez rodzica bądź przez opiekuna prawnego.

Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku może być udzielone w formie dowolnej. Rekomendujemy jednak formę pisemną. Zezwolenie musi być wyrażone ze świadomością wynikających z niego konsekwencji i powinno odnosić się do skonkretyzowanych stanów faktycznych, a więc do sprecyzowanych sposobów i okoliczności wykorzystania wizerunku dziecka (chodzi tu zwłaszcza o oznaczenie osoby rozpowszechniającej wizerunek, o czas i miejsce jego udostępnienia, ewentualnie o towarzyszący komentarz, zestawienie z innymi wizerunkami itd.); zezwolenie nie może zatem mieć charakteru abstrakcyjnego (nie może dotyczyć wykorzystania wizerunku „w ogóle")[1].

Trzeba przy tym przyjąć, że osoba, która otrzymała zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie jest uprawniona do „przeniesienia" tej zgody na osobę trzecią, chyba że uprawnienie takie wyraźnie wynika z warunków udzielonego zezwolenia.

Reasumując, z powyższego wynika, że zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku dziecka powinno zawierać konkretny stan faktyczny bazujący na zabezpieczeniu interesów dziecka w konkretnym projekcie.

Bazując natomiast na takim stanie faktycznym poniżej przedstawiamy wzór takiego zezwolenia.

 

-Projekt-

 

…………………, dn. ………………

  (miejscowość)                      (data)

 

…………………………………………………….

…………………………………………………….

(imię i nazwisko obojga rodziców lub opiekunów prawnych)[2]

 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA

§ 1

Oświadczam/y, że wyrażam/y zezwolenie na wykorzystywanie wizerunku mojego/naszego dziecka…………………… (podać imię/imiona dziecka) przez ……………………………. (wpisać pełną nazwę Podmiotu, któremu udzielana jest zgoda), w ramach zajęć …………………………. (wpisać pełną nazwę przedsięwzięcia).

§ 2

Wyrażam/y na rzecz XYZ zezwolenie na wykorzystanie przez XYZ lub przez inne osoby na zlecenie XYZ wizerunku mojego/naszego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań projektowych, materiałach służących popularyzacji działań edukacyjnych prowadzonych przez XYZ poprzez rozpowszechnianie wizerunku w (podane poniżej pola eksploatacji są wyłącznie przykładowe):

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;

b) prasie;

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;

w okresie … (należy wpisać czas na jaki udzielane będzie zezwolenie) lat od podpisania niniejszego Zezwolenia.

§ 3

Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§ 4

XYZ może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym Zezwoleniu, w celu promocji działań edukacyjnych prowadzonych przez XYZ.

lub

XYZ nie może przenieść na inne podmioty prawa do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym Zezwoleniu.

§ 5

Oświadczam, że niniejsze zezwolenie udzielam/y nieodpłatnie.

 

………………………………………………

……………………………………………....

(czytelny obojga podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)
  2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)
  3. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)
 

[1]  Trzeba jednak zgodzić się też z tym, że jeśli dojdzie do udzielenia przez uprawnionego zezwolenia na wykorzystanie wizerunku w sposób abstrakcyjny, bez wyraźnego wyznaczenia granic czasowych ani ograniczeń co do oznaczonych okoliczności (tekst artykułów prasowych, czy też pism tematycznych), uprawniony nie może skutecznie twierdzić, że jego intencją było jedynie publikacja zdjęć w pismach, których tematyka -odnosi się do teatru, telewizji czy kina. (wyrok SA we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2007 r., I ACa 1492/06, OSAW 2007, nr 3, poz. 41).

[2]  W przypadku, gdy dziecko ma oboje rodziców.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.