Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wypowiedzenie umowy o pracę a prawo do urlopu

Pytanie z dnia 10 kwietnia 2013:
Jakie są możliwości wykorzystania przez pracownika urlopu w wymiarze 26 dni roboczych w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, które kończy się z dniem 31 maja 2013 r.?

Występujący: Przedsiębiorca prowadzący działalność transportową

W odpowiedzi na Pana pytanie informujemy:

1) Zgodnie z art. 155 (1) § 1 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do urlopu, pracownikowi temu przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Natomiast na podstawie art. 155 (1) § 2 Kodeksu pracy pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców. Jeżeli pracownik ma urlop zaległy za rok poprzedni to powinien ten urlop wykorzystać w pierwszej kolejności.

2) Zgodnie z art. 155 (2a) Kodeksu pracy przy ustalaniu wymiaru urlopu kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Natomiast na podstawie art. 155 (3) Kodeksu pracy niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

3) Zgodnie z art. 167 (1) Kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

W związku z powyższym udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić. Obowiązek powyższy ma zastosowanie zarówno do urlopu bieżącego, jak i zaległego. W przypadku urlopu bieżącego uprawnienie pracodawcy do udzielenia pracownikowi urlopu obejmuje wyłącznie część urlopu, jaka odpowiada nabytemu przez pracownika uprawnieniu, które - stosownie do zasady proporcjonalności - wyraża się w relacji 1/12 wymiaru urlopu za każdy miesiąc zatrudnienia u danego pracodawcy.

Jak wskazano w doktrynie[1], pracodawca nie może zobowiązać pracownika do wykorzystania w okresie wypowiedzenia większego wymiaru urlopu, niż wynika z zasady proporcjonalności, albowiem w przeciwnym razie pracownik, po podjęciu pracy u nowego pracodawcy, byłby pozbawiony prawa do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze.

4) Na podstawie art. 171 § 1 Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Z powyższego wynika, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy i nie wykorzystania w okresie wypowiedzenia urlopu wypoczynkowego w rozmiarze przysługującym, pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny odpowiadający urlopowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku, w którym rozwiązano stosunek pracy.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 15 października 1976 r., sygn. akt I PRN 71/76) wysokość ekwiwalentu oblicza się na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

5) Art. 172 Kodeksu pracy reguluje zasady obliczania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Zgodnie z tym przepisem zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

W tym zakresie rekomendujemy także zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop  (Dz. U. 1997 nr 2, poz. 14). 

W związku z powyższym, odpowiadając na Pańskie pytanie, informujemy, że pracownik  nie ma możliwości wykorzystania całego urlopu w wymiarze 26 dni roboczych za rok 2013 w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, które kończy się z dniem 31 maja 2013. Pracownikowi przysługuje bowiem prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w danym roku – w tym przypadku 5 miesięcy.

Liczbę dni urlopu, jaka przysługuje pracownikowi w niniejszym przypadku należy policzyć na podstawie poniższego wzoru:

5/12 z 26 dni = 10,83 co daje 11 dni urlopu (zakładając, że pracownik w tym roku nie korzystał jeszcze z urlopu).

Jednak to od pracodawcy zależy czy udzieli urlopu pracownikowi w trakcie okresu wypowiedzenia, czy woli zapłacić mu ekwiwalent pieniężny w momencie rozwiązania umowy o pracę za 11 dni pracy, którego wysokość należy wyliczyć na podstawie  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

[1] M. Barzycka – Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. C.H. Beck, wyd. 5, Warszawa 2008

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.