Porady eksperta

Koszt uzyskania przychodu

Użytkownik naszego portalu zwrócił się z pytaniem dotyczącym odliczania kosztu uzyskania przychodu dla zatrudnianego przez nią pracownika. Pracownik posiada status emeryta i jest zatrudniony na pół etatu. Otrzymał on zwrot podatku, informując Użytkownika, że stało się to za przyczyną pominięcia odliczania kosztów uzyskania przychodu w zakładzie pracy. W dalszej części zapytania prosi o wyjaśnienie kwestii związanych z zatrudnianiem emerytów i stosowanych w związku z tym ulg podatkowych i ubezpieczeniowych.

Poniżej odpowiedź:

Ustalone prawo do emerytury nie oznacza zakazu podejmowania zatrudnienia. Fakt podjęcia działalności zarobkowej (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej) wiąże się z koniecznością zawiadomienia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek ten spoczywa na emerycie. Domniemujemy, że w omawianym przypadku uczyniono mu zadość. Przyjmujemy również, że Użytkownik zawarł ze swoim pracownikiem umowę o pracę w reżimie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 rok o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba mająca status emeryta, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, podlega takim samym ubezpieczeniom społecznym jak każdy pracownik. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek zgłoszenia do ZUS, a następnie odprowadzania składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej i zdrowotnej. Będąca pracownikiem emerytka po 55 roku życia
i emeryt po 60 roku życia, są zwolnieni z opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Poza składkami na ubezpieczenia społeczne, zatrudniony emeryt jest także podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zobowiązanym do pobierania zaliczki na podatek dochodowy jest pracodawca, ponieważ jest płatnikiem tej daniny. Przy obliczaniu składki, pomija się kwotę zmniejszającą podatek, ponieważ pomniejszenie jest stosowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy wypłacaniu świadczenia emerytalnego. Jak już wspomniano, zatrudniony emeryt opłaca takie same składki jak każdy pracownik i tak samo jest podatnikiem. Podobnie – ma również prawo do odliczenia od dochodu kosztów uzyskania przychodu. Możliwość ich rozliczania wpływa na wysokość dochodów podlegających PIT. Użytkowniczka powinna więc respektować wyżej powołane uprawnienie pracownika-emeryta. Pracodawca od wypłacanego wynagrodzenia pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, stosując stawki podatkowe określone w skali podatkowej. Przychód pomniejsza o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę stanowi przychód podlegający opodatkowaniu oraz o zryczałtowane, miesięczne koszty uzyskania przychodów. Te wynoszą 250 zł lub 300 zł – w zależności od miejsca zamieszkania pracownika
i wykonywania stosunku pracy.

Odpowiadając na drugą część złożonego przez Użytkownika zapytania, należy stwierdzić, że zatrudnianie emeryta na podstawie umowy o pracę nie niesie ze sobą żadnych ulg podatkowych i ubezpieczeniowych. Atrakcyjną dla emeryta umową, może okazać się umowa o dzieło, która nie podlega tak licznym daninom publicznoprawnym. W aktualnym porządku prawnym, osoba posiadająca status emeryta, będąca zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jest pracownikiem zarówno w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i ustaw regulujących kwestie ubezpieczeniowe i podatkowe. Pracodawca będący stroną „profesjonalną” stosunku pracy odpowiada za naruszenia postanowień Kodeksu pracy, ale również jest płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczna pracownika.

Stan prawny na dzień: 12.04.2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1320),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1974 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1740 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 423 ze zm.),
  4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1426 ze zm.).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny