Porady eksperta

Kiedy można sprzedać majątek firmy zamykając działalność gospodarczą?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 13 września 2017

Przedstawiony problem: Kiedy można sprzedać majątek firmy zamykając działalność gospodarczą?

Odpowiedź na problem prawny:

Przedsiębiorca zamykając swoją działalność może sprzedać jej majątek zarówno przed wykreśleniem z rejestru, likwidacją, jak i po.

Przedsiębiorca likwidujący swoją działalność gospodarczą prowadzoną osobiście lub w spółce osobowej jest zobowiązany do sporządzenia wykazu majątku firmy. W wykazie tym należy ująć pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej wszystkie środki trwałe wykazane przez podatnika w ewidencji środków trwałych, wyposażenie, towary handlowe, wyroby gotowe, półwyroby, materiały (surowce), itp. Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien on zawierać m.in.:

  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych,
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Obowiązek sporządzenia wykazu dotyczy zarówno podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i prowadzących księgi rachunkowe, a także opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Taki wykaz przed likwidacją będzie sporządzany dla potrzeb zbycia przedsiębiorstwa, jako zestawienie aktywów przedsiębiorstwa podlegającego zbyciu.

Wykaz taki przyda się także właśnie w sytuacji, gdy przedsiębiorca zamyka swoją działalność i zbywa mienie (aktywa przedsiębiorstwa). Powinien on obejmować wszystkie rzeczy i wartości niematerialne i prawne (np. licencje) rozliczone w koszty prowadzonej działalności. Będzie on podstawą dla ustalenia dochodu ze sprzedaży składników majątku w trakcie lub po likwidacji działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst